Kokoo­mus, KD ja ja RKP vaa­li­liit­toon maa­kun­nan aluevaaleissa

Kokoo­mus, KD ja RKP ovat sol­mi­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la kes­ki­näi­sen tek­ni­sen vaa­li­lii­ton tam­mi­kuus­sa 2022 pidet­tä­viin alue­vaa­lei­hin. Puo­lu­eet jul­kai­si­vat tiis­tai­na 12.10. vaa­li­liit­to­so­pi­muk­sen alle­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa ensim­mäi­set 63 ehdo­kas­ta. Ensim­mäi­ses­sä vah­vis­tuk­ses­sa Kokoo­mus aset­ti 50, KD 11 ja RKP 2 kak­si ehdo­kas­ta. Vaa­li­liit­to aset­taa täy­den 98 ehdok­kaan listan.

Tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa vali­taan kai­kil­le hyvin­voin­tia­lueil­le alue­val­tuus­tot, jot­ka vas­taa­vat sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa sekä palo- ja pelas­tus­toi­mea kos­ke­vas­ta pää­tök­sen­teos­ta omal­la alu­eel­laan maa­lis­kuus­ta 2022 alkaen. Ensim­mäi­set alue­val­tuus­tot lin­jaa­vat miten tule­va hyvin­voin­tia­lue raken­tuu, mil­lai­nen on sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä ja miten jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le tär­keät pal­ve­lut jat­kos­sa järjestetään.

Kokoo­muk­sen pii­rin puheen­joh­ta­ja Tomi Kais­mon mukaan Suo­mes­sa on hyvät ja osaa­vat ammat­ti­lai­set ja pal­ve­lut toi­mi­vat pää­osin hyvin eten­kin, kun sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta tuo­te­taan jul­ki­sen, kol­man­nen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin yhteis­työs­sä. Ongel­mia­kin on. Lää­kä­riin on vai­kea pääs­tä, hen­ki­lös­tös­tä on pulaa ympä­ri maan ja rahat eivät tah­do riit­tää ikään­ty­vän maan kas­va­vaan pal­ve­lu­tar­pee­seen. Kais­mon mukaan nyt kaik­ki huo­mio on kes­ki­tet­tä­vä sii­hen, että ei riko­ta sitä, mikä toi­mii, vaan kor­ja­taan sitä, mikä on rikki.

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien pii­rin puheen­joh­ta­ja Lee­na Aske­li tote­aa, että sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat ihmi­set ihmi­sil­le. Jot­ta pal­ve­lut toi­mi­vat hyvin, hoi­toa saa ja hen­ki­lö­kun­taa on tar­peek­si, tulee rahoi­tuk­sen olla riit­tä­vää. Pal­ve­lui­ta on saa­ta­va niin lähel­tä, ettei pal­ve­lu­tar­peen tyy­dyt­tä­mi­sek­si syn­ny pai­net­ta muut­to­liik­keel­le suu­rim­piin taa­ja­miin. Sote-uudis­tus onnis­tuu, kun suu­ri osa ihmis­ten vai­vois­ta voi­daan ehkäis­tä ennal­ta ja tar­vit­taes­sa kor­ja­ta ajois­sa. Näis­sä alue­vaa­leis­sa etsi­tään muu­tok­sen­te­ki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät luo­maan Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­le laa­jan ja toi­mi­van pal­ve­lu­ver­kos­ton, joka tun­nis­taa ihmis­ten pal­ve­lu­tar­peet ja vas­taa nii­hin ajoissa.

Myös Ruot­sa­lai­sen kan­san­puo­lu­een Oulun toi­min­nan­joh­ta­ja Åsa Gus­tafs­son on erit­täin tyy­ty­väi­nen sol­mit­tuun vaa­li­liit­toon. Uusi alue­val­tuus­to tulee päät­tä­mään tule­vai­suu­des­sa ihmis­ten hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­tä asiois­ta min­kä vuok­si on tär­ke­ää, että kaik­ki käyt­täi­si­vät äänioi­keut­taan näis­sä vaaleissa.

– Poh­jois-Poh­jan­maan alue on suu­ri ja haluam­me näh­dä toi­mi­via hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta koko alu­eel­la, Gus­tafs­son toteaa.

