Oulun täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­mi­nen saa kii­tos­ta Ran­ta­poh­jan alu­een val­tuu­te­tuil­ta – Lii­to­sa­luei­den ton­tit ja mark­ki­noin­ti halu­taan parem­min näkyviin

Oulun kau­pun­gin maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2024–2028 on Ran­ta­poh­jan haas­tat­te­le­mien alu­een val­tuu­tet­tu­jen mie­les­tä eri­tyi­sen hyvää kes­kit­ty­mi­nen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­seen, jol­la saa­daan hyö­dyn­net­tyä jo ole­mas­sa ole­vaa infraa sekä palveluita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koh­taa­mi­sia tai­teen ja värien maailmassa

Eli­na Karp­pi­nen on har­ras­ta­ja­tai­tei­li­ja, jon­ka tai­de­näyt­te­ly on esil­lä Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­sa hel­mi­kuun ajan. Karp­pi­nen toi­voo kat­so­jien saa­van kos­ke­tuk­sen elä­mään ja sen voi­maan hänen tau­lu­jen­sa kaut­ta. Kysees­sä on hänen ensim­mäi­nen näyt­te­lyn­sä, mikä arva­ten­kin jännittää.


Nuo­ret raken­ta­vat lap­sil­le satuseik­kai­lua Jäälissä

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan iso­set aloit­ti­vat jo mar­ras­kuus­sa yhtei­sel­lä lei­ril­lä satuseik­kai­lun suun­nit­te­lun 5–7‑vuotiaille lap­sil­le. Nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jon­na Kuti­lai­nen pal­jas­taa, että kysees­sä on aika­ko­nee­seen liit­tyä seik­kai­lu, jos­sa vili­se­vät eri vuo­si­kym­me­nien ja ‑sato­jen tutut asiat sekä pahis, joka yrit­tää estää lap­sia pelas­ta­mas­ta aika­ko­neen keksijää. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyi ennä­tyk­siä rikkoen

Ennak­ko­ää­nes­tys oli pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la vilk­kaam­paa kuin ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la tai kos­kaan aiem­min val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa. Kaik­ki­aan 45,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta kävi äänes­tä­mäs­sä ennak­koon. Tämä tar­koit­taa, että noin 1,96 mil­joo­naa kan­sa­lais­ta on jo anta­nut äänen­sä pre­si­den­tin­vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Nai­set äänes­ti­vät mie­hiä innok­kaam­min ennak­koon. Eni­ten ennak­koon ääniä annet­tiin Pir­kan­maan vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa 50,7 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta on jo anta­nut äänen­sä. Ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ennak­koon kävi val­ta­kun­nal­li­ses­ti äänes­tä­mäs­sä 44,7 prosenttia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lisää tie­toa Åke Eng­strö­min muis­to­näyt­te­lyn kuviin

Ran­ta­poh­jas­sa 6.2. oli jut­tua mar­tin­nie­me­läi­sen valo­ku­vaa­jan Åke Eng­strö­min muis­to­näyt­te­lys­tä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa. Yhdes­sä jutun yhtey­des­sä jul­kais­tus­sa kuvas­sa oli näky­mä Rau­ma-Repo­lan sata­mas­ta. Kysees­sä oli syvä­sa­ta­man ja sata­ma­lai­tu­rin vih­kiäi­set vuon­na 1970, ei kesä­juh­lat, kuten kuva­teks­tis­sä ker­rot­tiin. Kuvaan liit­ty­vä tie­to on lisät­ty kir­jas­tos­sa ole­vaan näyttelyesitteeseen.


Kel­lon ja Kivi­nie­men kou­lu­jen hal­lin­not yhdis­ty­vät syksyllä

Kel­lon kou­lu ja Kivi­nie­men kou­lu yhdis­te­tään hal­lin­nol­li­ses­ti elo­kuun alus­ta 2024 lukien Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton vuo­si sit­ten teke­män pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen mukai­ses­ti. Sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti maa­nan­tai­na, Kel­lon kou­lu ja Kivi­nie­men kou­lu yhdis­te­tään 1.8.2024 alkaen hal­lin­nol­li­ses­ti yhdek­si kou­luk­si, jon­ka nimi on Kel­lon koulu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVar­sin tal­vi­sia touhuja

Ran­ta­poh­jas­ta 7.7.1977: Sat­tui­pa sil­loin, kun oli uute­na iskel­mä Puhe­lin­lan­gat lau­laa. Sitä nuo­ret myö­tään ral­lat­ti­vat. Talon vaka­va­mie­li­nen van­hae­män­tä mones­ti ihan suut­tui nuo­rel­le väel­le ja käs­ki lopet­taa lau­la­mi­sen. Kului jon­kin aikaa, niin nuo­ri väki kuu­li lau­lua keit­tiös­tä, mis­sä emän­tä yksin aska­roi. Tah­toi vähän nau­rat­taa, kun lau­lun sanat oli­vat “puhe­lin­lan­gat lau­laa…” E.H. Haukipudas

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus