Rämee­seen pais­taa jos­kus myös aurin­ko

Jaakko Korpi (vas.) ja Petteri Nikkinen tuplasinkun kannessa. Julkkarikeikka on tänään 23.11. Musa-Vintillä Haukiputaalla. Duon kuvasi Juha Virranniemi.

Duo Räme­ma­ja­vat on Pet­te­ri Nik­ki­sen ja Jaak­ko Kor­ven kokoon­pa­no, joka aloit­ti musii­kil­li­sen uran­sa puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten kovas­ti­kin epä­vi­ral­li­se­na kuvio­na. Pari­val­ja­kol­la ei sil­loin käy­nyt mie­les­sä, että jutus­ta tuli­si myö­hem­min “näin­kin iso hom­ma”.

Duo Räme­ma­ja­vat on soi­tel­lut tois­ta sataa keik­kaa baa­reis­sa, yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ja Maa­ki­ses­sa Mar­tin­nie­mes­sä. Nyt kak­sik­ko jul­kai­see tupla­sin­kun “Jokai­nen meis­tä”. Tule­vas­ta mie­het toi­vo­vat, että keik­ka­rin­ta­mal­la oli­si edel­leen aktii­vis­ta ja koko­pit­kä albu­mi näki­si jos­kus päi­vän­va­lon.
Mis­tä nimi Duo Räme­ma­ja­vat juon­taa juu­ren­sa? Mikä on kokoon­pa­non syn­ty­his­to­ria?

– Hom­ma­han alkoi vuo­den 2014 paik­keil­la kun soi­tel­tiin jah­ti­reis­sul­la kave­reil­le. Oltiin hok­sat­tu, että Jaak­ko on mie­le­tön kita­ris­ti ja minä olen aina tykän­nyt lau­laa, ker­too Pet­te­ri Nik­ki­nen.
Pet­te­ri ja Jaak­ko oli­vat olleet aiem­min yhtä aikaa rok­ki­ko­koon­pa­nos­sa ja kun kave­reil­la oli kol­mi­kymp­pi­set, pyy­det­tiin nii­hin soit­ta­maan.
– Kysyin Jaa­kol­ta, että saa­tai­si­ko lyhyel­lä varoa­jal­la tree­nat­tua akus­ti­nen veto bilei­siin. Pää­tet­tiin läh­teä ral­lat­ta­le­maan sin­ne parin vii­kon har­joit­te­lul­la ja isol­la ris­kil­lä. Palaut­teen perus­teel­la klaa­rat­tiin hom­ma kui­ten­kin kun­nial­la, muis­te­lee Pet­te­ri.

Kokoon­pa­nol­le piti kek­siä nimi­kin. Duo­ka­ve­ruk­set halusi­vat, ettei tois­ta saman­ni­mis­tä tule iki­nä vas­taan. Nimi on vah­vas­ti kyt­kök­sis­sä kave­reis­ta koos­tu­vaan jah­ti­po­ruk­kaan, jon­ka kans­sa käy­dään syk­syi­sin lin­tu­jah­dis­sa Mel­tauk­ses­sa.
– Mökis­sä, jos­sa ei ole mitään muka­vuuk­sia, jou­tuu ole­maan oikeas­ti sosi­aa­li­nen. Rämeen “tuok­su”, äijä­po­ru­kan len­nok­kaat jutut ja rank­ka huu­mo­ri joh­ti­vat sii­hen, että yhtäk­kiä väläh­ti, sii­nä­hän se on: Duo Räme­ma­ja­vat!

Duon musi­soin­ti käyn­nis­tyi cover­bii­sien poh­jal­ta, mut­ta pian alkoi Jaa­kon bii­si­teh­taal­ta put­kah­del­la tuo­tan­toa sii­hen mal­liin, että kei­koil­la alet­tiin esit­tää omia kap­pa­lei­ta. Tupla­sin­kun julk­ka­ri­kei­kal­la soi­te­taan pel­käs­tään omaa tuo­tan­toa, jota alkaa ollaan koos­sa parin­kin koko­pit­kän levyn ver­ran.

Omal­la tiel­lä tar­poen

Jos Duo Räme­ma­ja­vien oma musiik­ki pitää istut­taa johon­kin gen­reen, musiik­ki on oman­lais­ta akus­tis­ta rok­kia. Sanoi­tus­ten aiheet kat­ta­vat koko elä­män kir­jon nur­ji­ne puo­li­neen ja kipei­ne asioi­neen, mut­ta toki rak­kaut­ta­kin mah­tuu mukaan.

– Pais­taa siis auri­ko­kin jos­sain välis­sä. Bii­sei­hin on kuu­li­joil­la pal­jon tart­tu­ma­pin­taa ja nii­hin on help­po samais­tua. Suu­rin osa aiheis­ta on sel­lai­sia, että ne tule­vat jos­kus jokais­ta vas­taan, luon­neh­tii Pet­te­ri.
Cover-rin­ta­mal­la duo vetää lai­das­ta lai­taan 60-luvun Beat­le­sis­ta hevin kaut­ta nyky­pop­piin.
Uudel­la tupla­sin­kul­la bii­sit ovat omia. Ne ker­to­vat muun muas­sa sii­tä, ettei­vät asiat ehkä aina mene niin kuin itse ajat­te­lee tai mitä jos jokin kau­nis asia läh­tee pik­ku­hil­jaa lui­su­maan ei-toi­vot­tuun suun­taan.
Duo Räme­ma­ja­vien tupla­sink­ku jul­kais­taan säh­köi­ses­ti Spo­ti­fys­sa, Deeze­ris­sä, Tida­lis­sa iTu­ne­sis­sa ja muis­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa.
Musa-Vin­tin julk­ka­ri­kei­kal­la on muka­na myös kak­si vie­rai­le­vaa pai­kal­lis­ta muusik­koa Tero Väi­sä­nen ja Tuo­mas Puhak­ka.

 

DUO RÄMEMAJAVAT

Pet­te­ri Nik­ki­nen, 39
• Hen­keen ja vereen mart­ti­lai­nen
• Lau­lu, lyö­mä­soit­ti­met (mm. cajon ja tam­bu­rii­ni), myös sanoi­tuk­sia

Jaak­ko Kor­pi, 34
• Tent­tu­tien kas­vat­ti
• Kita­ra, bii­sien sävel­lys, sovi­tus ja sanoi­tus, myös lau­lua

Tupla­sink­ku: Jokai­nen meis­tä ilmes­tyy 23.11. Julk­ka­ri­keik­ka Musa-Vin­til­lä Hau­ki­pu­taal­la pe 23.11.