Ahti-myrs­ky niit­ti met­sää Kii­min­gis­sä – pelas­tus­lai­tos jat­kaa raivaustöitä

Voimakkaat myrskypuuskat saivat suuretkin puut kaatumaan. Tämä puu tukki Koitelin pikkusaaren kulkuväylän.Voimakkaat myrskypuuskat saivat suuretkin puut kaatumaan. Tämä puu tukki Koitelin pikkusaaren kulkuväylän.

Maa­nan­tai­na myl­län­nyt Ahti-myrs­ky kaa­toi pui­ta ja aiheut­ti katu­jen tul­vi­mis­ta ja säh­kö­kat­kok­sia ympä­ri Oulua. Myrs­ky toi muka­naan myös raju­ja sade- ja ukkos­kuu­ro­ja, jot­ka aiheut­ti­vat kul­ku­väy­lien ja ali­kul­ku­jen tulvimista.

Ympä­ri Oulua kär­sit­tiin myös säh­kö­kat­kok­sis­ta. Oulun Ener­gia Säh­kö­verk­ko Oy ker­too tie­dot­tees­saan, että säh­kön­ja­ke­lu kes­key­tyi jake­lua­lu­eel­la noin 3500 talou­del­le. Säh­köt oli­vat poik­ki useil­ta talouk­sil­ta myös Kiimingissä.

Myrs­ky vaa­ti myös yhden ihmis­hen­gen, kun kaa­tu­neen puun alle Hiuk­ka­vaa­ran ulkoi­lua­lu­eel­la jää­nyt hen­ki­lö meneh­tyi. Polii­si ei tie­do­ta täs­sä vai­hees­sa asias­ta enem­pää, ja asian tut­kin­ta jat­kuu kuo­le­man­syyn tutkintana.

Kii­min­gin Koi­te­lis­sa pui­ta oli kaa­tu­nut run­saas­ti. Oulun kau­pun­gin met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri Ant­ti Käpy­lä kävi tiis­tai-ilta­päi­vä­nä tar­kas­ta­mas­sa Koi­te­lin ympä­ris­töä vahin­ko­jen varalta.

– Pui­ta oli kaa­tu­nut park­ki­pai­kal­le ja muu­hun ympä­ris­töön pal­jon. Pui­ta ei ollut kaa­tu­nut raken­nus­ten tai auto­jen pääl­le, joten isom­mil­ta aineel­li­sil­ta vahin­goil­ta onnek­si väl­tyt­tiin, Käpy­lä kertoo.

Osa puis­ta tuk­ki Koi­te­lin pit­kos­pui­ta ja mui­ta kul­ku­reit­te­jä. Käpy­lä arve­li, että rei­tit saa­tai­siin rai­vat­tua keskiviikkona.

– Myös Jää­lis­sä oli pui­ta kaa­tu­nut ympä­riin­sä aiheut­taen vähän isom­paa­kin vahin­koa, ja nii­tä­kin pää­sem­me kes­ki­vii­kon aika­na sii­voa­maan, tote­aa Käpylä.

Palo­pääl­lik­kö Pet­ri Hin­tik­ka Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sel­ta ker­too, että myrs­ky rajau­tui mel­ko tar­kas­ti Oulun kapun­kia­lu­eel­le ja sen lai­ta­mil­le, eikä aiheut­ta­nut juu­ri­kaan teh­tä­viä Hau­ki­pu­taan tai Kem­pe­leen suunnassa.

– Oulus­sa ja Oulun ympä­ris­tös­sä suo­ri­tim­me eilen noin 150 teh­tä­vää. Myrs­ky­rin­ta­man ede­tes­sä Kii­min­gin kaut­ta Pudas­jär­vel­le saim­me sil­tä alu­eel­ta neli­sen­kym­men­tä teh­tä­vää lisää, Hin­tik­ka kertoo.

Jää­lis­sä huo­mio­ta sai teleo­pe­raat­to­ri­mas­to, jon­ka voi­ma­kas myrs­ky­puus­ka puhal­si kat­ki. Hin­ti­kan mukaan mas­ton kat­kea­mi­nen ei aiheut­ta­nut vaa­ra­ti­lan­tei­ta, mut­ta tote­aa sen aiheut­ta­van Jää­liin teleliikennehäiriöitä.

– Koi­te­lin ja Kii­min­gin alu­eel­ta pui­ta rai­vat­tiin pois teil­tä sitä mukaa kun niis­tä ilmoi­tuk­sia tuli. Ajo­teil­le ja pyö­rä­teil­le kaa­tu­nei­ta pui­ta oli todel­la pal­jon, ja ne oli­vat ensi­si­jai­set mitä rai­vat­tiin pois, ker­too palo­pääl­lik­kö Pet­ri Hin­tik­ka Oulu-Koil­lis­maan pelastuslaitokselta.

Hin­tik­ka ker­too, että Kii­min­gis­sä val­tao­sa tiel­le ja talo­jen pääl­le kaa­tu­neis­ta puis­ta on pyrit­ty rai­vaa­maan pois, ja kau­pun­gin työn­te­ki­jät jat­ka­vat rai­vaus­töi­tä edel­leen tiis­tai­na. Tiis­tain toi­nen lähes­ty­vä ukkos­rin­ta­ma pitää pelas­tus­lai­tok­sen vie­lä kiireisenä.

– Ongel­mia voi­vat aiheut­taa eri­tyi­ses­ti eili­sen myrs­kyn vau­rioit­ta­mat puut, jot­ka nyt voi­vat läh­teä kaa­tu­maan hei­kom­mas­ta­kin tuu­les­ta. Ulko­na liik­kues­sa myrs­kyn aikaan kan­nat­taa siis olla varuil­laan. Kaa­tu­neit­ten puit­ten lähel­le ei myös­kään kan­na­ta men­nä, ja vesil­lä olles­sa on olta­va eri­tyi­sen tark­ka­na, Hin­tik­ka muistuttaa.

Ilma­tie­teen lai­tok­sen varoi­tuk­set rajus­ta uko­nil­mas­ta ja voi­mak­kaas­ta satees­ta ovat yhä tiis­tai­na voi­mas­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Ilma­tie­teen lai­tos varoit­taa voi­mak­kais­ta ukkos­puus­kis­ta, jot­ka voi­vat puhal­taa jopa 25 met­riä sekun­nis­sa. Myös säh­kö­kat­kot ovat mah­dol­li­sia haja-asu­tusa­lu­eel­la ja taa­ja­mis­sa rank­ka­sa­de voi aiheut­taa taajamatulvia.

Jut­tua muo­kat­tu 22.6. kel­lo 15.47: lisät­ty Ant­ti Käpy­län kommentit.