Kesäi­ses­sä Tapu­li­kah­vi­las­sa sees­tei­nen tunnelma

Hau­ki­pu­taan kir­kon eteen on avat­tu 15.6. jo aikai­sem­mil­ta kesil­tä tut­tu Hau­ki­pu­taan Tapu­li­kah­vi­la. Sää on aurin­koi­nen, ja kesä­työn­te­ki­jät ovat juu­ri avaa­mas­sa idyl­lis­tä kah­vi­laa asiak­kail­le. Ihmi­siä vie­rai­lee kah­vi­las­sa päi­vit­täin kym­me­niä, tosin sade­päi­vi­nä siel­lä ei juu­ri­kaan käy kuhi­na. Onnek­si vie­lä tai­vaal­ta ei juu­ri­kaan ole ripo­tel­lut, vaan joka ikä­luo­kan asiak­kaat ovat saa­neet naut­tia aurin­gos­ta kah­vi­lan teras­sil­la. Odo­tet­ta­vis­sa on, että hei­nä­kuus­sa asia­kas­mää­rä kas­vaa mui­den vuo­sien tavoin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perin­tei­nen Kie­ri­kin kiep­pi lii­kut­ti Yli-Iissä

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­ti­vät maa­nan­tai­na 20.6. perin­tei­sen koko per­heen kun­toi­lu­ta­pah­tu­man yhdes­sä Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den kans­sa. Kie­ri­kin kie­pin kier­si rei­lut kolmekymmentä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lon ja Kii­min­gin aluei­den kou­lu­jen pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­set etenevät

Vii­me vii­kon tiis­tai­na 21.6. Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta päät­ti, että he esit­tä­vät kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si Tak­ku­ran­nan ja Kivi­nie­men kou­lu­jen yhdis­tä­mi­sen hal­lin­nol­li­ses­ti Kel­lon yhte­näis­pe­rus­kou­luun 1.8.2022 alkaen sekä Kii­min­ki­joen kou­lun yhdis­tä­mi­sen Kii­min­ki­puis­ton kou­luun. Siir­ty­mi­sen yhtey­des­sä Kii­min­ki­joen kou­lu lak­kaa ja syn­tyy uusi, Kii­min­ki­puis­ton yhtei­näi­nen perus­kou­lu sekä moni­toi­mi­ta­lo. Myös Tak­ku­ran­nan kou­lun toi­min­ta itse­näi­se­nä kou­lu­na lak­kaa ja kou­lu on jat­kos­sa Kel­lon kou­lun Tak­ku­ran­nan yksik­kö. Kel­lon kou­lun reh­to­ri toi­mii molem­pien kou­lu­jen rehtorina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Iin Meri­seu­ras­sa puhal­le­taan yhtei­seen hiileen

Iin Meri­seu­ra ry juh­lis­ti 50. toi­min­ta­vuot­taan juh­la­lou­naal­la tuki­koh­das­saan Iin Röy­täs­sä lau­an­tai­na 18.6. 50-vuo­ti­aan venei­ly­seu­ran juh­laan oli saa­pu­nut noin 50 seu­ran jäsen­tä, joi­den jou­kos­sa oli jopa perus­ta­ja­jä­se­niä, kuten ensim­mäi­sen puheen­joh­ta­jan Pent­ti Meri­läi­sen les­ki Mart­ta Meri­läi­nen sekä Veli Aal­to.