Polii­si­kol­le­gat ja ystä­vät läh­te­vät edus­kun­ta­työ­hön lähes lennosta

Kesä­kuus­sa käy­dyt euro­vaa­lit toi­vat muu­tok­sia kan­san­edus­ta­jien kokoon­pa­noon. Edus­kun­taan nousee vara­pai­koil­ta 10 uut­ta kan­san­edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin valit­tu­jen tilal­le. Yksi heis­tä on Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin tutuk­si tul­lut oulu­lai­nen yli­kons­taa­pe­li ja kou­lu­po­lii­si Mer­ja Rasin­kan­gas, joka aloit­taa kan­san­edus­ta­ja­na euroeh­dus­ta­jak­si vali­tun oulu­lai­sen Sebas­tian Tynk­ky­sen (PS) pai­kal­la. Rasin­kan­gas on myös Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, raken­nus­lau­ta­kun­nan jäsen ja Poh­teen aluevaltuutettu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


IiLo­ve lumo­si iiläiset

Iis­sä Hui­lin­gin näyt­tä­möl­lä jär­jes­tet­tiin IiLo­ve ‑toi­ve­lau­lu­kon­sert­ti sunnuntaina. 

Kon­sert­tiin pys­tyi toi­vo­maan itsel­le tai lähei­sel­le tär­kei­tä ja mer­ki­tyk­sel­li­siä kap­pa­lei­ta tari­nan kera, jot­ka upea IiLo­ve ‑bän­di sekä usko­mat­to­mat lau­la­jat esittivät. 


Uusi Sata­ma Par­tu­ri tuo hiuk­sil­le merel­li­sen tuulahduksen

Kel­lon Kivi­nie­men sata­maan on juu­ri avat­tu uusi ja ainut­laa­tui­nen par­tu­ri-kam­paa­mo, Sata­ma Par­tu­ri. Yrit­tä­jä­nä toi­mii Ree­ta Tent­tu­la, joka tuo mie­len­kiin­toi­sen lisän alu­een pal­ve­lu­tar­jon­taan. Sata­ma Par­tu­ri tar­jo­aa koko per­heen par­tu­ri- ja kam­paa­mo­pal­ve­lu­ja sekä suih­ku­rus­ke­tuk­sia, joi­ta ei juu­ri­kaan löy­dy muu­al­ta Oulun alu­eel­ta. Tämä tekee Sata­ma Par­tu­ris­ta eri­tyi­sen hou­kut­te­le­van koh­teen pai­kal­li­sil­le asukkaille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


100-vuo­ti­aan Yli-Iin pitä­jä­päi­vät tule­vat taas

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys jär­jes­tää yhteis­työs­sä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan, Yli-Iin Mart­to­jen, reser­vi­läis­ten, elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sen ja SPR:n kans­sa pitä­jä­päi­vät. Tori­ta­pah­tu­ma on lau­an­tai­na 6. hei­nä­kuu­ta kel­lo 10–14. Lau­an­tai-ilta­na kuu­den aikaan on myös urku­tai­tei­li­ja Elias Nie­me­län kon­sert­ti kir­kos­sa. Seu­raa­va­na päi­vä­nä kel­lo 10 on sana­ju­ma­lan­pal­ve­lus Kierikissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 4.7.2024

Kii­tos FK Jaak­ko Kyrön­lam­mel­le ansiok­kaas­ta Iin his­to­ri­aa kos­ke­vas­ta kir­joi­tuk­ses­ta Ran­ta­poh­jas­sa 27. kesä­kuu­ta. Iin syn­ty­ajan­koh­taa poh­dit­taes­sa oli mai­nit­tu kak­si ter­miä “Av…
Jää­lin­ma­jan uima­ran­nal­ta löy­det­tiin sinilevää

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi otti ensim­mäi­set uima­ve­si­näyt­teet Oulun seu­dun pie­nil­tä ylei­sil­tä uima­ran­noil­ta 24. ‑25.6. Ran­ta­poh­jan alu­een uima­ran­nois­ta havait­tiin vähäi­nen mää­rä sini­le­vää Kii­min­gis­sä Jää­lin­ma­jan uima­ran­nal­la. Muil­ta osin alu­een uima­ran­nat täyt­ti­vät laatuvaatimukset.