Asu­mis­tuen leik­kauk­set koh­dis­tui­si­vat köy­hiin ja pienituloisiin

Asu­mis­tues­sa on tiu­kat tulo­ra­jat, eli tuki on suun­nat­tu todel­la pie­ni­tu­loi­sim­mal­le väes­töl­le. Esi­mer­kik­si yksin asu­va aikui­nen ei saa yleis­tä asu­mis­tu­kea, jos hänen brut­to­tu­lot ylit­ty­vät 1671 euroa kuu­kau­des­sa. Yhden lap­sen kans­sa asu­van yksin­huol­ta­jan tulo­ra­ja on 2346 euroa kuu­kau­des­sa brut­to­na, jol­loin tukea ei enää mak­se­ta. Asu­mis­tuen leik­kaus kos­ket­tai­si siis pie­ni­tu­loi­sin­ta vuo­kral­la asu­vaa väes­töä ja syven­täi­si köyhyyttä.

Asu­mis­tuen mää­rään vai­kut­taa brut­to­tu­lo­jen ja per­heen­jä­sen­ten luku­mää­rän ohel­la asu­mis­me­not, kuten vuo­kra, säh­kö ja läm­pö. Se mitä asu­mis­me­noi­hin sisäl­ly­te­tään, on tar­koin mää­ri­tel­ty, samoin myös enim­mäi­sa­su­mis­me­not joi­hin tukea myön­ne­tään. Yksin asu­van enim­mäi­sa­su­mis­me­not jois­ta tuki las­ke­taan ovat Kajaa­nis­sa 447 euroa kuu­kau­des­sa ja muis­sa Kai­nuun kun­nis­sa 394 euroa kuukaudessa.

Useim­mil­la ylei­sen asu­mis­tuen saa­jil­la todel­li­set asu­mis­me­not ovat suu­rem­mat kuin enim­mäi­sa­su­mis­me­not, jois­ta tuki las­ke­taan. Lisäk­si tues­sa on aina oma­vas­tuu­osuus, joten pie­ni­tu­loi­sil­le tuen saa­jil­le jää kyl­lä itsel­le­kin mak­set­ta­vaa. Jär­jes­tel­mä ei ole tiuk­ki­ne rajoi­tuk­si­neen mikään mak­suau­to­maat­ti, vaan se kan­nus­taa tuen saa­jia hake­maan hal­vim­pia vuo­kra-asun­to­ja. Mer­kil­le pan­ta­vaa on, että asu­mis­tu­ki koh­den­taa sosi­aa­li­tur­vaa tehok­kaas­ti sin­ne, mis­sä sil­le on tarvetta.

Jul­ki­suu­des­sa on väi­tet­ty, että asu­mis­tu­ki­mil­joo­nat valu­vat gryn­de­reil­le. Tämä väi­te ei pidä paik­kaan­sa. Vuon­na 2015 toteu­tet­tu asu­mis­tu­ki­uu­dis­tus nos­ti eten­kin pie­nis­sä asun­nois­sa asu­vien tukea. Tut­ki­mus­ten mukaan (VATT, Lyy­ti­käi­nen 2022) koro­tuk­ses­ta hyö­tyi­vät pie­ni­tu­loi­set tuen saa­jat, eivät suin­kaan asun­non omis­ta­jat. Asu­mis­tuen koro­tuk­set eivät ole väi­te­tys­ti nos­ta­neet tuen­saa­jien vuo­kria. Pää­osa ylei­sen asu­mis­tuen saa­jis­ta asuu Kai­nuus­sa­kin kun­tien omis­ta­mis­sa vuokrataloyhtiöissä.

On help­poa höy­näyt­tää ihmi­siä usko­maan, että asu­mis­tu­ki oli­si tuki asun­to­si­joit­ta­jil­le ja perus­tel­la sil­lä leik­kauk­set, kun todel­li­suus on ihan vas­tak­kai­nen, jos asi­aan jak­saa perehtyä.

Kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat

Saa­ra Kar­ja­lai­nen, sai­raan­hoi­ta­ja, Kajaa­ni (vas.)

Juha Kor­te­lai­nen, puusep­pä / elä­ke­läi­nen, Hyryn­sal­mi (vas.)

Mer­ja Kyl­lö­nen, kan­san­edus­ta­ja, Suo­mus­sal­mi (vas.)