Elä­män­muu­tos toi­mii, kun se tapah­tuu pie­nin aske­lin ja perus­tuu aitoon haluun muuttua

Pit­kien vapai­den jäl­keen aloi­te­taan jäl­leen luke­ma­ton mää­rä elä­män­muu­tok­sia. Hii­la­rit pudo­te­taan pois ruo­ka­va­lios­ta ja uut­ta sali­kort­tia vin­gu­te­taan nel­jä­kin ker­taa vii­kos­sa. Muu­ta­man vii­kon kulut­tua kaik­ki on taas enti­sel­lään. Mik­si niin moni elä­män­muu­tos jää lähtötelineeseen?

– Kos­ka muu­tos teh­dään innon val­las­sa sen sijaan että halut­tai­siin muut­taa elä­mää. Innos­tu­taan sii­tä että nyt pudo­te­taan 15 kiloa, mut­ta ei halu­ta sitä elä­män­tyy­liä, jota tavoit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää. Ei oikeas­ti halu­ta käy­dä len­kil­lä, vaan kat­soa koto­na Salk­ka­rei­ta ja her­ku­tel­la, lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti ja per­so­nal trai­ner Pet­te­ri Lindblad lataa.

Usein elä­män­ta­pa­muu­tok­seen läh­de­tään vää­rin perus­tein. Tun­ne­taan esi­mer­kik­si itsein­hoa pei­lin edes­sä ja ale­taan laihduttaa.

Kes­tä­väm­pi perus­te muu­tok­sel­le oli­si vaik­ka­pa halu voi­da parem­min. Hyvin­voin­nin ja sii­nä sivus­sa myös pai­non putoa­mi­sen voi saa­vut­taa muut­ta­mal­la elä­män­sä, ei vetä­mäl­lä läpi muu­ta­man kuu­kau­den hevoskuurin.

– Kai­kil­le voi­si antaa sel­lai­sen neu­von että lopet­ta­kaa laih­dut­ta­mi­nen. Se ei toi­mi. Elä­män­muu­tos ei ole mikään ohi­me­ne­vä kuu­ri, vaan pysy­vä muu­tos. Pysy­vyyt­tä läh­de­tään hake­maan pie­nil­lä muu­tok­sil­la. Ensin muu­te­taan pari-kol­me pien­tä asi­aa, jot­ka vie­vät koh­ti tavoi­tet­ta, Lindblad neuvoo.

Vaik­ka todel­li­nen muu­tos läh­tee liik­keel­le pie­nin aske­lin, samaan aikaan vie­dään eteen­päin sekä ruo­ka­puo­len että lii­kun­ta­tot­tu­mus­ten muu­tos­ta. Pie­ni askel lii­kun­nas­sa tar­koit­taa esi­mer­kik­si bus­sis­ta jää­mis­tä paria pysäk­kiä ennen kotio­vea ja lop­pu­mat­kan käve­le­mis­tä, ei sali­kort­tia. Ruo­ka­puo­lel­la pie­ni askel on paton­gin vaih­ta­mi­nen ruis­lei­pään, ei kaik­kien hii­la­rien täyskielto.

– Parin kuu­kau­den pääs­tä kat­so­taan, onko pys­tyt­ty pitä­mään ne pie­net muu­tok­set. Ollaan­ko sil­lä tiel­lä jol­la halu­taan olla ja jak­se­taan­ko muu­tos­ten lisäk­si hoi­taa muut asiat kuten työt ja ystä­vät. Jos vas­taus on kyl­lä, voi­daan taas muut­taa pari-kol­me pien­tä asi­aa ja jat­kaa elä­män muuttamista.

Pien­ten muu­tos­ten onnis­tu­mi­nen on pal­jon toden­nä­köi­sem­pää kuin suu­ren elä­män­muu­tok­sen onnis­tu­mi­nen ker­ral­la. On hel­pom­paa men­nä rap­pu­ja pit­kin kol­man­teen ker­rok­seen kuin läh­teä 15 kilo­met­rin lenkille.

Toki tulok­set­kin ovat eri­lai­sia, mut­ta elä­män­muu­tok­sen teki­jän pitää unoh­taa kii­re, muu­tok­sen ei tar­vit­se tapah­tua heti.

Rep­sah­duk­set takai­sin van­hoi­hin tapoi­hin ovat yleen­sä merk­ki sii­tä, että uut­ta elä­män­ta­paa ei aidos­ti halu­ta. Sil­loin on toden­nä­köi­ses­ti tul­lut teh­tyä lii­kaa muu­tok­sia ker­ral­la ja kan­nat­taa pala­ta hie­man taak­se­päin. Rep­sah­dus ei kui­ten­kaan ole min­kään loppu.

– Kuo­lee­ko rep­sah­duk­seen? Jos kuo­lee, niin sit­ten se tie­tys­ti on lop­pu. Muu­ten rep­sah­dus on vain todis­te sii­tä, että jokin ei toi­mi­nut. Se on oppi­tun­ti, jos­ta fik­su ottaa opik­seen eikä jat­ka samal­la lail­la, haka­ten pää­tään seinään.

Lindblad ei pidä val­men­ta­jan hank­ki­mis­ta miten­kään vält­tä­mät­tö­mä­nä elä­män­muu­tok­sen onnis­tu­mi­sel­le. Jos kokee tar­vit­se­van­sa val­men­ta­jan ruos­ki­jak­si eli jon­kin­lai­sek­si elä­män­muu­tok­sen takaa­jak­si, ollaan taas vää­ril­lä jäl­jil­lä eikä muu­tos tule onnis­tu­maan. Elä­män­muu­tos on hen­ki­lön oma pro­jek­ti, jos­sa onnis­tu­mi­sen vas­tuu­ta ei voi ulkois­taa valmentajalle.

– Mut­ta jos on ihan hukas­sa eikä tie­dä, mitä lii­kun­ta- ja ruo­ka­puo­lel­la pitäi­si muut­taa, päte­vä val­men­ta­ja voi aut­taa vähi­tel­len liikkeelle.