Tuo­mo Sora­kan­gas vihel­si 2 000 otte­lua ja pis­ti pil­lit pussiin

Hau­ki­pu­taa­lai­nen jää­kiek­koe­ro­tuo­ma­ri Tuo­mo Sora­kan­gas, 45 saa­vut­ti tavoit­teen­sa 2000 viral­li­sen otte­lun merk­ki­paa­lus­ta lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan jää­hal­lil­la. Samal­la hän päät­ti kol­me vuo­si­kym­men­tä kes­tä­neen ero­tuo­ma­riu­ran­sa. Saa­vu­tus on mer­kit­tä­vä Oulun alu­eel­la ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.

Lue lisää

Ainut­laa­tui­nen sel­lo­kon­sert­ti Kiimingissä

Pit­kään maa­il­mal­la viih­ty­nyt, kii­min­ki­läis­juu­ri­nen sel­lis­ti Heik­ki Tak­ku­la ker­too, että suu­rin sysäys hänen sel­lou­ran­sa alkuun oli 1980-luvul­la Kii­min­gis­sä kant­to­ri­na ollut Tuo­mo Nik­ko­la sekä hänen poi­kan­sa Tee­mu, joka tuol­loin soit­ti selloa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oym­pia­kul­taa Haukiputaalle

Nuor­ten tal­vio­lym­pia­lai­sis­sa Gangwo­nis­sa kisat­tiin kes­ki­viik­ko­na yhdis­te­tys­sä jouk­kue­kil­pai­lu, jos­sa Suo­mi kään­si kil­pai­lun itsel­leen ja voit­ti nuor­ten olym­pia­kul­taa jouk­ku­eel­la Heta Hir­vo­nen, Min­ja Kor­ho­nen, Eeme­li Kurt­ti­la ja Peter Räi­sä­nen. Kurt­ti­la ja Räi­sä­nen ovat hau­ki­pu­taa­lais­taus­tai­sia urheilijoita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mus­ta­suon ja Tyn­ny­ri­kor­ven alu­eel­le syn­ty­mäs­sä suu­ri mil­jar­di­luo­kan tuulivoimapuisto

Tuu­lial­fa Oy suun­nit­te­lee Yli­kii­min­gin Mus­ta­suon ja Uta­jär­ven Tyn­ny­ri­kor­ven alueil­le suur­ta uusiu­tu­van ener­gian tuo­tan­toon liit­ty­vät koko­nai­suut­ta, jon­ne tulee sekä tuu­li- että aurin­ko­voi­maa. Aurin­ko­voi­maa suun­ni­tel­laan vain Uta­jär­ven kun­nan puo­lel­le enti­sel­le turvesuolle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJus­si Hal­la-aho suo­si­tuin enti­sen Kii­min­gin kun­nan alueella

Jos tar­kas­tel­laan koko enti­sen Kii­min­gin kun­nan aluet­ta, vie Jus­si Hal­la-aho voi­ton Olli Reh­nin edes­tä 52 äänen voi­mal­la. Äänes­ty­sa­lueis­ta Hal­la-ahon ensim­mäi­sek­si äänes­ti­vät Ala­ky­lä ja Jää­li. Kii­min­ki A ja Kii­min­ki B taas nos­ti­vat voit­toon Olli Rehnin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Van­ha mies ja kirk­kau­den lapsi

Pie­ni vau­va sätei­lee viat­to­muut­ta ja huo­kuu rak­kaut­ta. Tämä on mei­dän monen koke­mus. Eri­tyi­ses­ti van­han ihmi­sen ja pie­nen lap­sen koh­taa­mi­ses­sa on Tai­vaan tuok­sua. Tämän sai kokea van­ha Simeon, joka uskol­li­ses­ti kul­ki temp­pe­lis­sä ja odot­ti Mes­si­aan tuloa. Juma­lan Hen­ki oli hänel­le ilmoit­ta­nut, että hän sai­si vie­lä ennen kuo­le­maan­sa näh­dä maa­il­man Vapahtajan. 


Yli-Iis­tä Reh­nil­le mojo­va äänisaalis

Olli Rehn sai jopa yli 40 pro­sent­tia yli-iiläis­ten äänis­tä näis­sä pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Hänen taka­naan Jus­si Hal­la-aho teki sel­vää jäl­keä muis­ta ehdok­kais­ta 26,5 pro­sen­tin ääni­saa­liil­laan. Kol­man­nek­si suo­si­tuin pre­si­dent­tieh­dok­kais­ta Yli-Iis­sä oli Pek­ka Haa­vis­to, joka sai alu­een äänis­tä 15,2 prosenttia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOlli Rehn yli­kii­min­ki­läis­ten ykkössuosikki

Yli­kii­min­ki­läi­set kävi­vät Ran­ta­poh­jan alu­een enti­sis­tä kun­nis­ta lais­kim­min uur­nil­la. Äänes­tys­pro­sent­ti jäi 69,2 pro­sent­tiin, vaik­ka­kin se nousi vuo­den 2018 pre­si­den­tin­vaa­leis­ta rei­lut kol­me prosenttiyksikköä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus