Evers­ti evp. Heik­ki Hil­tu­la itse­näi­syys­päi­vä­nä: Suo­mi on Natol­le tur­val­li­suu­den lujittaja

Evers­ti evp. Heik­ki Hil­tu­la ker­toi Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä itse­näi­syys­päi­vän juh­lien yhtey­des­sä sii­tä, miten Ran­ta­poh­jan alu­een mie­het tais­te­li­vat jat­ko­so­das­sa vuon­na 1941 Kies­tin­gis­sä ja sen lähialueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tapio Mat­ti­la 60 vuot­ta: Lau­la­vaa puusep­pää aina tarvitaan

Puusep­pää ain tar­vi­taan, rii­mi­tel­lään van­has­sa lau­lus­sa. Osu­vas­ti sanoi­tuk­seen voi­si lisä­tä: Lau­la­vaa puusep­pää aina tar­vi­taan, kun kyse on hau­ki­pu­taa­lai­ses­ta Tapio “Tap­sa” Mat­ti­las­ta.

Mat­ti­la on Ase­ma­ky­län poi­kia. Hänet tun­ne­taan Hau­ki­pu­taal­la ja laa­jem­min­kin käsis­tään tai­ta­va­na puusep­pä­nä toi­ses­sa pol­ves­sa ja lisäk­si komea­ää­ni­se­nä kuoromiehenä. 


Toi­mit­ta­jal­ta: Puu­roa ja perin­tei­tä jou­lu­ka­len­te­rin luukuista

Tänään saim­me ava­ta jo kah­dek­san­nen jou­lu­ka­len­te­rin luu­kun. Tuli­ko puu­ro­pus­si, suklaa­nap­pi vai kaljatölkki? 

Tot­ta on, että jou­lu­ka­len­te­rei­ta on nykyi­sin aivan joka läh­töön, var­sin­kin aikui­sil­le. Jou­lu­ka­len­te­reis­ta löy­tyy niin kah­via, tee­tä, kek­se­jä, sip­se­jä, maus­tei­ta, makei­sia, kos­me­tiik­kaa, koru­ja, suk­kia ja jopa sek­si­le­lu­ja. Lem­mi­keil­le on tie­ten­kin omat herk­ku­ka­len­te­rin­sa. Tava­ra­ka­len­te­rit voi­vat mak­saa usei­ta kym­me­niä ja jopa sato­ja euroja.


Met­sä­pa­lot vaarana

Mie­les­tä­ni nykyI­set päät­tä­jät teke­vät nyt Suo­men his­to­rian pahim­man vir­heen lak­kaut­ta­mal­la paloa­se­mia. Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa on toden­nä­köis­tä että Suo­mes­sa­kin näh­dään laa­jo­ja met­sä­pa­lo­ja. Palo­kun­tia ollaan vähen­tä­mäs­sä pal­jon, niin kuka tekee alkusam­mu­tuk­sen, ei kukaan. Näin palot saa­vat roi­hu­ta mon­ta päi­vää ennen kuin sin­ne saa­daan kalus­toa ja sam­mut­ta­jia. Laa­jat mets palot ovat erit­täin han­ka­lia sam­mut­taa. Sii­nä haih­tuu her­käs­ti Suo­men val­tion ja yksi­tyis­ten met­sä mil­jar­dit savu­na ilmaan ja kuka mak­saa kadon­neet hii­li­nie­lut EU: lle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poruk­ka kool­la: Iin lion­sien keräys­kam­pan­ja onnis­tui hienosti

Läm­min kii­tos teil­le kai­kil­le jot­ka sait­te aikaan huip­pu­tu­lok­sen 25.11. “Auta las­ta, auta per­het­tä” ‑keräyk­ses­sä. Lions Club Ii jär­jes­ti lau­an­tai­na 25.11. kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­sel­lä keräys­kam­pan­jan, jos­sa sai lah­joit­taa jon­kin teke­män­sä ostok­sen keräyk­seen. Lah­joi­tuk­sia ker­tyi val­ta­va mää­rä, pal­jon enem­män kuin uskal­sim­me odot­taa. Ilta­päi­vän noin kuu­den tun­nin aika­na lah­joi­tuk­sia tuli arviol­ta 5 000 euron arvos­ta! Lah­joi­tuk­siin kuu­luu lähes kaik­kea mah­dol­lis­ta: vaa­tet­ta lap­sil­le, talous­ta­va­raa, hygie­nia­tuot­tei­ta, leik­ki­ka­lu­ja, koris­tei­ta, lah­ja­kort­te­ja jne. Kaik­kea tarpeellista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Var­si­tien Ryh­mä­ko­ti Star­tin asuk­kaat kiit­tä­vät Iin Lions Clu­bia Ran­ta­poh­jan tilaa­mi­ses­ta. Ilois­ta Jou­lu­miel­tä toi­vot­ta­vat tyy­ty­väi­set asukkaat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huol­toa­se­ma­kier­tu­een pää­te­py­säk­ki kirjastossa

Iin kir­jas­ton Kysy mitä vaan! ‑huol­toa­se­ma­kier­tu­een vii­mei­nen ker­ta jär­jes­tet­tiin vii­me per­jan­tai­na. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Min­na Halo­sen mukaan huol­toa­se­mien loput­tua kun­nas­ta kes­ken pää­tet­tiin vii­mei­nen tapah­tu­ma jär­jes­tää kirjastossa.

Kun­ta­lais­ten kysy­myk­siin oli vas­taa­mas­sa täl­lä ker­taa kun­nan sivis­tys­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kier­rät­tä­mi­nen kannattaa

Kier­rä­tys tar­koit­taa uusien tuot­tei­den val­mis­ta­mis­ta jät­teis­tä. Mut­ta mitä hait­taa sii­tä on, jos ei kier­rä­tä? Kuten Mar­tat-sivus­tol­la ker­ro­taan, jos kier­rät­tä­mi­sen jät­tää teke­mät­tä, jät­tei­den uudel­leen­käy­tön mah­dol­li­suu­det jää­vät hyö­dyn­tä­mät­tä. Uusien tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen lisäk­si kier­rät­tä­mi­sen hyö­ty­jä ovat luon­non ja luon­non­va­ro­jen sääs­tä­mi­nen. Ilmas­tol­le hai­tal­li­set hii­li­diok­si­di pääs­töt ja vesis­töi­hin pää­ty­vät jät­teet vähe­ne­vät, mikä hil­lit­see ilmas­ton­muu­tos­ta ja kier­rät­tä­mäl­lä voi sääs­tää ener­gi­aa ja raaka-aineita. Mar­ras­kuus­sa 2023 rekis­te­röi­tiin 6 673 uut­ta henkilöautoa

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan mar­ras­kuus­sa 2023 rekis­te­röi­tiin uusia hen­ki­lö­au­to­ja 6 673, mikä oli 4 % enem­män kuin vuot­ta aiem­min. Kai­ken kaik­ki­aan mar­ras­kuus­sa rekis­te­röi­tiin 10 997 uut­ta ajo­neu­voa. Ensi­re­kis­te­röin­nit vähe­ni­vät yhden pro­sen­tin edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen verrattuna.