Ran­ta­poh­jan alu­een tie­hank­keet eivät nous­seet esil­le hal­li­tuk­sen budjettiesityksessä

Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to oli koos­ta­nut hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­riih­tä sil­mäl­lä pitäen nopean toteut­ta­mis­val­miu­den han­ke­tar­jot­ti­men maa­kun­nan saa­vu­tet­ta­vuu­den parantamiseksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Anni Huru 100 vuot­ta: Kova työn­te­ko on pitä­nyt virkeänä

100 vuot­ta tänään 21.9. täyt­tä­vä Anni Huru saa usein vas­ta­ta kysy­myk­seen, mikä on pit­kän iän salai­suus. Ja kuin­ka hän hoi­taa iho­aan, kun kas­vois­sa on niin vähän ryp­py­jä. Viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä ihme­tel­lään myös jos­kus, onko tie­dois­sa jokin vir­he, kun ikää on noin paljon.


Soraa Lie­so­jaan talkoovoimin

Tiis­tai­se­na ilta­päi­vä­nä tai­vaal­ta ripot­te­li suu­ria sade­pi­sa­roi­ta, kun rei­lun kym­me­nen hen­gen tal­koo­po­ruk­ka kokoon­tui Oja­ky­lään Lie­so­jan äärel­le. Sade ei tal­koo­vä­keä tun­tu­nut hait­taa­van – pikai­sen alku­pa­la­ve­rin jäl­keen poruk­ka hajaan­tui iloi­sen puheen­so­ri­nan saat­te­le­ma­na omil­le työpisteilleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­ku­vaa­ja Pek­ka Vei­jo­la ker­too kuvis­taan Nätteporissa

Iin Tik­ka­sen­har­jus­ta pon­nis­ta­va valo­ku­vaa­ja Pek­ka Vei­jo­la saa­puu valo­ku­vien­sa ääreen Nät­te­po­rin moni­toi­mi­ta­lon aulaan tari­noi­maan nii­den taus­tois­ta tiis­tai­na 26.9. kel­lo 18. Koko syys­kuun ajan esil­lä ole­van näyt­te­lyn kuvat ovat kokoel­ma monen vuo­den aika­na näh­dyis­tä, koe­tuis­ta ja kuva­tuis­ta tilanteista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kota­se­län tuu­li­voi­ma nähtäville

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti kokouk­ses­saan ilmoit­taa Yli-Iin Kota­se­län tuu­li­voi­ma-alu­een osay­leis­kaa­van vireil­le­tu­los­ta ja aset­taa näh­tä­vil­le päi­vi­te­tyn osay­leis­kaa­van osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelman.


Met­sä­asian­tun­ti­ja koh­taa työk­seen metsänomistajia

Iis­sä Sto­ra Enson met­sä­toi­mis­tol­la on aloit­ta­nut elo­kuus­sa uusi met­sä­asian­tun­ti­ja. Tane­li Pant­sar astui met­sä­asian­tun­ti­jan ase­maan aiem­mas­ta työs­tään puu­ja­los­tei­den myyn­nin parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVäki­lu­ku 5 587 841

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan Suo­men väki­lu­ku oli elo­kuun lopus­sa 5 587 841. Maam­me väki­lu­ku kas­voi tam­mi-elo­kuun aika­na 23 871 hen­gel­lä. Väes­tön­kas­vua yllä­pi­ti muut­to­voit­to ulko­mail­ta, sil­lä maa­han­muut­to­ja oli 33 655 enem­män kuin maas­ta­muut­to­ja. Syn­ty­nei­tä oli 9 735 vähem­män kuin kuolleita.Vie­lä ker­ran mökkiurakasta

Aloi­tin ker­to­mi­sen mök­kiu­ra­kas­tam­me jo vii­me kesä­nä. Moni on seu­ran­nut hom­man edis­ty­mis­tä kir­joi­tuk­sis­ta­ni. Ja onpa joku kysy­nyt sii­tä kylil­lä­kin. Niin että lie­nee pai­kal­laan päi­vit­tää tilan­ne vie­lä ker­ran täl­le vuodelle.