Ei kol­ku­ta ovel­la puk­ki, vaan koro­na

Ran­ta­poh­jas­ta 13.1.1983: Kou­lu­lai­set pää­si­vät kou­lus­ta ja koti­mat­kal­la näki­vät tien­vie­rus­tal­la mai­nok­sen, jos­sa oli suu­ri­ko­koi­sen sir­kus­tel­tan kuva. Mikä tuo on, kysyi eräs pojis­ta. Tyt­tö vas­ta­si, että se on nykyi­nen edus­kun­ta­ta­lo. J.U.

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Ei jou­lu­na­vaus­ta Hau­ki­pu­taal­la, mut­ta ilo­tu­li­tus sen­tään.

Koro­na perui Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien vap­pu­ta­pah­tu­man ja nyt ikä­vä kyl­lä on täy­ty­nyt perua myös jo perin­tei­nen jou­lu­na­vaus. Syy­nä on tie­ten­kin koro­na ja sen aiheut­ta­mat ris­kit. Mut­ta ihan ilman iloa ei Hau­ki­pu­taal­la­kaan pime­ää mar­ras­kuu­ta tar­vit­se viet­tää. Vaik­ka jou­lu­na­vaus­ta ei ole­kaan, niin sen­tään on ilo­tu­li­tus. Sel­lai­sen tar­jo­aa yrit­tä­jäyh­dis­tys ihmis­ten ilok­si tors­tai­na 19.11. klo 19.

Eri­koi­nen lii­ken­ne­ta­paus.

Pals­tan­pi­tä­jä aje­li vii­me per­jan­tai­na Kuusa­mon­tien Kor­ven­suo­ral­la poh­joi­sen suun­taan ja juut­tui ilta­päi­vä­ruuh­kaan, joka on työ­päi­vi­nä luul­ta­vas­ti Oulun pisin. Let­kaa on kilo­met­ri­kau­pal­la. Ennen muut­tu­mis­taan yksi­kais­tai­sek­si Kuusa­mon­tie on kak­si­kais­tai­nen ja ennen Yli­kii­min­gin­tien ris­teyk­sen sump­pua lii­ken­ne pak­kau­tuu oikean­puo­lei­sel­le kais­tal­le. Kii­rei­sim­mät kii­laa­jat yrit­tä­vät ajaa vasem­man­puo­leis­ta kais­taa ja änkeä­vät jonon kär­ki­pai­koil­le. Kii­laa­mi­seen näh­tä­väs­ti kyl­läs­ty­nyt autoi­li­ja päät­ti teh­dä per­jan­tai­na etui­lul­le lopun. Hän siir­si auton­sa vasem­man­puo­lei­sel­le kais­tal­le ja alkoi nyt­ky­tel­lä eteen­päin vie­rei­sen jonon vauh­tia. Perään­sä hän sai pian kii­laa­jien ajo­neu­vot. Joku kii­laa­ja tööt­täi­li­kin, mut­ta lopul­ta kaik­ki siir­tyi­vät kil­tis­ti var­si­nai­seen jonoon. Täy­tyy sanoa, että vahin­go­ni­lo on jos­kus paras ilo…

Oma koti hur­jan kal­lis.

– Vai onko kotia ollen­kaan? Val­ta­kun­nal­lis­ta asunn­ot­to­mien yötä vie­te­tään 17.10. osa­na YK:n köy­hyy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vas­tais­ta päi­vää tee­mal­la “Oma koti hur­jan kal­lis”. Kel­lon asu­kas­tu­pa osal­lis­tuu päi­vään otta­mal­la vas­taan lah­joi­tuk­si­na ehjiä ja puh­tai­ta mies­ten ja nais­ten vaat­tei­ta. Tuval­ta vaat­teet toi­mi­te­taan Oulun Kent­tä­tien asunn­ot­to­mien pal­ve­lu­kes­kuk­seen.

Mar­tin­nie­men nuo­ri­soil­lat alka­vat.

Nuo­ri­soil­lat alka­vat jäl­leen Mar­tin­nie­men kou­lul­la joka toi­nen per­jan­tai kel­lo 17–19. Ensim­mäi­nen kokoon­tu­mi­nen on 9.10. Tar­jol­la on kah­via, tee­tä ja pien­tä pur­ta­vaa. Tar­koi­tus on myös suun­ni­tel­la yhdes­sä tule­vaa toi­min­taa. 6.–9.-luokkalaisille suun­na­tut illat jär­jes­te­tään parit­to­mi­na viik­koi­na, mut­ta syys­lo­man joh­dos­ta poik­keuk­sel­li­ses­ti ilta on myös vii­kol­la 44. Nuo­ri­soil­to­jen jär­jes­te­lyis­sä on muka­na nuo­ri­so­toi­mi ja useat toi­mi­jat yhteen kokoa­va Mar­tin­Ren­gas.

