Kun­tien sote-menot kas­voi­vat huomattavasti

Tilas­to­kes­kuk­sen kun­ta­ta­lous­ti­las­ton tie­dot osoit­ta­vat kun­tien käyt­tö­ta­lou­den net­to­kus­tan­nus­ten kas­va­neen 2,9 pro­sent­tia 33,8 mil­jar­diin euroon vuon­na 2020. Kas­vuun vai­kut­ti pää­osin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­taan koh­dis­tu­vien net­to­kus­tan­nus­ten edel­lis­vuot­ta suu­rem­pi mää­rä. Sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­nan net­to­mää­räi­set kus­tan­nuk­set toteu­tui­vat 4,2 pro­sent­tia vuot­ta aiem­paa suu­rem­pi­na, ja ne oli­vat yhteen­sä 20,0 mil­jar­dia euroa. Kun­ta­ta­lou­den tilas­toin­tia var­ten kerät­tiin tie­to­ja kai­kil­ta Suo­men 310 kun­nal­ta ja kai­kil­ta 136 kuntayhtymältä.

Edel­tä­nei­den vuo­sien tavoin suu­rin osa koko käyt­tö­ta­lou­den net­to­mää­räi­sis­tä kus­tan­nuk­sis­ta koh­dis­tui sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­taan, johon kun­nat kir­ja­si­vat 59,4 pro­sent­tia koko käyt­tö­ta­lou­den nettokustannuksista.