Iglu­kah­vi­la meren jääl­le avau­tuu jäl­leen

Hau­ki­pu­taan edus­tal­le meren jääl­le on val­mis­tu­mas­sa jäl­leen iglu­kah­vi­la. Dmit­ry Murzin aloit­ti iglun ja lumi­muu­rin teke­mi­sen vajaa viik­ko sit­ten ja on pais­ki­nut töi­tä aina­kin seit­se­män tun­tia päi­vit­täin.

– Lumi- ja jää­ti­lan­ne ei ole ollut kovin hyvä, mut­ta tavoit­tee­na on saa­da aikaan aina­kin saman­lai­nen iglu kuin vii­me tal­ve­na, Dmit­ry ker­too.

Lumi­ra­ken­nel­ma val­mis­tuu nyt kol­mat­ta ker­taa tut­tuun paik­kaan lähel­le majak­kaa. Iglu­kah­vi­la avau­tuu lau­an­tai­na 9.3., jol­loin kai­ken pitää olla val­mis­ta.

Iglu­kah­vi­lan tuloa ovat monet jääl­lä­liik­ku­jat jo ehti­neet kysel­lä. Havain­not iglun­ra­ken­ta­jas­ta ovat ilah­dut­ta­neet, kuten myös tie­to sii­tä, että kah­vi­la avau­tuu jäl­leen.

Mur­mans­kis­ta läh­töi­sin ole­va ja jo kau­an Suo­mes­sa asu­nut Dmit­ry Murzin on pereh­ty­nyt iglu­ra­ken­ta­mi­seen. Idea kah­vi­las­ta syn­tyi, kun hän miet­ti, miten iglua voi­si hyö­dyn­tää.

Iglu­kah­vi­laa hän suun­nit­te­lee pitä­vän­sä avoin­na pari kol­me viik­koa riip­puen sää­ti­lan­tees­ta. Kun läm­pö­ti­la menee nol­laan ja plus­san puo­lel­le, on aika lopet­taa. Iglu­kah­vi­las­sa hän myy kah­via, mehu­ja ja itse val­mis­ta­mi­aan lei­von­nai­sia, joi­ta hän aikoo teh­dä joka päi­vä.

Dmit­ry Murzin raken­taa iglu­kah­vi­laa nyt kol­mat­ta ker­taa maja­kan lähel­le Hau­ki­pu­taan edus­tal­le.

Iglu­kah­vi­laa on tar­koi­tus pitää auki joka päi­vä kel­lo 12–17, mut­ta sää­ti­lan­ne voi vai­kut­taa auki­lo­loi­hin. Poik­kea­vis­ta auki­lo­lois­ta hän aikoo tie­dot­taa kah­vi­lan Face­book-sivul­la, joka löy­tyy nimel­lä Igloo Cafe.

Autol­la ei pää­se Rivin­no­kal­le

Poik­keuk­se­na lii­ken­nöin­nin suh­teen edel­li­siin tal­viin näh­den on, että enää ei voi Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­ta ajaa autol­la Rivin­no­kan­tie­tä meren ran­taan eikä pysä­köi­dä tien var­teen. Tie on yksi­tyis­tie, jol­la ylei­nen lii­ken­ne ja pysä­köin­ti on nyt kiel­let­ty.

Autol­la meren ran­taan pää­see Mar­tin­nie­mes­tä Lai­ta­ka­ris­ta (Lai­ta­ka­rin­tie) tai Mar­tin­nie­men kala­sa­ta­mas­ta (Luot­sia­se­man­tie). Lai­ta­ka­ris­ta mat­kaa hiih­täen maja­kal­le tulee hie­man vajaat puo­li­tois­ta kilo­met­riä, kala­sa­ta­mas­ta hive­nen vähem­män.

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys haki Oulun kau­pun­gil­ta koh­dea­vus­tus­ta Mar­tin­nie­men kala­sa­ta­man park­ki­pai­kan aurauk­seen hiih­to­kau­den ajak­si, jot­ta sin­ne mah­tui­si enem­män jääl­le­me­ni­jöi­den auto­ja. Lii­sa Taka­lo kyläyh­dis­tyk­ses­tä ker­too, että lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta päät­ti, että avus­tus­ta ei myön­ne­tä, kos­ka auraus ei kuu­lu koh­dea­vus­tus­ten pii­riin.

– Minus­ta auraus oli­si nime­no­maan lähi­de­mo­kra­ti­aa, jat­kaa Taka­lo.

Eri tahot ovat neu­vo­tel­leet aurauk­ses­ta kau­pun­gin kans­sa ja sitä lupail­tiin hiih­to­lo­mal­le sata­miin joh­ta­vil­le teil­le. Joh­teen ran­nas­sa Häy­ry­sen­nie­mes­sä on aura käy­nyt.

– Vii­me vii­kon tors­tai­na pai­kal­li­nen yrit­tä­jä Sää­vä­lät Oy aura­si ennen lomil­le läh­töä kala­sa­ta­man park­ki­paik­kaa vapaa­eh­tois­työ­nä. Sen jäl­keen on lun­ta sata­nut.

– Kau­pun­gin konei­ta tääl­lä odo­tel­laan. Kala­sa­ta­man kier­to­tie­tä ei ole aurat­tu muu­ta­maan viik­koon, ker­too Taka­lo.

Jol­lei kau­pun­ki aurauk­sia hoi­da, tilaa kyläyh­dis­tys joka tapauk­ses­sa kus­tan­nuk­sel­laan Sää­vä­lät Oy:ltä kala­sa­ta­man ja Ukko­lan­ran­nan kujan aurauk­sen ja lumi­mäen kasaa­mi­sen hiih­to­lo­man jäl­kei­sel­lä vii­kol­la, sil­lä sun­nun­tai­na 17.3. kyläyh­dis­tys jär­jes­tää Ukko­lan­ran­nas­sa perin­tei­sen Tala­vi­rie­han.

Täl­lä vii­kol­la yksi­tyi­set ladun­te­ki­jät ovat vetä­neet hiih­to­la­tu­ja jääl­le kala­sa­ta­mas­ta ja Lai­ta­ka­ris­ta maja­kal­le ja latu­ja on myös Kii­min­ki­joel­la. Myös Häy­ry­sen­nie­men suun­nal­la on latu­ja. Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys on vetä­nyt latu­ja joel­le ja Sant­tusaa­ren laa­vul­le.