Mar­tin­nie­men sata­ma-alu­een perus­kor­jaus val­mis­tuu kesäk­si. Ruop­paus ja vene­poi­jut teh­dään toi­ses­sa vai­hees­sa toden­nä­köi­ses­ti 2024

Hel­mi­kuun alus­sa käyn­nis­ty­nyt Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­man perus­kor­jauk­sen 1. vai­he on hyväs­sä vauh­dis­sa. Han­ke val­mis­tuu kesä­kuus­sa. Juhan­nuk­seen men­nes­sä van­ha tuki­muu­ri­lai­tu­ri on puret­tu ja tilal­le raken­net­tu uusi. Lisäk­si sata­ma-alu­eel­le raken­ne­taan ja pääl­lys­te­tään pysä­köin­ti- ja venei­den säi­ly­ty­sa­lue. Myös valais­tus uusitaan.

Lue lisää

Pal­ve­lu­ver­kos­ta kysy­tään näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä – Useat Ran­ta­poh­jan alu­een kou­lut lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­ki ajaa täl­lä het­kel­lä Keis­kan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­ta, Tirin­ky­län kou­lun ja Yli­ky­län sivu­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kii­min­gis­tä, Tak­ku­ran­nan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta. Lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­laan pää­asias­sa sääs­töil­lä ja raken­nus­ten tule­vil­la kor­jaus­tar­peil­la. Useat näis­tä kou­luis­ta ovat olleet kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la jo aiem­min­kin, mut­ta lak­kau­tuk­sia ei ole toteu­tet­tu. Vas­tus­tus kylil­lä on voimakasta.Veron­ko­ro­tuk­set eivät ole oikea lääke

Suu­res­sa kuvas­sa vuo­den 2012 kun­ta­lii­tos on ollut val­lan kes­kit­tä­mis­tä, kuten myös hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus. Val­taa vie­tiin vuo­den 2012 kun­ta­lii­tok­ses­sa – kuten myös hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­ses­sa – yhä kau­em­mak­si ihmi­sis­tä. On hyvin tär­ke­ää miet­tiä ja tar­kas­tel­la sitä, miten sil­loin kävi pal­ve­luil­le, jot­ta voi­daan arvioi­da myös nykyis­tä uudis­tus­ta. En aina­kaan itse tie­dä kovin mon­ta ihmis­tä, jot­ka ovat Oulun kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen arvioi­neet pal­ve­lui­den ja pien­ten asui­na­luei­den vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien paran­tu­neen. Ja toden­nä­köi­ses­ti näin tulee myös­kään nyt sote-uudis­tuk­ses­sa käymään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHuo­noa liikennekäytöstä

28.1.2023 läh­ti hau­ta­jais­saat­tue Hau­ki­pu­taan kir­kon edes­tä hau­taus­maal­le. Lii­ken­neym­py­räs­sä saat­tue kat­ke­si, kun joku ajoi ajo­neu­vo­jen väliin. Tämän jäl­keen ulko­paik­ka­kun­ta­lai­nen hau­ta­jais­vie­ras eksyi saat­tu­ees­ta. Vie­ras läh­ti vää­rään suun­taan, ja hau­dal­la käyn­ti ja kuk­ka­kim­pun las­ke­mi­nen hau­dal­le jäi. Vie­ras oli palan­nut kir­kon park­ki­pai­kal­le odot­ta­maan muis­to­ti­lai­suu­teen saapuvia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

KTU voit­toi­sa­na

Jal­ka­pal­lon ala­sar­jo­jen osal­ta kausi käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti Suo­men Cupin kar­sin­noil­la. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ava­si kau­den otta­mal­la his­to­rian­sa ensim­mäi­sen voit­ton­sa voit­ton­sa cupis­sa ete­ne­mäl­lä toi­sel­le kierrokselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus