Mar­tin­nie­men sata­ma-alu­een perus­kor­jaus val­mis­tuu kesäk­si. Ruop­paus ja vene­poi­jut teh­dään toi­ses­sa vai­hees­sa toden­nä­köi­ses­ti 2024

Hel­mi­kuun alus­sa käyn­nis­ty­nyt Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­man perus­kor­jauk­sen 1. vai­he on hyväs­sä vauh­dis­sa. Han­ke val­mis­tuu kesä­kuus­sa. Juhan­nuk­seen men­nes­sä van­ha tuki­muu­ri­lai­tu­ri on puret­tu ja tilal­le raken­net­tu uusi. Lisäk­si sata­ma-alu­eel­le raken­ne­taan ja pääl­lys­te­tään pysä­köin­ti- ja venei­den säi­ly­ty­sa­lue. Myös valais­tus uusitaan.

Lue lisää

Pal­ve­lu­ver­kos­ta kysy­tään näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä – Useat Ran­ta­poh­jan alu­een kou­lut lakkautuslistalla

Oulun kau­pun­ki ajaa täl­lä het­kel­lä Keis­kan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Hau­ki­pu­taal­ta, Tirin­ky­län kou­lun ja Yli­ky­län sivu­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Kii­min­gis­tä, Tak­ku­ran­nan yksi­kön lak­kaut­ta­mis­ta Kel­los­ta sekä San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta. Lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­laan pää­asias­sa sääs­töil­lä ja raken­nus­ten tule­vil­la kor­jaus­tar­peil­la. Useat näis­tä kou­luis­ta ovat olleet kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la jo aiem­min­kin, mut­ta lak­kau­tuk­sia ei ole toteu­tet­tu. Vas­tus­tus kylil­lä on voimakasta.
KTU voit­toi­sa­na

Jal­ka­pal­lon ala­sar­jo­jen osal­ta kausi käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti Suo­men Cupin kar­sin­noil­la. Kel­lon Työ­väen Urhei­li­jat ava­si kau­den otta­mal­la his­to­rian­sa ensim­mäi­sen voit­ton­sa voit­ton­sa cupis­sa ete­ne­mäl­lä toi­sel­le kierrokselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Itse viri­te­tyt savus­ti­met aiheut­ta­vat jäl­leen paloja

Lähi­Ta­pio­la, pelas­tus­toi­mi ja Tukes nos­ti­vat vuon­na 2020 esiin uuden jää­kaap­pei­hin liit­ty­vän savus­tusil­miön. Nyt itse viri­te­tyt kyl­mä­sa­vus­ti­met ovat aiheut­ta­neet jäl­leen palo­ja. Asian­tun­ti­jat varoit­ta­vat nou­dat­ta­mas­sa ver­kos­sa liik­ku­via vink­ke­jä, sil­lä van­han kodin­ko­neen käyt­tä­mi­nen savus­ta­mi­seen voi olla hyvin vaarallista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki

Käve­len pit­kin puis­toa, hie­noa joen suis­toa. Pysäh­dyn koh­dal­la kor­kean sulun, mikä estää minun käve­ly­ni ja kulun. Kat­se­len padot­tua joen uomaa, muis­te­len sen elä­män tuomaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poro­ki­sat kerä­si­vät val­ta­van yleisömäärän

Har­voin pak­kau­tuu yli-iiläi­sel­le suol­le sel­lais­ta ihmis­ten mää­rää kuin vii­kon­lop­pu­na Yli-Iis­sä jär­jes­tet­tyä Porocup ‑osa­kil­pai­lua seu­raa­maan. Eten­kin sun­nun­tai­na aje­tut välie­rät ja ylei­sen sekä kuu­man sar­jan finaa­lit koko­si­vat val­tai­san ylei­sö­mää­rän seu­raa­maan poro­jen kii­vas­ta menoa ja naut­ti­maan kisa­ra­vin­to­lan antimista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taa­lai­set kovas­sa hyppyvireessä

Mäki­hy­pyn junio­ri­sar­jo­jen val­ta­kun­nal­li­set kil­pai­lusar­jat saa­tiin pää­tök­seen vii­kon­lop­pu­na Rova­nie­mel­lä. Hau­ki­pu­taa­lai­set nos­ti­vat taso­aan kau­den ede­tes­sä ja nap­pa­si­vat Rova­nie­mel­tä kak­si sar­ja­voit­toa kovil­la esityksillä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ylei­sin kat­sas­tuk­sen hyl­käyk­sen syy on etuakselistossa

Vuon­na 2022 kai­kis­ta hen­ki­lö­au­to­jen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­sis­ta hylät­tiin 27,8 %. Ylei­sin hyl­käys­syy hen­ki­lö­au­toil­la on etuak­se­lis­ton viat. Valai­si­miin liit­ty­vis­tä viois­ta taas anne­taan sel­väs­ti eni­ten kor­jaus­ke­ho­tuk­sia. Kat­sas­tuk­sen arvos­te­lu­pe­rus­tei­den uudis­tus ei näy säh­kö­au­to­jen katsastustilastoissa.