Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin moni­toi­mi­ta­lo­hank­keet odot­ta­vat pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mien val­mis­tu­mis­ta – Poh­teen alue­val­tuus­ton pää­tök­sel­lä on iso mer­ki­tys Yli-Iin hankkeelle

Yli­kii­min­gin uusi kir­jas­to­ra­ken­nus-han­ke, joka pitäi­si sisäl­lään myös kun­to­sa­lin Oulu10-pal­ve­lut ja nuo­ri­so­ti­lat sekä Yli-Iin uusi moni­toi­mi­ta­lo-han­ke, joka kokoai­si monet Yli-Iin alu­een pal­ve­lut yhteen, odot­ta­vat alu­eel­lis­ten pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mien valmistumista.

Lue lisää

Sala­kul­jet­ta­jien tari­nat kan­sien väliin

Kui­va­nie­men kir­jas­tos­sa ei olla het­keen näh­ty saman­lais­ta ylei­sö­ryn­täys­tä kuin tämän vii­kon maa­nan­tai­na. Vie­lä minuut­te­ja ennen kuin kir­jai­li­ja Juha Yli­mau­nu aloit­taa esi­tyk­sen­sä kir­jas­ton­hoi­ta­jat kan­ta­vat lisää tuo­le­ja sisään aste­le­val­le ylei­söl­le. Kuu­li­joi­den mää­rä yllät­tää kir­jai­li­jan positiivisesti.


Nyt saa­vat pik­ku­lin­nut ruo­ka­rau­han oravilta

Hols­tin­mut­kas­sa Kel­los­sa asu­va 89-vuo­tias Osmo Sii­ka-aho on miet­ti­nyt koko ikän­sä miten kek­si­si pik­ku­lin­nuil­le ruo­kin­ta­pis­teen, jon­ne ora­vat eivät pää­si­si mel­las­ta­maan. Tänä tal­ve­na idea­lamp­pu syt­tyi ja hän ryh­tyi tuu­mas­ta toi­meen. Aivan omas­ta vers­taas­ta löy­ty­nees­tä raken­nus­ver­kos­ta muo­vau­tui pik­ku­lin­tu­jen ruokintahäkki. 


EL Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa Mik­ko­nen: “Elä­ke­läi­siä ei saa lakais­ta maton alle”

Kii­min­ki­läi­nen Elä­ke­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin ja Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa Mik­ko­nen halu­aa puhua elä­ke­läi­sis­tä yksi­löi­nä, ei mas­sa­na. Hän toi­voo, että puhut­taes­sa elä­ke­läi­sis­tä puhut­tai­siin ja aja­tel­tai­siin ihmis­tä omi­ne tarpeineen. 


Donk­ki­kunk­ku Kei­no­nen mät­ti 23 tikkiä

Kii­Rin kori­pal­lon edus­tus­jouk­kue oli sula­tel­lut jou­lu­kin­kut makoi­sas­ti, kun jouk­kue koh­ta­si tauon jäl­keen Lai­va­kan­kaal­la IFK Uleå­bor­gin. Tah­mean alun ja val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­man nopean aika­li­sän jäl­keen ryh­ti pala­si pelaa­jiin ja sum­me­rin soi­des­sa päät­tyi peli korein 107 – 41, vaik­ka tau­lul­la jotain muu­ta olikin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Lem­peys kut­suu uskoon

”Hän ker­toi minul­le kai­ken, mitä olen teh­nyt.” Haluai­sin­pa tava­ta sen ihmi­sen, joka haluai­si olla vas­ta­tus­ten lähim­mäi­sen kans­sa, joka tie­tää kai­ken, mitä toi­nen on teh­nyt! Sii­nä oli kui­ten­kin sama­ria­lai­sen nai­sen todis­tuk­sen alku, kun hän ker­toi kylän­sä väel­le elä­män muut­ta­nees­ta koh­taa­mi­ses­taan Jee­suk­sen kans­sa: ”Hän ker­toi minul­le kai­ken, mitä olen tehnyt.” 


Kai­kil­la on oikeus mie­len hyvinvointiin

Yhä useam­pi suo­ma­lai­nen kamp­pai­lee mie­len­ter­vey­den ongel­mien kans­sa. Mie­len­ter­vey­son­gel­mat aiheut­ta­vat koh­tuut­to­mia inhi­mil­li­siä ongel­mia yksi­löl­le ja vie­vät pahim­mil­laan ter­vey­den, hyvin­voin­nin ja työkyvyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mie­liä

Ans­si Han­he­lan tai­de­näyt­te­ly Neliö-Gal­le­rias­sa Oulussa

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin ener­gian koh­tuu­ton säh­kön hinta

Iin ener­gian hal­li­tuk­ses­sa istuu vaa­leil­la valit­tu­ja kun­ta­päät­tä­jiä. Herät­kää! Näyt­tää sil­tä että hal­li­tus on men­nyt mukaan median hype­tyk­seen val­ta­vas­ta säh­kön hin­nan nousus­ta ikia­joik­si. Se että säh­kö­lai­tok­sen tulos näyt­tää nega­tii­vi­sel­ta ei var­maan ole yksi­no­maan ener­gian hin­nan nousus­ta kiinni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus