Kun­ta­sek­to­rin medi­aa­nian­sio 2 834 euroa vuon­na 2018

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan kun­ta­sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vien kokoai­kais­ten ja täyt­tä palk­kaa saa­nei­den kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan ansion medi­aa­ni oli 2 834 euroa kuu­kau­des­sa vuon­na 2018. Sään­nöl­li­sen työ­ajan ansioi­den kes­kiar­vo oli 3 105 euroa kuu­kau­des­sa. Kun­ta­sek­to­rin kuu­kausi­palk­kais­ta pal­kan­saa­jis­ta 81 pro­sent­tia oli nai­sia. Nais­ten medi­aa­nian­siot oli­vat 2 771 euroa kuu­kau­des­sa ja mies­ten 3 241 euroa. Kun­ta­sek­to­rin nimel­li­san­siot nousi­vat ansio­ta­soin­dek­sin ennak­ko­tie­to­jen mukaan 1,7 pro­sent­tia vuo­den 2017 loka-jou­lu­kuus­ta vuo­den 2018 vas­taa­vaan ajan­koh­taan.

Kokoai­kais­ten kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan ansioi­den jakau­mat amma­tin pää­luo­kat mukaan vuon­na 2018

Kokoai­kais­ten kuu­kausi­palk­kais­ten pal­kan­saa­jien sään­nöl­li­sen työ­ajan ansioi­den jakau­mat amma­tin pää­luo­kat mukaan vuon­na 2018

Kun­ta­sek­to­rin kuu­kausi­palk­kai­sis­ta pal­kan­saa­jis­ta kol­man­nes eli 32 pro­sent­tia luo­ki­tel­laan eri­tyis­asian­tun­ti­joik­si, 27 pro­sent­tia asian­tun­ti­joik­si ja 28 pro­sent­tia pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöik­si. Eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den sään­nöl­li­sen työ­ajan medi­aa­nian­siot oli­vat 3 616 euroa, asian­tun­ti­joi­den 2 826 euroa ja pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöi­den 2 457 euroa kuu­kau­des­sa vuon­na 2018. Joh­ta­jien osuus kun­ta­sek­to­ril­la oli 1,5 pro­sent­tia ja hei­dän sään­nöl­li­sen työ­ajan ansion­sa oli­vat 4 993 euroa kuu­kau­des­sa. Palk­ka­ha­jon­ta oli suu­rin­ta joh­ta­jien ja eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den kes­kuu­des­sa ja pie­nin­tä toi­mis­to- ja asia­kas­työn­te­ki­jöil­lä. Kun­ta­sek­to­rin par­hai­ten pal­ka­tut joh­ta­jat oli­vat toi­mi­tus­joh­ta­jia 8 623 euron medi­aa­nian­sioil­la ja jul­kis­hal­lin­non ylim­piä vir­ka­mie­hiä 7 175 euron ansioil­la. Ope­tusa­lan joh­ta­jien ansiot oli­vat hie­man joh­ta­jien kes­ki­kas­tin ylä­puo­lel­la. Mata­lim­min pal­ka­tut joh­ta­jat toi­mi­vat las­ten- ja van­hus­ten­huol­los­sa ja mui­den yhteis­kun­nan pal­ve­lu­jen alal­la. Hei­dän sään­nöl­li­sen työ­ajan ansion­sa oli­vat alle 4 000 euroa.

Kun­ta­sek­to­rin eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den kes­kuu­des­sa oli myös suu­ria palk­kae­ro­ja. Par­hai­ten pal­kat­tu­ja eri­tyis­asian­tun­ti­joi­ta oli­vat lää­kä­rit, yli­lää­kä­rit, eri­kois­lää­kä­rit ja ham­mas­lää­kä­rit. Mata­las­ti pal­kat­tu­ja eri­tyis­asian­tun­ti­joi­ta oli­vat kun­ta­sek­to­ril­la las­ten­tar­han­opet­ta­jat sekä monet tai­teen, viih­teen ja vir­kis­tyk­sen toi­mia­lal­la työs­ken­te­le­vät alle 3 000 euron sään­nöl­li­sil­lä kuu­kausian­sioil­la.