Levy­raa­ti teki paluun myös pai­kal­li­ses­ti: Kari Tapio pok­saut­ti pis­te­po­tin, Lor­dil­le ei annet­tu armoa Haukiputaalla

Musii­kil­la on iso mer­ki­tys, se puhut­te­lee ja se voi kos­ket­taa syväl­tä. Tämä tuli todis­tet­tua Hau­ki­pu­taal­la, kun levy­raa­ti teki paluun myös pai­kal­li­ses­ti Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nin kabi­ne­tis­sa. Kiis­tat­to­mak­si voit­ta­jak­si raa­ti pis­teyt­ti suo­ma­lai­sen iskel­män iko­nin Kari Tapion. Lau­la­jan ääni tun­nis­tet­tiin heti ensi tah­deis­ta, vaik­ka kap­pa­le ei ollut kai­kil­le nii­tä kai­kis­ta tutuimpia.

– Nyt pok­sah­ti kor­keat pis­teet, kom­men­toi levy­raa­din vetä­jä Kari Kuusis­to räk­nä­tes­sään raa­ti­lais­ten pis­tei­tä yhteen.

Lue lisää

Alfa Romeos­ta kaik­ki alkoi, nyt hel­me­nä Che­vy Impala

Tai oikeam­min kaik­ki oli alka­nut jo pal­jon aikai­sem­min. Pent­ti Arpo­nen oli jo lap­se­na selan­nut läpi kaik­ki auto- ja mots­ka­ri­ju­tut Tek­nii­kan Maa­il­mois­ta ja Tuu­li­la­seis­ta, joi­ta oli käsiin­sä saa­nut. Isän­sä kans­sa hän oli usein käy­nyt auto­ja ihas­te­le­mas­sa, ja ensim­mäi­nen oma Pik­ku-Fiat tuli han­kit­tua ras­sail­ta­vak­si autopurkaamolta.Roh­keus-semi­naa­ris­sa pääs­te­tään irti häpeäs­tä ja ope­tel­laan rohkeutta

Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Juho Tau­riai­nen toi­voo ylei­sön ins­pi­roi­tu­van ja saa­van työ­ka­lu­ja omaan arkeen ja työ­hön­sä. Idea semi­naa­rin jär­jes­tä­mi­seen syn­tyi Stu­dio Sala­man yrit­tä­jäl­lä hil­jal­leen. Hän kuu­lui kol­mi­sen vuot­ta Busi­ness Network Inter­na­tio­nal lii­ke-elä­män suo­si­tusor­ga­ni­saa­tioon ystä­vän­sä kut­su­ma­na ja siel­lä hän oppi sekä pitä­mään oman his­si­pu­heen että esiin­ty­mään. Orga­ni­saa­tios­ta pois jää­des­sä hän ajat­te­li tyy­ty­vän­sä rau­hal­li­sem­paan menoon.Kuu­kau­den esi­ne: Per­mi­luo­kit 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nei­nä on pie­net hevo­sen­luo­kin kal­tai­set per­mi­luo­kit, jois­ta toi­nen on tai­vu­tet­tu kuuse­nok­sas­ta ja toi­nen kata­jas­ta. Molem­mis­sa on yksin­ker­tai­sen nero­kas tel­ki­lu­ki­tus, joka van­git­see pai­koil­leen lin­tu­mie­hen ansa­lan­gat eli per­mit. Ansa­rih­mat on punot­tu hevo­sen jou­his­ta sekä pellavalangasta.


Teks­ta­rit

Sinul­le nimi­merk­ki Hätä­jar­rut­ta­ja. Ole onnel­li­nen. Meil­lä Pate­las­sa aura­taan ris­teys­lu­met portille.


Näin vaih­dat ren­kaat itse – jos sinul­la on tarvikkeet

Ren­kai­den kausi­vaih­to alkaa alle vaih­det­ta­vien ren­kai­den kun­non tar­kis­ta­mi­sel­la. Jos kesä­ren­kais­sa on pin­taa alle nel­jä mil­liä, ren­kai­den vaih­toa uusiin suo­si­tel­laan. Lain vaa­ti­ma mini­mi kesä­ren­kaan ura­sy­vyy­del­le on 1,6 mil­liä. Tal­vi­ren­kaan vaa­dit­tu mini­miu­ra­sy­vyys on kol­me mil­liä tal­vi­ren­gas­pa­kon eli jou­lu­kuun alun ja hel­mi­kuun lopun väli­se­nä aika­na. Suo­si­tus on kuusi milliä.


Iin seu­ra­kun­taan hae­taan kirkkoherraa

Tuo­mio­ka­pi­tu­li on julis­ta­nut Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vi­ran haet­ta­vak­si. Seu­ra­kun­nan hakuil­moi­tuk­ses­sa ker­ro­taan kirk­ko­her­ran valit­ta­van välit­tö­mäl­lä vaa­lil­la ja kirk­ko­her­ran vir­kaa hake­van tulee olla pas­to­raa­li­tut­kin­non ja seu­ra­kun­ta­työn joh­ta­mi­sen tut­kin­non suo­rit­ta­nut pap­pi. Vir­ka edel­lyt­tää myös suo­men kie­len erin­omais­ta suul­lis­ta ja kir­jal­lis­ta tai­toa sekä ruot­sin kie­len tyy­dyt­tä­vää osaamista.


Har­taus: Jee­sus, pahan val­lan voittaja

Paas­ton­ai­ka­na aja­tuk­sem­me siir­ty­vät koh­ti pää­siäis­tä. Tule­va sun­nun­tai on 3. paas­ton­ajan sun­nun­tai. Paas­ton­ai­ka­na muis­te­lem­me Jee­suk­sen tie­tä koh­ti ris­tiä, kär­si­mys­tä, kuo­le­maa ja hautaamista.