Tans­sia Iin keskustassa

Kansainvälisen moï moï kollektiivin jäsenet, tanssitaiteilijat Ella Holappa, Ella Posti ja Alina Sakko esiintyvät Iin keskustassa keskiviikkona. (Kuva: Inka Hyvönen)Kansainvälisen moï moï kollektiivin jäsenet, tanssitaiteilijat Ella Holappa, Ella Posti ja Alina Sakko esiintyvät Iin keskustassa keskiviikkona. (Kuva: Inka Hyvönen)

Iin kes­kus­taan levit­täy­tyy kes­ki­viik­ko­na Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan syys­kuun resi­dens­si­vie­rai­den moï moï kol­lek­tii­vin tans­si­teos­ko­ko­nai­suus Joku paikallinen. 

Kol­me kan­sain­vä­li­sen moï moï kol­lek­tii­vin jäsen­tä, tans­si­tai­tei­li­jat Ella Holap­pa, Ella Pos­ti ja Ali­na Sak­ko ovat viet­tä­neet syys­kuun Iis­sä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan residenssivieraina. 

Ella Pos­ti on Simon Maks­nie­mes­tä Kuo­pion ja Outo­kum­mun kaut­ta Lon­too­seen pää­ty­nyt tans­si­tai­tei­li­ja, joka täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­lee Suo­men ja Lon­toon välil­lä. Ella Holap­pa on syn­ty­nyt Englan­nis­sa ja on sit­tem­min viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa Bang­ko­kis­sa, Dubais­sa ja Tuusu­las­sa. Aikui­siäl­lä hän on asu­nut Lon­toos­sa ja Hel­sin­gis­sä, jos­sa hän pää­sään­töi­ses­ti myös täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­lee. Ali­na Sak­ko on läh­töi­sin Oulus­ta, jos­ta muut­ti opis­ke­le­maan Hel­sin­kiin 16-vuo­ti­aa­na. Ennen jat­ko-opin­to­jaan Lon­toos­sa hän työs­ken­te­li tans­si­ja­na Suo­mes­sa ja Viros­sa. Täl­lä het­kel­lä Sak­ko toi­mii free­lance-tans­si­tai­tei­li­ja­na pää­osin Suo­mes­sa. moï moï kol­lek­tii­vi on tai­tei­li­joi­den mukaan tai­teel­li­nen tuki­ver­kos­to, joka sai alkun­sa ystä­vyy­des­tä ja yhtei­ses­tä ymmär­ryk­ses­tä tans­sis­ta tai­de­muo­to­na. Kevääl­lä 2021 Lon­toos­sa perus­tet­tu kol­lek­tii­vi koos­tuu seit­se­mäs­tä auto­no­mi­ses­ta tans­si­tai­tei­li­jas­ta eri puo­lil­ta Eurooppaa. 

Kol­lek­tii­vin Iis­sä aloit­ta­man pro­jek­tin läh­tö­koh­ta­na on vuo­ro­vai­ku­tus pai­kal­li­sen ympä­ris­tön ja yhtei­sö­jen kans­sa. Pro­jek­tia tul­laan työs­tä­mään Iin lisäk­si Maks­nie­mes­sä sekä Outo­kum­mus­sa. Pro­ses­sin aika­na tai­tei­li­jat halua­vat tar­kas­tel­la ihmis­ten arki­ru­tii­ne­ja ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja eri­tyi­ses­ti sitä, miten ne mani­fes­toi­tu­vat fyy­si­ses­ti esi­mer­kik­si ryt­mien tai reit­tien kaut­ta. Tai­teel­li­sen työs­ken­te­lyn­sä kaut­ta Holap­pa, Pos­ti ja Sak­ko käsit­te­le­vät ja pyr­ki­vät avaa­maan kes­kus­te­lua läs­nä­olos­ta, non­ver­baa­li­ses­ta vies­tin­näs­tä sekä yksi­lön tie­toi­suu­des­ta itses­tään osa­na ympäristöä. 

Teos Joku pai­kal­li­nen levit­täy­tyy Iin kes­kus­taan kes­ki­viik­ko­na 29.9. kel­lo 12 ja kel­lo 16:30 alkaen. Kier­ros alkaa Kaha­vi­la Met­kas­ta ja jat­kuu kaup­po­jen piho­jen kaut­ta ympä­ris­tö­tai­de­puis­toon. Teos­ta voi seu­ra­ta läpi koko mat­kan tai mukaan voi pis­täy­tyä vain yhdes­sä pai­kas­sa. Mat­kan koko­nais­kes­to on noin 45 minuuttia.