Nyrk­kei­li­jät spar­ri­lei­ril­lä Iis­sä – Nuo­ren kii­min­ki­läis­lu­pauk­sen tavoit­teet korkealla

Iisi-Aree­na koko­si vii­me lau­an­tai­na kol­mi­sen­kym­men­tä nyrk­kei­li­jää eri puo­lil­ta Poh­jois-Suo­mea val­mis­tau­tu­maan aikuis­ten SM-kil­pai­lui­hin, jot­ka käy­dään tule­vas­sa vii­kon­vaih­tees­sa Van­taal­la. Aikuis­ten lisäk­si pai­kal­la oli myös nuo­ria nyrk­kei­li­jöi­tä, jot­ka halusi­vat saa­da eri­lais­ta viret­tä tree­nei­hin har­joit­te­le­mal­la osa­na isom­paa porukkaa.

Lue lisää

Väi­nö Vei­jo­la on näh­nyt sodan, rau­han ja pal­jon nii­den väliltä

Suo­men sodis­sa tais­tel­lei­ta vete­raa­ne­ja on kes­kuu­des­sam­me vie­lä hie­man yli 2000. Hei­dän kes­ki-ikän­sä on jo 98 vuot­ta. Yksi näis­tä vete­raa­neis­ta on iiläi­nen Väi­nö Vei­jo­la, joka tais­te­li Jat­ko­so­dan lop­pu­vai­heil­la Kan­nak­sel­la. Vei­jo­la on Hau­ki­pu­taan rin­ta­ma­ve­te­raa­niyh­dis­tyk­sen vii­mei­nen sotaveteraani.


Kuu­kau­den esi­ne: Kupparinkoneet

Kuu­kau­den esi­nee­nä esi­tel­tä­vät pie­net lait­teet ovat enti­sa­jan paran­ta­jan, kup­pa­rin, tär­keim­mät työ­vä­li­neet. Nämä kipeän tai jopa ilkeän näköi­set työ­vä­li­neet ovat kup­paus­ko­nei­ta eli näp­pä­rei­tä tai nälläreitä. 


Kehi­tys­vam­mais­ten viik­ko nos­taa esiin itsemääräämisoikeuden

Kehi­tys­vam­mais­ten viik­koa vie­te­tään tänä vuon­na 1–7.12. Vii­kon tee­ma on “Itse­mää­rää­mi­ses­tä pitää huo­leh­tia!” Iin työ­hön­val­men­nus­kes­kuk­sen väel­lä on jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut osal­lis­tua viik­koon jol­la­kin tempauksella.


Per­he­hoi­don asuk­kaat: “Tämä on kuin toi­nen koti”

Tal­vi­nen ilta­päi­vä hämär­tyy Hau­ki­pu­taan Ervas­tin­ran­nal­la. Vaa­lean oma­ko­ti­ta­lon pihal­la tuik­ki­vat jou­lu­va­lot, ja por­taan­pie­les­sä on par­kis­sa useam­pi rol­laat­to­ri. Oma­ko­ti­ta­lo on Mari­ka Vim­pa­rin ja Kari Mäen koti, jos­sa he tar­joa­vat myös per­he­hoi­toa ikäihmisille.


Jou­lu­puun valot syt­tyi­vät Ylikiiminkiin

Vii­me tors­tai­na Yli­kii­min­gin toril­le kokoon­nut­tiin viet­tä­mään jou­lu­na­vaus­ta. Jou­lu­lau­lut rai­ka­si­vat Rem­pal­laan-lau­lu­ryh­män esit­tä­mi­nä ja tar­jol­la oli läm­min­tä glö­giä, mehua sekä pipareita.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 48 Lot­to: 2, 6, 12, 17, 28, 38, 40. Lisä­nu­me­ro 35, plus­nu­me­ro 23. 7 oikein -, 6+1 oikein 2 kpl 141…


Emme ole enää yksin

Huo­men­na tääl­lä Suo­mes­sa syty­tel­lään kynt­ti­löi­tä ikku­noil­le ja liput nouse­vat sal­koi­hin. Monis­sa kodeis­sa saa­te­taan vie­lä muis­tel­la sodas­sa ollut­ta iso­vaa­ria tai iso­mum­mia, joka jou­tui nuo­re­na vas­tuuseen koti­rin­ta­man asiois­ta. Jou­lu­kuun 6. päi­vä on Suo­men itsenäisyyspäivä.


En kuu­lu­nut muistomerkkitoimikuntaan

On syy­tä kor­ja­ta tie­to Kari Hol­man kir­joit­ta­mas­ta teks­tis­tä Mar­tin­nie­men saha­muis­to­mer­kis­tä. En ole kuu­lu­nut muis­to­merk­ki­toi­mi­kun­taan mil­lään taval­la, enkä siten voi­nut olla kokouk­ses­sa 25.2.2022. Olen toki aut­ta­nut toki San­na Koi­vis­toa hank­ki­maan tie­to­ja ja kuvia Pent­ti Utriai­sel­ta ja Repo­lan valo­ku­vaa­ja Åke Eng­strö­min perikunnalta.


Poh­teen pal­ve­lui­den kar­si­mi­nen huo­let­taa Eläkeliittoa

Elä­ke­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri on huo­lis­saan, kun hyvin­voin­tia­lue Poh­de on talou­del­li­siin syi­hin vedo­ten ilmoit­ta­nut kar­si­van­sa rajus­ti pal­ve­lu­ja. Pal­ve­lu­jen kar­sin­ta kos­kee erit­täin anka­ras­ti ikään­ty­viä ihmi­siä, jot­ka tar­vit­se­vat eni­ten hyvinvointipalveluja.