Kal­lis­ta pitem­män pääl­le.

Ros­kaa­mi­nen voi tul­la pitem­män pääl­le kal­liik­si maa­no­mis­ta­jal­le, joka on jou­tu­nut ros­kaa­ja­ää­liön uhrik­si. Ran­ta­poh­ja ker­toi hil­jat­tain (22.9.), kuin­ka hau­ki­pu­taa­lai­sen met­sä­omis­ta­jan met­sä­pals­tal­le oli vie­ty jät­tei­tä ren­kais­ta ja pesu­ko­nees­ta läh­tien, ja kuin­ka kau­pun­ki vel­voit­ti omis­ta­jan kul­jet­ta­maan jät­teet ja romun pois. Hom­ma on nyt hoi­det­tu. Sitä var­ten omis­ta­jan piti pal­ka­ta nos­tu­ril­li­nen kuor­ma-auto ja kus­ki, joka vei ros­kat Rus­koon. Lisäk­si jät­tei­den alta löy­tyi myös asvalt­tia, joka ei lie­ne yksi­tyi­sen ros­kaa­jan peru­ja, vaan jon­kun tien­te­ki­jän met­sään kip­paa­maa. Jät­tei­den kul­je­tuk­sen ja jäte­mak­su­jen lys­ti tuli mak­sa­maan elä­ke­läis­maa­no­mis­ta­jal­le 200 euroa. Kukaan ei var­maan­kaan haluai­si mak­saa tois­ten jät­teis­tä moi­sia sum­mia.

Nase­van kau­ka­lo­pal­loi­li­jat jäl­leen jääl­lä.

Yli-iiläi­set val­taa­vat kau­ka­lot täl­lä kau­del­la perä­ti kah­den jouk­ku­een voi­min. Isku­ryh­mät löy­ty­vät sekä ykkös- että kak­kos­di­va­ris­ta. Jouk­ku­eet pelaa­vat kotiot­te­lun­sa Jää­li­hal­lis­sa. Vii­me kau­del­la, joka jäi poik­keus­o­lo­jen vuok­si kes­ken, YIN otti kak­kos­di­va­ris­sa hope­aa.

Perut­tu-aiko­ja ele­tään.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia jou­du­taan jäl­leen peru­maan tapah­tu­mia. Iin Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on päät­tä­nyt perua perin­neil­lan 21.10 sekä jou­lu­ruo­kai­lun 7.11.

Meri­hel­mes­sä ava­jai­set.

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­men uusi elä­mä alkaa lau­an­tai­na 10.10. kel­lo 10. Uudet yrit­tä­jät Ari ja Tii­na Ala-Opas ovat remon­toi­neet ja uusi­neet paik­kaa syk­syn aika­na.

Ava­jai­sis­sa on luvas­sa paril­le­sa­dal­le ensim­mäi­sel­le sop­pa­ty­kis­tä lohi­sop­paa ja kah­vi­tar­joi­lu. Sen lisäk­si ruo­kai­lu­vaih­toi­eh­toi­na on buf­fet, á la car­te -annok­sia ja illal­li­nen. Illal­la esiin­tyy Tela­ket­ju.

Per­he­ku­per­keik­ko­ja Yli­kii­min­gis­sä, Väli­ky­läs­sä ja Kii­min­gis­sä.

Kii­min­gis­sä per­he­ku­per­keik­ka jär­jes­te­tään Joki­ran­nan kou­lul­la sun­nun­tai­na 11.10. kel­lo 15.00–17.00. Väli­ky­län van­hem­pain­toi­mi­kun­ta jär­jes­tää myös Väli­ky­län päi­vä­ko­dil­la per­he­ku­per­keik­ko­ja 1.11. ja 13.12. klo 15.30–17.00. Yli­kii­min­gin kuper­kei­kat pide­tään Yli­kii­min­gin kou­lul­la Har­jun­kaa­res­sa sun­nun­tai­sin 1.11. ja 6.12. kel­lo 15.00–17.00. Per­he­mak­su 2 euroa. Yli­kii­min­gin kuper­kei­kat jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten kans­sa.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si suun­ni­tel­tui­hin kuper­keik­koi­hin voi tul­la muu­tok­sia. Ethän tule pai­kal­le sai­raa­na tai sai­raan lap­sen kans­sa. Muis­tat­han myös pitää tur­va­vä­lit mui­hin leik­ki­jöi­hin. Kuper­keik­koi­hin ei ole ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia, per­he­mak­su on 2 euroa.