Lumi on säi­löt­tä­vä omal­la ton­til­la

Lunta on kertynyt tänä talvena paikoin haitaksi asti.

Lumi aiheut­taa ongel­mia lähes joka tal­vi. Lun­ta kasa­taan vää­rään paik­kaan ja pen­kat ovat ris­teyk­sis­sä näkö­hait­ta­na. Yksi­tyis­ten piho­jen osal­ta Iis­sä suu­rim­mat ongel­mat tule­vat sii­tä, että lumet kola­taan tien yli kun­nan maal­le.

– Tääl­lä ei niin­kään vali­te­ta sitä, että lun­ta kolat­tai­siin tois­ten pihoil­le. Sen sijaan lun­ta kola­taan kadun yli tien toi­sel­le puo­lel­le. Siel­lä se aiheut­taa suu­ria ongel­mia kevääl­lä hule­ve­sien muo­dos­sa, sanoo Iin kun­nan kun­nal­lis­tek­nii­kan pääl­lik­kö Kat­ja Arvo­la.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta huo­men­na.