Hau­ki­pu­taa­lai­nen nuo­ri yrit­tä­jä muo­vaa musiik­kia­lan tulevaisuutta

Nuor­ten kiin­nos­tus yrit­tä­jyy­teen on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuo­si­na. Yhä useam­pi nuo­ri halu­aa kokeil­la yrit­tä­jyyt­tä jos­sain vai­hees­sa työ­uraan­sa. Nuor­ten yrit­tä­jyys ja talous ‑rapor­tin mukaan, joka jul­kais­tiin vuon­na 2024, 45 pro­sent­tia nuo­ris­ta voi­si har­ki­ta yrit­tä­jyyt­tä. Luku on yli 13 pro­sent­tia kor­keam­pi kuin vuon­na 2020 ja 5 pro­sent­tia kor­keam­pi kuin vuon­na 2023, ker­too Oulun yli­opis­ton Kert­tu Saa­las­ti Ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja Mat­ti Muhos. Matin mukaan nuo­ria yrit­tä­jiä moti­voi­vat usein itseil­mai­sun mah­dol­li­suu­det ja halu edis­tää yhteis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä asioi­ta, kuten kes­tä­vää kehitystä.
Suvi­ran­taan aje­taan kau­em­paa­kin syö­mään ja majoittumaan

Kui­va­nie­men Vatun­gis­sa sijait­se­vaan Suvi­ran­taan tul­laan niin yöpy­mään kuin myös naut­ti­maan merel­li­sis­tä mai­se­mis­ta ja hyväs­tä ruo­as­ta. Suvi­ran­nan ravin­to­la­vas­taa­va ja keit­tiö­mes­ta­ri Tep­po Tuo­vi­la ker­too Iin kun­nan yri­tys­ke­hit­tä­jä Noo­ra Huo­ta­rin vin­kan­neen alun­pe­rin pai­kas­ta. Tois­ta kesää avoin­na ole­va Suvi­ran­nan lisäk­si Tuo­vi­la pyö­rit­tää alu­een majoi­tus­pal­ve­lui­ta, joi­hin kuu­luu 14 vau­nu­paik­kaa ja huol­to­ra­ken­nuk­sen yksi huone.


Alek­sis Kiven kome­di­aa kesäteatterissa

Kesä­teat­te­ri palaa Jää­liin mil­tei kym­me­nen vuo­den tauon jäl­keen, kun teat­te­ri­ryh­mä Lakat esit­tää Alek­sis Kiven Kih­lauk­sen. Kesä­teat­te­rin ensi-ilta on per­jan­tai­na 28. kesä­kuu­ta Jää­lin majal­la. Vii­mek­si kesä­teat­te­ri on ollut Jää­lis­sä vuon­na 2015.


Ijoen mat­kai­lun kehit­tä­mi­nen vaa­tii sitou­tu­mis­ta ja yhteistyötä

Iijoen lumo ‑han­ke on sii­nä pis­tees­sä, että Iijoen mat­kai­lun kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2025–2030 on jul­kais­tu. Suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on, että Iijoes­ta teh­dään yhte­näi­ses­ti toi­mi­va ja kes­tä­väs­ti kehit­ty­vä mat­kai­lua­lue, joka hou­kut­te­lee yhdes­sä valit­tu­ja koh­de­ryh­miä niin koti­maas­ta kuin ulkomailtakin.


Hau­ki­pu­taa­lais-hol­lan­ti­lai­nen taidenäyttely

Hau­ki­pu­taa­lais­ta Ervas­tin sukua ole­vat ser­kuk­set Sirk­ku Han­he­la, Eija Nylund ja Jus­si Tukiai­nen avaa­vat Koh­taa­mi­sia Suves­sa ‑tai­de­näyt­te­lyn Ouluun Gal­le­ria 33:ssa. Näh­tä­vil­lä on Hau­ki­pu­taa­lai­sen Han­he­lan sekä suo­ma­lais-hol­lan­ti­lai­sen Nylun­din teoksia. 


Yli­kii­min­gin 4H-nuo­ret istut­ta­vat tai­mia Vainiosuolla

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys istut­taa yhteis­työs­sä 4H:n kans­sa 45 000 tai­mea Vai­nio­suol­la. Yhteis­työ on pyö­ri­nyt jo useam­man vuo­den. Teki­jöis­tä ei ole pulaa, sil­lä innok­kaim­mat kyse­le­vät istu­tus­töis­tä keväällä.

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Jou­ni Park­ki­nen ker­too ymmär­tä­neen­sä teki­jöi­tä ole­van jopa ruuh­kak­si asti. Kai­kil­le ei voi kui­ten­kaan töi­tä tarjota.


Työt­tö­mien mää­rä on nous­sut vii­me vuodesta

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön työl­li­syys­kat­saus osoit­taa työt­tö­mien mää­rän nous­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta oli tou­ko­kuus­sa 21 000. Se on noin 1800 työ­tön­tä enem­män kuin vii­me vuon­na. Työt­tö­mien mää­rä kui­ten­kin las­kee kesää koh­ti men­täes­sä perin­tei­seen tapaan, joh­tuen kausi­vaih­te­luis­ta. Työt­tö­miä oli­kin tou­ko­kuus­sa vajaa 2000 hen­ki­löä vähem­män kuin huhtikuussa.