Aut­ta­mis­ha­lu yllät­ti

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­to osal­lis­tui Asunn­ot­to­mien yön tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen Hau­ki­pu­taal­la vii­me tors­tai­na. Päi­vä oli kan­sain­vä­li­nen YK:n köy­hyy­den ja syr­jäy­ty­mi­sen vas­tai­nen päi­vä. Tar­koi­tuk­se­na oli tar­jo­ta apua lähel­le. Vapaa­eh­toi­sia tapah­tu­maa jär­jes­tä­mäs­sä oli kym­men­kun­ta.

Asunn­ot­to­mien yö jär­jes­tet­tiin SPR-kirp­pik­sen pihal­la Revon­tiel­lä. Tilai­suu­des­sa oli vaa­te­ja­ko vähä­va­rai­sil­le ja asunn­ot­to­mil­le. Mak­ka­ra­ko­jul­la sai ilmai­sek­si mak­ka­raa ja mehua. Lisäk­si jaet­tiin lei­pää ja makei­sia.

– Vie­rai­li­joi­ta riit­ti pari­tun­ti­sen vaa­te­jaon aika­na. Moni löy­si sopi­via vaat­tei­ta jako­pis­teen laa­jas­ta tar­jon­nas­ta. Vaat­tei­ta oli kai­ken ikäi­sil­le. Lisäk­si jaet­tiin urhei­lu­vä­li­nei­tä, lelu­ja, lauk­ku­ja, ken­kiä ja kodin teks­tii­le­jä. Lah­joi­tuk­sia oli saa­tu run­saas­ti lai­das­ta lai­taan ja yllät­tä­vän suu­ri mää­rä, ker­too myy­mä­län­hoi­ta­ja Johan­na Nik­ki­nen SPR-kirp­pik­sel­tä.

Lah­joi­tuk­set oli­vat pää­sään­töi­ses­ti läm­pi­miä tal­vi­vaat­tei­ta. Lah­joi­tus­ten mää­räs­tä ja laa­dus­ta voi­daan pää­tel­lä, että Hau­ki­pu­taal­la todel­la halu­taan aut­taa vähä­osai­sia ja hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via.

– Emme osan­neet arva­ta, että ihmi­set tuo­vat niin pal­jon lah­joi­tuk­sia. Hie­noa myös, että Punai­nen Ris­ti sai ottaa kopin asunn­ot­to­mien yön tapah­tu­mas­ta Hau­ki­pu­taal­la, kiit­te­lee Nik­ki­nen.

Punai­sen Ris­tin Hau­ki­pu­taan osas­ton vapaa­eh­toi­sia yhteis­ku­vas­sa, vasem­mal­ta Pek­ka Sal­mi­nen, Mai­ja Moi­la­nen, Pir­jo Han­he­la, Jou­ko Kos­ki­nen, Kari Lam­min­par­ras, Tar­ja Tik­ka­nen-Man­ni­nen ja Vuok­ko Juan­to. Kuvat: Johan­na Nik­ki­nen.