Peto­ti­lan­ne puhut­taa hirvenmetsästäjiä

Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vuo­tui­nen hir­ven­met­säs­tä­jien kou­lu­tus­päi­vä jär­jes­tet­tiin lau­an­tai­na Ala­vuo­ton kou­lul­la Yli­kii­min­gis­sä. Yhtei­sen luen­to­ti­lai­suu­den lopuk­si läh­det­tiin kou­lu­tus­jah­tiin Ala­vuo­ton itäpuolelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääTal­koil­la vil­la­suk­kia hoivakoteihin

Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­sen nai­set ovat tämän syk­syn aika­na kokoon­tu­neet kah­des­ti kuu­kau­des­sa kuto­maan vil­la­suk­kia Kii­min­gin ja Jää­lin alu­een hoi­va­ko­tei­hin. Suk­ka­pro­jek­tin idean äiti Lah­ja Uusi­ta­lo ker­too, että hän vii­me vuon­na jou­lun alla huo­ma­si, että pus­ka­ra­dios­sa kysel­tiin vil­la­suk­kia hoi­va­ko­tien asuk­kail­le ja lait­toi aja­tuk­sen itämään.


Väi­tös­tut­ki­mus: Säh­kön­ku­lu­tuk­sen ohjaus­jär­jes­tel­mil­lä tavoi­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti talou­del­lis­ta hyötyä

Filo­so­fian mais­te­ri San­na Tuo­me­la Oulun yli­opis­ton Tie­to- ja säh­kö­tek­nii­kan tie­de­kun­nas­ta väit­te­lee per­jan­tai­na 11.11. Oulun yli­opis­tol­la. Väi­tös­tut­ki­muk­sen aihee­na on: Älyk­kään kodin ener­gia­tek­no­lo­giat: käyt­töön­ot­to, käyt­tö­ko­ke­mus ja energiansäästöpotentiaali. 


Tor­pan­mäen ja kes­kusur­hei­lu­ken­tän aluei­den tule­vai­suus pun­ta­roi­ta­va­na jälleen

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­tää tänään kokouk­ses­saan vas­ti­nees­ta kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män val­tuus­toa­loit­tee­seen, jos­sa esi­te­tään Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­een kaa­va­työn jat­ka­mis­ta ja Kivi­kou­lun alu­een kaa­voit­ta­mi­seen ryh­ty­mis­tä aiem­min teh­ty­jen visioi­den mukaan.


Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­le raken­ne­taan uusi sijaishuoltoyksikkö

Ase­ma­ky­läl­le raken­ne­taan Hoi­va­tie-yri­tyk­sel­le uusi 14-paik­kai­nen sijais­huol­to­yk­sik­kö. Ase­ma­ky­län­tie 4:ään raken­net­ta­vat las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön tilat ovat kool­taan 734 m². Raken­nus­töis­tä vas­taa Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy. Raken­nus­han­ke on aloi­tet­tu maa­töil­lä, ja yksi­kön toi­min­ta käyn­nis­tyy syys­kuus­sa 2023. 


Oulun fris­bee­seu­ra suun­nit­te­lee rataa Jääliin

Oulun fris­bee­seu­ra suun­ni­te­lee fris­bee­gol­fra­dan raken­ta­mis­ta Jää­liin. Rataa suun­ni­tel­laan Lai­va­kan­kaan teko­nur­mi­ken­tän takai­sel­le met­sä­alu­eel­le, ja alus­ta­vien suun­ni­tel­mien mukaan sii­nä oli­si yhdek­sän rataa. Oulun fri­bee­seu­ra esit­te­li suun­ni­tel­mi­aan Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen kokouksessa.


Sebas­tian Autio nyrk­kei­li voit­toon Ruotsissa

Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon Sebas­tian Autio otti sar­jan­sa voi­ton yhdes­sä Euroo­pan suu­rim­mis­ta nyrk­kei­ly­tur­nauk­sis­ta Borå­sis­sa Ruot­sis­sa. Kii­min­ki­läi­nen voit­ti ensim­mäi­sen otte­lun vas­tus­ta­jan­sa englan­ti­lai­sen Tobias Acto­nin luke­min 3–0. Toi­ses­sa otte­lus­saan hän koh­ta­si englan­ti­lai­sen Kie­ran Lage­rin voit­taen luvuin 2–1. Kol­man­te­na hän­tä vas­taan aset­tui ruot­sa­lai­nen Ahmad Ras­hid, joka tai­pui Aution käsit­te­lys­sä luke­min 2–1. Tur­nauk­ses­sa oli muka­na kaik­ki­aan sato­ja otte­li­joi­ta eri puo­lil­ta maailmaa.