Jouk­ko­lii­ken­teen kesä­ai­ka­tau­lut tuli­vat voi­maan — lop­pu­vuon­na uudis­tu­vat myös lip­pu- ja maksujärjestelmät

JOUKKOLIIKENTEEN kesän aika­tau­lut astui­vat voi­maan 3. kesä­kuu­ta. Aika­tau­lut ovat voi­mas­sa elo­kuun 6. päi­vään asti. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­ku­tuk­set näky­vät Iis­sä, Mar­tin­nie­mes­sä sekä Kii­min­gis­sä, jois­sa kul­kee kesäl­lä vähem­män lin­jo­ja. Iihin ajaa lin­ja 23B, Mar­tin­nie­meen lin­jat 20B ja 20N ja Kii­min­kiin aja­vat lin­jat 35B, 35BK ja 35N. Hau­ki­pu­taal­la lin­ja 26 ajaa kesän alus­sa hie­man muu­ta kesää enem­män vuoroja.


Asia­na­ja­ja Kei­jo Kaup­pi­la on moti­voi­tu­nut koh­taa­maan haasteita.“Merkityksellisintä on ihmis­ten kohtaaminen”

Mitä haas­ta­vam­pi ja vai­keam­pi toi­mek­sian­to, sitä moti­voi­vam­paa on ryh­tyä sel­vit­tä­mään ja rat­ko­maan jut­tua asiak­kaan par­haak­si. Tär­ke­ää työs­sä on oikeu­del­li­sia haas­tei­ta koh­dan­neen ihmi­sen koh­taa­mi­nen ja kuu­le­mi­nen, oli­pa neu­vo­jen ja avun tar­vit­si­ja yksi­tyis­hen­ki­lö tai yri­tys, tote­aa asia­na­ja­ja ja vara­tuo­ma­ri Kei­jo Kaup­pi­la Haukiputaalta.

– Kun kysy­myk­ses­sä on vai­kea ja han­ka­la rii­ta-asia, hoi­det­ta­va­na ei ole vain jut­tu, vaan myös ihminen.Iloi­sia koh­taa­mi­sia ikäih­mis­ten kesän avajaisissa

Kol­man­nen ker­ran jär­jes­tet­tä­viin ikäih­mis­ten kesän ava­jai­siin kokoon­tui noin 80 alu­een ikäih­mis­tä. Kai­kil­le avoin tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na Hau­ki­pu­taal­la lou­nas­ra­vin­to­la Nyy­man­nis­sa. Tapah­tu­man jär­jes­ti Hau­ki­pu­taan vanhustenhuoltoyhdistys.6.6.1944

Tänään 6.6.2024 tulee kulu­neek­si tasan 80 vuot­ta sii­tä, kun liit­tou­tu­neet aloit­ti­vat mai­hin­nousun­sa Rans­kan Nor­man­dias­sa. Neu­vos­to­liit­to oli vaa­ti­nut toi­sen rin­ta­man avaa­mis­ta Sak­saa vas­taan jo pit­kään. Mai­hin­nousu aloit­ti sodan kehi­tyk­sen, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na oli Sak­san luhis­tu­mi­nen noin vuo­si mai­hin­nousun jälkeen.


Hir­si­run­gon kor­jaa­mi­sen kor­jaus­kort­ti on päivitetty

Museo­vi­ras­to on jul­kais­sut hir­si­run­gon kor­jaus­kor­tis­ta päi­vi­te­tyn ver­sion. Van­han kor­tin tie­to­ja on tar­ken­net­tu ja laa­jen­net­tu ja kuvi­tus­ta uusit­tu. Hir­si­run­gon kor­jaus­kort­ti antaa poh­ja­tie­toa hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta, vau­rio­kar­toi­tuk­ses­ta ja kor­jaus­ta­vois­ta niin koti­kor­jaa­jil­le kuin urakoitsijoille.


Ukkos­kausi on käyn­nis­ty­nyt rytinällä

Suo­mes­sa havait­tiin tou­ko­kuun aika­na 22 400 maa­sa­la­maa, mikä on yli kol­me ker­taa enem­män kuin tou­ko­kuus­sa kes­ki­mää­rin. Kesä­kuus­sa­kin on ensim­mäis­ten päi­vien aika­na pai­kan­net­tu jo yli koko kesä­kuun kes­ki­mää­räi­nen salamasaldo.