Vaa­li­lii­ton 12.10. vah­vis­te­tut ehdokkaat

Kokoo­mus (50): Back­man, Tomi. IT-jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja. Oulu; Hei­no­nen, Nii­lo. Edus­kun­ta­ryh­män tie­do­tus­sih­tee­ri. Oulu; Hirs­so, Päi­vi. LT, yli­lää­kä­ri. Oulu; Hon­ka­la, Mat­ti. Lää­kin­tö­neu­vos, eri­kois­lää­kä­ri. Raa­he; Hus­so, Jar­mo. Toi­mi­tus­joh­ta­ja. Oulu; Hän­ni­nen, Juha. TM, maju­ri evp. Oulu; Kan­gas­har­ju, Rebek­ka. Opis­ke­li­ja. Oulai­nen; Keko­nen, Alek­san­te­ri. Opis­ke­li­ja, val­tio­tie­tei­den yli­op­pi­las. Oulu; Kive­lä, Jor­ma. DI, tek­no­lo­giay­rit­tä­jä. Oulu; Koho, Paa­vo. Lää­ke­tie­teen kan­di­daat­ti. Oulu; Kor­kea­kos­ki, Mik­ko. Van­hem­pi kons­taa­pe­li. Yli­vies­ka; Kos­ke­la, Mark­ku. Vara­tuo­ma­ri. Ii; Kuk­ko­nen, Esa. Insi­nöö­ri, yrit­tä­jä. Sie­vi; Kuop­pa­la, Mono. Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja. Oulu; Lai­ti­nen, Päi­vi. Dosent­ti, yli­ke­mis­ti. Oulu; Laru, Jari. Yli­opis­ton leh­to­ri, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu. Oulu; Leso­nen, Vei­jo. Eri­kois­lää­kä­ri. Oulu; Louk­ko­la, San­na. Myyn­ti­pääl­lik­kö. Oulu; Läm­sä, Anna-Lii­sa. KT, ver­kos­to­pääl­lik­kö. Oulu; Matin­heik­ki, Mat­ti. Toi­mi­tus­joh­ta­ja. Oulu; Mati­nol­li, Maa­rit. LT, yleis­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­ri. Tyr­nä­vä; Mik­ko­nen, Juk­ka. Kun­nan­joh­ta­ja, elä­ke­läi­nen. Tai­val­kos­ki; Mus­to­nen, Tuu­la. Fysio­te­ra­pia-alan yrit­tä­jä. Kuusa­mo; Myl­ly­mä­ki, Heta. Insi­nöö­rio­pis­ke­li­ja, pro­jek­ti­työn­te­ki­jä. Yli­vies­ka; Myl­ly­mä­ki, Tuuk­ka. Vies­tin­tä­pääl­lik­kö. Kem­pe­le; Nur­ro, Sari. YTM. Raa­he; Pel­to­la, Mat­ti. Kou­lu­tus­joh­ta­ja, hit­sausin­si­nöö­ri. Niva­la; Perä­lä, Sari. Myy­mä­lä­pääl­lik­kö. Kem­pe­le; Pii­ra­la, Juha. FM, reh­to­ri. Muhos; Poro­pu­das, Anna. Hyvin­voin­ti­han­ke­työn­te­ki­jä. Oulu; Puh­to, Suvi. Sai­raan­hoi­ta­ja. Kala­jo­ki; Rah­ko­la, Pek­ka. Yhteys­pääl­lik­kö, eläk­keel­lä. Oulai­nen; Ruot­sa­lai­nen, Kris­tian. T&K‑päällikkö. Limin­ka; Ruot­ti­nen, Jark­ko. Busi­ness advi­sor, insi­nöö­ri. Oulu; Saa­ri, Han­na. Yrit­tä­jä. Kala­jo­ki; Salo­nen, Kat­ri. Eri­tyis­asian­tun­ti­ja. Oulu; Simo­nen, Pek­ka. Insi­nöö­ri. Oulu; Sten­fors, Sebas­tian. KTM, yrit­tä­jä. Oulu; Suo­ma­lai­nen, Tan­ja. FT, yli­opet­ta­ja. Oulu; Suti­nen, Aimo. Elä­ke­läi­nen, yrit­tä­jä. Oulu; Taka­nen, Ari. Sijoit­ta­ja, yrit­tä­jä. Oulu; Tal­vi­tie, Mari-Lee­na. Kan­san­edus­ta­ja, ympä­ris­tö­tek­nii­kan DI. Oulu; Tau­be-Säk­ki­nen, Eri­ka. Lää­kä­ri. Oulu; Tuo­mi­kos­ki, Mik­ko. Kone­pääl­lik­kö. Hai­luo­to; Turu­nen, Mart­ti. Reh­to­ri evp. Kuusa­mo; Tuu­li, Tuo­mas. DI, lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja. Pyhän­tä; Tör­mä­nen, Tuo­mo. TM, kirk­ko­her­ra. Kuusa­mo; Val­ko­vir­ta, Pau­lii­na. Ensi­hoi­ta­ja, työ­hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri. Vaa­la; Vir­ta­nen, Kat­ri. FT, fysio­te­ra­piay­rit­tä­jä. Pudas­jär­vi; Vuo­rio, Juha. DI. Oulu.

KD (11): Aske­li, Lee­na. Pää­luot­ta­mus­mies. Kem­pe­le; Heik­ki­nen, Mat­ti. Toi­mi­tus­joh­ta­ja, insi­nöö­ri. Oulai­nen; Hurs­kai­nen, Mer­ja. LT, sil­mä­lää­kä­ri. Oulu; Kaar­le­la, Mari­ka. Kotiäi­ti. Niva­la; Kemp­pai­nen, Mar­ja-Lee­na. Kun­nal­lis­neu­vos, ter­vey­den­hoi­ta­ja AMK. Oulu; Leh­ti­kan­gas, Ulla. Myyn­ti­neu­vot­te­li­ja. Yli­vies­ka; Nie­mi­nen, Ari-Pek­ka. Musiik­kie­van­ke­lis­ta. Pudas­jär­vi; Pel­to, Anna-Kai­sa. TTM, Yksi­kön joh­ta­ja. Oulu; Pyl­vä­näi­nen, Pau­lii­na. TT, työ­elä­mä­val­men­ta­ja. Oulu; Pää­ta­lo, Mar­git (sit.). Joh­ta­ja (alue­hal­lin­to­vi­ras­to), sosi­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja. Oulu; Vait­ti­nen, Olli. Sosio­no­mi AMK. Raahe.

RKP (2): Aho, Jari. Auton­kul­jet­ta­ja. Pyhä­jär­vi; Mii­na­lai­nen, Mar­jo. Asian­tun­ti­ja. Oulu.