Point­ti elvy­tet­tiin hen­kiin, kier­rä­tys­myy­mä­lä ava­taan jäl­leen maa­nan­tai­na

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton kier­rä­tys­myy­mä­lä Point­ti avaa oven­sa maa­nan­tai­na 16.9. Hau­ki­pu­taal­la ehdit­tiin sur­ra Poin­tin sul­ke­mis­ta, mut­ta nyt kuu­luu­kin hyviä uuti­sia.

– Tie­tys­ti tun­tuu hyväl­tä, kun saa­toim­me ottaa jat­koa­jan. Kat­so­taan, riit­tä­vät­kö myyn­ti­tu­lot yhden työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen ja pai­kan kulu­jen kat­ta­mi­seen, sum­maa Hau­ki­pu­taan osas­ton hal­li­tuk­sen sih­tee­ri Kirs­ti Leh­ti­nen.

Hau­ki­pu­taan osas­to ei jat­ka työl­li­syys­töi­tä, sil­lä niis­sä on lii­an tiu­kat ehdot työl­lis­te­tyl­le ja työs­sä­oloa­jal­le.

– Osas­tol­la oli työl­li­syys­han­ke, jon­ka teh­tä­viin kuu­lui muun muas­sa kier­rä­tys­myy­mä­län pyö­rit­tä­mi­nen. Työl­lis­tä­mis­pro­jek­ti päät­tyi maa­lis­kuus­sa, mut­ta osal­la työn­te­ki­jöis­tä oli työ­so­pi­mus elo­kuun lop­puun asti, joten ovet voi­tiin pitää auki elo­kuun ajan. Vuo­kra­so­pi­mus oli päät­ty­mäs­sä syys­kuun lopus­sa ja tar­koi­tus oli tyh­jen­tää tila syys­kuun aika­na. Kun vuo­kra­nan­ta­ja tuli vas­taan vuo­kran mää­räs­sä, pää­tim­me kokeil­la, pys­tym­me­kö jat­ka­maan yhden työn­te­ki­jän ja vapaa­eh­tois­ten voi­min, ker­too Kirs­ti Leh­ti­nen.

– Kokei­lem­me ensin vuo­den lop­puun asti. Jos näyt­tää, että saam­me kate­tuk­si kulut myyn­nil­lä, jat­kam­me edel­leen, hän lupaa.

Voit­toa ei toi­min­nal­la tavoi­tel­la, mut­ta tap­pio­ta­kaan ei voi­si tul­la. Tavoit­tee­na on saa­da kasaan rahat vuo­kraan, säh­köön, jäte­huol­lon ja työn­te­ki­jän palk­kauk­seen.

Toi­min­ta­ku­viot ennal­laan

Hau­ki­pu­taan osas­ton väki ja vapaa­eh­toi­set ovat jo tovin tal­koil­leet poru­kal­la Point­tia avaus­kun­toon.

Poin­tis­sa työn­te­ki­jä­nä jat­kaa siel­lä jo aiem­min työs­ken­nel­lyt Johan­na Jän­kä­lä, joka hoi­taa myy­mä­lää maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Lau­an­tais­ta vas­taa­vat vapaa­eh­toi­set, jot­ka voi­vat olla myös mui­na päi­vi­nä Johan­nan kave­ri­na.

Ava­jai­sia Poin­tis­sa vie­te­tään kah­vi­tar­joi­lui­neen Näl­kä­päi­vä­nä per­jan­tai­na 27.9. ja lau­an­tai­na 28.9.

Vapaa­eh­toi­set ovat olleet innois­saan pääs­tes­sään mukaan kier­rä­tys­myy­mä­län pyö­rit­tä­mi­seen kah­den vuo­den tauon jäl­keen.

– Tämä tun­tuu aivan mah­ta­val­le, muka­na ollaan innol­la, tote­si­vat sii­voa­mas­sa ja jär­jes­te­le­mäs­sä olleet vapaa­eh­toi­set.

Mukaan vapaa­eh­tois­ten jouk­koon tar­vi­taan ja toi­vo­taan myös uusia teki­jöi­tä. Yhteyt­tä voi ottaa osas­ton puheen­joh­ta­jaan Jou­ko Kos­ki­seen tai Kirs­ti Leh­ti­seen.

Tutuis­sa tilois­sa Poin­tis­sa Revon­tien var­rel­la jat­ka­vat ensia­pu­ryh­mä ja pori­na­pii­ri. Ystä­vä­toi­min­ta jat­kuu myös enti­seen mal­liin.

Point­tiin uut­ta ilmet­tä

Kier­rä­tys­myy­mä­lä saa uuden avauk­sen myö­tä uut­ta ilmet­tä. Esi­mer­kik­si kir­jat on kes­ki­tet­ty yhteen “kir­jas­to­huo­nee­seen”. Las­ten­vaat­teet ja -muut las­ten tar­vik­keet ovat omas­sa osios­saan.

Lah­joi­tuk­sia ote­taan jäl­leen Point­tiin vas­taan. Toi­vo­muk­se­na vaat­tei­den osal­ta on, että tuo­daan vain ehjiä ja siis­te­jä syk­sy- ja tal­vi­vaat­tei­ta, sil­lä kesä­vaat­tei­den aika on ohi ja varas­to­ti­laa vähän.

– Vali­tet­ta­vas­ti huo­ne­ka­lu­ja emme voi ottaa vas­taan, kos­ka tilat eivät rii­tä, mut­ta muu­toin lah­joi­tuk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta, vink­kaa Johan­na Jän­kä­lä.