Iiläis­yrit­tä­jä ehdol­la Suo­men iloi­sim­mak­si

Iin Nelos-Gril­lin yrit­tä­jä Riik­ka Lii­ka­vai­nio on ehdol­la Suo­men iloi­sim­mak­si yrit­tä­jäk­si 2018. Lii­ka­vai­nio on pääs­syt Ilma­ri­sen jär­jes­tä­mäs­sä äänes­tyk­ses­sä nel­jän fina­lis­tin jouk­koon.

Lii­ka­vai­nio on iloi­ses­ti yllät­ty­nyt finaa­li­pai­kas­taan.
– Olen tosi otet­tu ja iloi­nen, että pää­sin finaa­liin. Jo se, että minut oli ilmoi­tet­tu kisaan, ja ääniä alkoi tul­la ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa, oli­vat iloi­sia yllä­tyk­siä.

Riik­ka Lii­ka­vai­nio on ollut yli 30-vuo­tias­ta Nelos-Gril­liä pyö­rit­tä­vän Pot­tu ja Poi­ka Oy:n yrit­tä­jä alku­vuo­des­ta 2015 läh­tien. Fina­lis­tien esit­te­ly­si­vus­tol­la ker­ro­taan, että hän on aina iloi­sel­la tuu­lel­la ja todel­la mah­ta­va per­soo­na, jol­la huu­mo­ria riit­tää.

Lii­ka­vai­nio ker­too tykän­neen­sä aina olla ihmis­ten kans­sa teke­mi­sis­sä.
– Paras­ta on var­mas­ti kon­tak­ti ihmis­ten kans­sa ja hir­vit­tä­vän hyvä työil­ma­pii­ri. Hyvä hen­ki on pal­kit­se­vin­ta, sen avul­la jak­saa. Yrit­tä­jyys­hän on ras­kas­ta, mut­ta se unoh­tuu, kun näkee iloi­sia ihmi­siä ja saa posi­tii­vis­ta palau­tet­ta.

Nelos­tien var­rel­la sijait­se­val­la gril­lil­lä on 5–6 osa-aikais­ta työn­te­ki­jää. Asiak­kais­sa on pal­jon vakio­kä­vi­jöi­tä.
–  On iha­naa näh­dä, kun tut­tu­ja tulee kah­vil­le. Sekin luo ilois­ta ilma­pii­riä. Huu­mo­ril­la me pal­jon kuit­tail­laan. Itsel­le työ on aina ollut vähän myös tera­pi­aa, opis­ke­lu­jen ohes­sa­kin olen tykän­nyt teh­dä töi­tä.

Työn­te­ko vie Lii­ka­vai­nion aja­tuk­set pois kai­kes­ta muus­ta ja vapaa-aika puo­les­taan irrot­taa työ­asiois­ta.
– Olen oppi­nut tie­dos­ta­maan, etten ahneh­di lii­kaa, mal­tan pitää vapai­ta ja teh­dä myös mui­ta kuin työ­hön liit­ty­viä jut­tu­ja. Minul­la on neli­vuo­tias poi­ka, joka pitää huol­ta, ettei aina ehdi aja­tel­la työ­asioi­ta.

Äänes­tys tors­tai­hin saak­ka

Suo­men iloi­sin yrit­tä­jä 2018 -kil­pai­luun ovat voi­neet osal­lis­tua kaik­ki suo­ma­lai­set yrit­tä­jät, jot­ka työl­lis­tä­vät 1–10 hen­ki­löä. Kuka tahan­sa on voi­nut ilmoit­taa yrit­tä­jän mukaan kil­pai­luun ja kuka tahan­sa voi äänes­tää suo­sik­ki­aan.

Fina­lis­te­ja voi äänes­tää Ilma­ri­sen verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa ilmarinen.fi/suomeniloisinyrittaja. Äänes­tys päät­tyy tors­tai­na 20.9. kel­lo 10.00. Voit­ta­ja jul­kis­te­taan 24.9.

Ehdo­tuk­sia Suo­men iloi­sim­mak­si yrit­tä­jäk­si tuli kaik­ki­aan 459. Annet­tu­ja ääniä ker­tyi ehdo­tus­vai­hees­sa rei­lut 30 000 kap­pa­let­ta.

Kysees­sä on vii­des Suo­men iloi­sin yrit­tä­jä -kisa. Vii­me vuon­na voi­ton vei lii­kun­ta-alan yrit­tä­jä Lau­ra Peip­po Sir­kas­ta.