Lap­si­per­he­köy­hyys haas­taa lii­an monen arkea

Hyvin­voi­va koti on onnel­li­sen lap­suu­den tur­va­sa­ta­ma. Samal­la hyvin­voi­va ja tasa­pai­noi­nen koti aut­taa van­hem­paa tai van­hem­pia jak­sa­maan arjes­sa. Per­heet ovat­kin yhteis­kun­nan perus­yk­si­köi­tä, joi­ta hyvin­voin­ti­val­tion on tuet­ta­va. Puhum­me pal­jon ennal­taeh­käi­se­vis­tä toi­mis­ta, mik­si niin usein unoh­dam­me lap­si­per­he­köy­hyy­den kit­ke­mi­sen tärkeyden?

Haluan raken­taa yhteis­kun­taa, joka mah­dol­lis­taa kai­kil­le per­heil­le hei­dän elä­män­ti­lan­tee­seen­sa sopi­vat rat­kai­sut lap­si­per­hear­jen pyö­rit­tä­mi­seen – vau­va-ajas­ta aina kou­lu­po­lun ensias­ke­lei­hin ja sii­tä­kin eteenpäin.

Tur­va­sa­ta­maa voi kui­ten­kin olla vai­ke­aa raken­taa rahat­ta. Vaik­kei raha tuo onnea, tuo se vakaut­ta ja var­muut­ta arkeen.

Köy­hyys kos­ket­taa joka yhdek­sät­tä las­ta — yli 130 000 las­ta elää köy­hyy­des­sä. Per­heen pit­kä­ai­kai­set toi­meen­tu­lon vai­keu­det lap­suu­des­sa vai­kut­ta­vat tut­ki­mus­ten mukaan nega­tii­vi­ses­ti lap­sen elä­mään pit­käl­le aikui­suu­teen. Sik­si lap­si­per­hei­den tuke­mi­nen on ensiar­voi­sen tärkeää.

200 euron koro­tus lap­si­li­sään mak­saa kan­san­ta­lou­del­le 178 mil­joo­naa euroa, kun huo­mioi­daan koro­tuk­sen toi­meen­tu­lo­tu­ki­me­no­ja pie­nen­tä­vä vai­ku­tus. Tämä on tär­keä sijoi­tus tulevaisuuteen.

Pää­tök­set ovat aina myös vies­te­jä arvos­tuk­sem­me koh­teis­ta. Jos jat­ku­vas­ti jätäm­me per­heet heit­teil­le, voim­me vain kat­soa pei­liin poh­ties­sam­me syi­tä syn­ty­vyy­den dra­maat­ti­sel­le las­kul­le tai las­ten ja nuor­ten pahoin­voin­nin jat­ku­val­le kasvulle.

Pide­tään per­heet muka­na hyvin­voin­ti­val­tion kyydissä!

Eve­lii­na Leskelä

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

sivis­tys­lau­ta­kun­nan jäsen

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Kes­kus­ta