Poh­teen sääs­töt aiheut­ta­vat epä­var­muut­ta ikäih­mis­ten elä­mään – Kii­min­gis­sä huo­les­tut­ta­vat digi­pal­ve­lut ja pal­ve­lua­su­mi­sen etääntyminen

Digi­taa­li­nen sote-kes­kus, kym­me­nien mil­joo­nien euro­jen sääs­tö­tar­peet, hyvin­voin­tia­lu­een tie­to­jär­jes­tel­mien har­mo­ni­soin­ti ja pal­ve­lua­su­mi­sen etään­ty­mi­nen. Nämä oli­vat asioi­ta, jot­ka nousi­vat yksit­täi­si­nä esiin, kun Kii­min­ki-seu­ra jär­jes­ti Kii­min­gis­sä Poh­tee­seen liit­ty­vän asukasillan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aar­re

Sei­son hiek­kai­sel­la polul­la käsis­sä­ni lapio ja käpris­ty­nyt kart­ta, jon­ka löy­sin vii­me vii­kol­la sii­vo­tes­sa­ni ullak­koa. Kart­taa on piir­ret­ty lähi­met­säs­sä­ni kul­ke­va pol­ku, joka päät­tyy pie­neen punai­seen rastiin. 


Munien vär­jäys­tä luonnonväreillä

Onko pää­siäi­sas­kar­te­lut jää­neet vii­me tin­kaan tai olet­ko miet­ti­nyt pää­siäis­mu­nien vär­jäys­tä kotoa löy­ty­vil­lä ruo­ka-aineil­la? Me Ran­ta­poh­jas­sa tes­ta­sim­me pää­siäis­mu­nien vär­jäys­tä luon­non­vä­reil­lä ja hie­man skep­ti­sis­tä odo­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta vär­jää­mi­nen oli­kin haus­kaa ja jopa ren­tout­ta­vaa sekä kai­ken lisäk­si onnis­tu­nut kokei­lu. Kun­han kes­tää pie­nen het­ken seka­sor­toa, sot­kua ja tis­kat­ta­vien kat­ti­loi­den kas­va­vaa mää­rää keittiössä.


Pää­siäis­ter­veh­dys: Pää­siäi­se­nä 2024

”Ylös­nouse­mi­sen päi­vä! Viet­tä­kääm­me kir­kas­ta rie­mu­juh­laa ja syleil­kääm­me toi­nen tois­tam­me! Vel­jet, sano­kaam­me vihol­li­sil­lem­me­kin: Anta­kaam­me kaik­ki ylös­nouse­mi­sen täh­den anteek­si ja näin lau­la­kaam­me: Kris­tus nousi kuol­leis­ta, kuo­le­mal­la kuo­le­man voit­ti ja hau­dois­sa ole­vil­le elä­män antoi.” (Pää­siäiss­ti­kii­rois­ta)


Maa­kun­nas­sa 23 300 työ­tön­tä työnhakijaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 23 300 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 2 600 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten (+12 %). Tam­mi­kuus­ta työt­tö­mien mää­rä las­ki 150 hen­ki­löl­lä. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on maa­kun­nas­sa edel­leen kor­kea ja hel­mi­kuus­sa kokoai­kai­ses­ti lomau­tet­tu­ja oli lähes 3 300. Hel­mi­kuus­sa lomau­tuk­set koh­dis­tui­vat eri­tyi­ses­ti raken­nusa­lal­le kir­ves­mie­hiin ja raken­nus­puusep­piin sekä talonrakentajiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lunas­tus­lail­la mait­ten ryö­vää­mi­sen pitää loppua

Lunas­tus­la­ki on van­hen­tu­nut ja se on aika uudis­taa. Oma­va­rai­suus on äärim­mäi­sen tär­ke­ää aika­na, jol­loin Euroo­pas­sa sodi­taan. Emme voi las­kea yhteis­kun­taam­me tuon­tie­ner­gian varaan. Me olem­me Poh­jois-Suo­mes­sa pit­kien mat­ko­jen ja iso­jen asu­mat­to­mien alueit­ten vuok­si rat­kai­si­jan ase­mas­sa. Tuu­li­voi­may­ri­tyk­siä kiin­nos­taa alu­eem­me, kos­ka meil­lä on ihmi­siä ja asu­tus­ta mel­ko har­vas­sa. Hal­li­tus edis­tää vih­re­ää siir­ty­mää, joka par­haim­mil­laan tuo yri­tyk­siä, työ­tä ja elin­voi­maa Pohjois-Suomeen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan tili­kau­den tulos ylijäämäinen

Iin kun­nan vii­me vuo­den toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta ja tilin­pää­tök­ses­tä sel­vi­ää, että kun­nan tili­kau­den tulos ennen pois­toe­rän muu­tos­ta ja varaus­ten muu­tok­sia on 727 609,62 euroa yli­jää­mäi­nen. Tulok­seen sisäl­tyy myös vesi­lii­ke­lai­tok­sen tulos, joka käsi­tel­lään omas­sa kirjanpidossa.


Päät­tä­jäl­tä: Oulul­la huo­li monis­ta ryhmistä

Poh­de on pyy­tä­nyt kun­nil­ta, jär­jes­töil­tä ja maa­kun­nan asuk­kail­ta palau­tet­ta hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­mas­ta 7.2.–12.3.2024. Poh­teen alue­val­tuus­to käsit­te­lee ja hyväk­syy hyvin­voin­ti­suun­ni­tel­man huh­ti­kuus­sa. Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man monet kun­nat, kun­tien asuk­kaat ja jär­jes­töt ovat otta­neet kan­taa suunnitelmaan.


Tik­kas­ko­deil­le myön­net­tiin esio­pe­tuk­sen järjestämislupa

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti 21.3. kokouk­ses­saan myön­tää esio­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­van Tik­kas­ko­deil­le sekä ehdol­li­sen jär­jes­tä­mis­lu­van Pil­ke päi­vä­ko­ti Tah­dil­le. Ehtoi­na on, että heil­lä on seit­se­män esiop­pi­las­ta huh­ti­kuun 2024 lop­puun men­nes­sä ja esio­pe­tus­kel­poi­nen opet­ta­ja. Lau­ta­kun­ta päät­ti myös jär­jes­tää esio­pe­tus­ta Hami­nan ja Kui­va­nie­men kou­luil­la omi­na ryh­mi­nään sekä Ase­man ja Jakun kou­luil­la yhdis­tet­ty­nä perus­o­pe­tuk­sen ryh­män kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­kil­le oma lääkäri!

Ran­ta­poh­jas­ta 8.9.1977: Vuo­si­sa­tam­me alku­puo­lel­la eräs opet­ta­ja ihmet­te­li oppi­laan äidil­le, että kun mil­lään eivät tah­do lap­set oppia f‑kirjainta lausu­maan. Sil­loin äiti tuus­kah­ti, että tääl­lä ei niin tyh­mää ihmis­tä ole­kaan, joka ei ossaa ähä­vää sanua. H.S.Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus