Oulus­sa vuon­na 2023

Pyy­sin kau­pun­gin­joh­ta­jaa lähet­tä­mään Oulun kiusaa­mi­sen estä­mi­sen ohjel­man ja Oulun poli­tii­kan tupa­koin­nis­ta Oulun kou­luis­sa. Ei lähet­tä­nyt. Onko Oulul­la noi­ta? Ei ole?

Mitä val­tuus­to­ryh­mät ja yksit­täi­set val­tuu­te­tut teke­vät noi­den osal­ta? Onko kukaan huo­les­tu­nut Oulun kou­lu­jen ongel­mis­ta? Vai onko ongel­mia? Pie­ni kou­lu vas­taan suu­ri kou­lu? 150–550-1500? Huo­leh­dit­te­ko val­tuu­te­tut oppi­laan van­hem­pien kou­lu­va­lin­nan kiel­lon peru­mi­ses­ta pikai­ses­ti seu­raa­vas­sa Sivis­tys­lau­ta­kun­nas­sa 12.9? Vai ettekö?

Lak­kau­tet­ta­van San­gin­suun kou­lun 1.8.2024 osal­ta, jos hal­lin­to-oikeus ei mitä­töi pää­tös­tä, Oulu on kiel­tä­nyt oppi­laan halun tul­la San­gin­suun kouluun.

Oulu ei anna oppi­lai­den mää­rän kas­vaa kou­lus­sa jot­ta lak­kau­tus ei näyt­täi­si epäilyttävältä.

Vai mitä kou­lun sul­ke­mi­ses­ta päät­tä­neet val­tuu­te­tut ja vara­val­tuu­te­tut ajat­te­let­te? Onko ole­mas­sa oikeu­den­mu­kai­suut­ta Oulun kou­luis­sa? Oulu on luvan­nut vapaan kou­lun valin­nan pien­ten kou­lu­jen lak­kau­tuk­sen yhtey­des­sä. Onko Oulu luo­tet­ta­va sopimuskumppani?

Miten­kä voi olla mah­dol­lis­ta että Oulun kou­luis­sa myy­dään väli­tun­neil­la tupak­ka­tuot­tei­ta? Säh­kö­tu­pak­kaa. Myy­dään­kö myös nuus­kaa ja niko­tii­ni­pus­se­ja tupa­kan lisäk­si? Tie­däm­me Suo­men tupak­ka­lain. Tie­tää­kö Oulu?

Olen ymmär­tä­nyt että joi­den­kin oppi­lai­den jou­kos­sa oli­si kou­lus­sa pel­koa. Pyr­ki­vät varau­tu­maan tähän pel­koon. Seu­raa­muk­set voi­vat olla koh­ta­lok­kaat jonain päivänä.

Kuka teis­tä on val­mis mene­mään aamul­la työ­paik­kaan, jos­sa pelot­taa? Mitä Oulu tekee täs­sä tilan­tees­sa? Vai tekee­kö mitään? Kou­lu­jen koot? Entä val­tuu­te­tut teet­te­kö mitään? Tie­dät­te kyl­lä mitä voit­te teh­dä. Vai teet­te­kö mitään ennen seu­raa­via vaaleja?

Kuin­ka pit­kään minun pitää näi­tä kir­joit­taa? Niin kau­an että Oulus­sa tah­ti muuttuu.

Han­nu Liljamo

Hau­ki­pu­das