Hyvin­voin­ti­mes­suil­la tie­toa ja toimintaa

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len päi­vä­ko­din ja Hau­ki­pu­taan lukion tilois­sa jär­jes­te­tään kai­kil­le avoi­met Hyvin­voin­ti­mes­sut kes­ki­viik­ko­na 5.9. Jär­jes­te­lyis­sä ovat muka­na päi­vä­ko­din ja lukion ohel­la myös Hau­ki­pu­taan kou­lu, hyvin­voin­ti­kes­kus, ja Man­ner­hei­min Lastensuojeluliitto.

Mes­suil­la esi­tel­lään laa­jas­ti alu­een pal­ve­lu­tar­jo­tin­ta sii­tä mitä toi­min­taa ja pal­ve­lui­ta alu­eel­la on tar­jol­la per­heil­le ker­ho­jen muo­dos­sa, vapaa-ajan toi­min­taan sekä per­hei­den tuke­mi­seen. Esit­te­ly- ja info-pis­tei­tä on sisä­ti­lois­sa, lisäk­si pihal­le pysy­te­tään pomp­pu­lin­na ja mah­dol­li­suus on myös Tai­ka­te­ra­pia-tal­lin jär­jes­tä­mään poniajeluun.

Muka­na tapah­tu­mas­sa yhteis­työ­kump­pa­nei­na ja esit­te­li­jöi­nä ovat myös seu­ra­kun­ta, Oulu-opis­to, nuo­ri­so­toi­mi, kir­jas­to, Pelas­ta­kaa lap­set ry, ensi­ko­ti, van­hem­pien liit­to ja Hyvän mie­len talo. Pai­kal­la on myös Nosh-vaa­te­pis­te. Kah­vi­la­toi­min­nas­ta vas­taa lukion kansainvälisyyskurssi.

Ovet ovat avoin­na kel­lo 14 alu­een toi­mi­joi­den hen­ki­lö­kun­nal­le ja ylei­söl­le kel­lo 16.30–18.15. Lukion audi­to­rios­sa on kuul­ta­va­na kak­si las­ten hyvin­voin­tia käsit­te­le­vää luen­toa. LAPE-alue­koor­di­naat­to­ri Eija Vii­ta­la puhuu aihees­ta Lap­set puheek­si kel­lo 17–17.30 ja Auta las­ta ry:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne­ma­ri Tak­ku­la ker­too Lap­si­ri­kas-hank­kees­ta kel­lo 17.45–18.15.

Län­si­tuu­len hyvin­voin­ti­mes­sut jär­jes­te­tään nyt tois­ta kertaa.