Kat­sas­ta­jan har­kin­nas­sa on, saa­ko ajo­kiel­los­sa ole­val­la autol­la ajaa

Useimmiten auto hylätään katsastuksessa renkaiden takia.

Tou­ko­kuus­sa 2018 astui­vat kai­kis­sa EU-mais­sa voi­maan kat­sas­tus­di­rek­tii­vin muu­tok­set, joi­den myö­tä auto saat­taa muun muas­sa pää­tyä ajo­kiel­toon aiem­man hyl­käys­pää­tök­sen sijaan. Maal­li­kon kor­vaan ajo­kiel­to kuu­los­taa sil­tä, että auto jää sii­hen. Näin voi olla­kin, tai sit­ten ei, tii­min­ve­tä­jä Tee­mu Toi­va­nen Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fico­mis­ta kertoo.

– Kat­sas­ta­jal­la on mah­dol­li­suus antaa lupa siir­tää auto, jos vika on sen kal­tai­nen, että autol­la voi tur­val­li­ses­ti ajaa vaik­ka­pa korjaamolle.

Vas­taa­vas­ti auton voi kor­jaus­ten jäl­keen siir­tää jäl­leen kat­sas­tus­pai­kal­le. Mikään auto­maa­tio täl­lai­sen siir­to­lu­van saa­mi­nen ei kui­ten­kaan ole. Jos­kus kyse on juu­ri sii­tä mil­tä kuu­los­taa­kin, autol­la ei saa ajaa. Vaik­ka siir­to­lu­pa hel­tiäi­si, sekin on hyvin tar­kas­ti mää­ri­tel­ty. Auton saa siir­tää tiet­ty­nä ajan­koh­ta­na tiet­tyyn paik­kaan, yleen­sä kor­jaa­mol­le. Kat­sas­tuk­seen men­nes­sä ei tar­vit­se kui­ten­kaan jo val­miik­si miet­tiä, min­kä kor­jaa­mon pihaan tar­vit­taes­sa pyy­tää siirtolupaa.

– Autoa ei tar­vit­se välit­tö­mäs­ti vie­dä pois kat­sas­tus­pai­kal­ta. Kor­jauk­sen voi sopia ensin ja siir­tää auton kor­jaa­mol­le sit­ten kun mää­rän­pää on sel­vil­lä ja lupa siir­toon saatu.

Ajo­kiel­toon voi nyt pää­tyä auto, joka oli­si jo van­hoil­la kat­sas­tus­sään­nöil­lä­kin hylät­ty. Viral­li­ses­ti kat­sas­tus­pää­tös on edel­leen hylät­ty, mut­ta vaka­vis­sa tapauk­sis­sa hyl­ky­pää­tös­tä teräs­te­tään ajo­kiel­lol­la. Sel­lai­ses­ta vias­ta, jos­ta oli­si aiem­min sel­vin­nyt kor­jaus­ke­ho­tuk­sel­la, ei siis edel­leen­kään voi jou­tua ajokieltoon.

Hyvin ylei­nen ajo­kiel­lon syy on renkaat.

– Se näkyy sel­väs­ti tilas­tois­sa. Kun ura­sy­vyys on lii­an pie­ni, kat­sas­ta­jan on mää­rät­tä­vä ajo­kiel­to. Kul­jet­ta­jan on erit­täin help­po tar­kis­taa tämä asia ennen kat­sas­tuk­seen menoa ren­kaan pää­uran kulu­mi­sin­di­kaat­to­ris­ta, Toi­va­nen kertoo.

Lii­an kulu­neet ren­kaat ovat samal­la hyvä esi­merk­ki ajo­kiel­toon joh­ta­vas­ta vias­ta, jon­ka mää­rää­mi­sen jäl­keen kat­sas­ta­ja usein antaa luvan siir­tää ajo­kiel­los­sa ole­van auton ren­gas­liik­keen halliin.

– Kulu­nei­den ren­kai­den joh­dos­ta mat­ka oli­si kat­ken­nut polii­sin rat­sias­sa jo ennen kat­sas­tus­käy­tän­tö­jen muu­tos­ta. Täl­tä osin kat­sas­tuk­sen ja polii­sin toi­min­ta­ta­vat yhte­näis­tyi­vät muu­tos­ten myö­tä, Toi­va­nen huomauttaa.

Jos autos­sa on huo­mau­tet­ta­vaa mut­ta ei ajo­kiel­lon arvoi­ses­ti, auto voi saa­da kor­jaus­ke­ho­tuk­sen. Sil­loin havai­tut viat on kor­jat­ta­va kat­sas­ta­jan vaa­ti­man ajan kulues­sa, mut­ta uut­ta käyn­tiä kont­to­ril­le ei tar­vi­ta. Seu­raa­va aste on auton hyl­käys. Sil­loin auton kor­jaa­mi­seen ja jäl­ki­tar­kas­tuk­seen saa­pu­mi­seen on aikaa kuu­kau­den päi­vät. Kat­sas­tuk­ses­sa hylä­tyl­lä autol­la saa kui­ten­kin lail­li­ses­ti ajaa viat kor­jat­tu­na kak­si kuu­kaut­ta, ennen kuin auto menee käyttökieltoon.

– Kuu­kau­den jäl­keen autol­le ei kui­ten­kaan enää suo­ri­te­ta jäl­ki­tar­kas­tus­ta, jos­sa kat­so­taan vain tar­kas­tus­koh­teet, jois­sa viko­ja on havait­tu. Sen sijaan autol­le teh­dään koko­naan uusi kat­sas­tus, Toi­va­nen toteaa.

Ajo­kiel­to on varat­tu hylät­ty­jen pahim­mil­le tapauk­sil­le. Sitä käy­te­tään tilan­teis­sa, jois­sa kat­sas­tuk­sen tulos on hyl­käys, eikä autol­la ole tur­val­lis­ta ajaa. Ajo­kiel­to liit­tyy aina hylät­tyyn kat­sas­tuk­seen, joten myös ajo­kiel­toon mää­rä­tyil­lä autoil­la on hylä­tyn kat­sas­tuk­sen tapaan yhden kuu­kau­den jälkitarkastusaika.

Kuten hyl­käys­ta­pauk­sis­sa, myös ajo­kiel­toon mää­rä­tyil­le autoil­le teh­dään vain hylä­tyn kat­sas­tuk­sen jäl­ki­tar­kas­tus, jos kat­sas­tuk­ses­ta on kulu­nut alle yksi kuu­kausi. Jos aikaa on kulu­nut yli kuu­kausi, suo­ri­te­taan mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus koko­nai­suu­des­saan uudestaan.

Tie­tyin edel­ly­tyk­sin ajo­kiel­los­sa­kin ole­val­la autol­la saa ajaa. Ei kui­ten­kaan pit­kään eikä kau­as, yleen­sä vain sovit­tu­na päi­vä­nä kor­jaa­mon pihaan.