Sii­ka­saa­res­sa oli aihet­ta juhlaan

Sii­ka­saa­ren ensim­mäi­siä kesä­juh­lia vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä lau­an­tai­na Sii­ka­saa­ren vene­val­ka­mas­sa. Kesä­juh­la oli lep­poi­san yhdes­sä­olon ja jäl­leen­nä­ke­mi­sen juh­laa, sil­lä koro­nan takia tapah­tu­maa jou­dut­tiin siir­tä­mään kah­te­na edel­li­se­nä kesänä.

– Halusim­me juh­lia Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tuk­sen val­mis­tu­mis­ta yhtei­sen kesä­juh­lan mer­keis­sä kii­tok­se­na asuk­kai­den aktii­vi­suu­des­ta ja sitou­tu­mi­ses­ta hank­kee­seen. Yhtei­ses­sä kesä­juh­las­sa voim­me myös tul­la vie­lä parem­min tutuik­si kes­ke­näm­me, sanoi Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Osmo Sara­jär­vi.

Lue lisää

Meri­tai­me­nen poi­ka­set mat­ka­si­vat Martimojokeen

Meri­tai­me­nen vuo­den ikäi­set poi­ka­set mols­kah­te­li­vat kul­je­tus­säi­li­öön Voi­ma­lo­hi Oy:n Raa­sa­kan kalan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la Iis­sä vii­me vii­kon tiis­tai­na. Säi­liön suo­jis­sa kala­lap­sos­ten tie vei Jakkukylän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRota­ri­toi­min­taa Hau­ki­pu­taal­la jo 40 vuotta

Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin perus­ta­va kokous pidet­tiin 14.12.1981, ja Rota­ry Inter­na­tio­na­liin klu­bi hyväk­syt­tiin seu­raa­van vuo­den alus­sa 29. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta. Klu­bin 40-vuo­­tis­­juh­­la olikin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­nas­sa vähen­ne­tään joh­ta­jia ja yhdis­te­tään teh­tä­viä –Hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tus ete­nee suunnitellusti

Iin kun­nas­sa on käyn­nis­ty­nyt kun­nan­val­tuus­ton aiem­man pää­tök­sen mukai­ses­ti hal­­lin­­to- ja raken­ne­uu­dis­tus. Sen tavoit­tee­na on sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta ja ‑verk­koa vas­taa­maan nykyistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan­val­tuus­toon sitou­tu­mat­to­mien ryhmä

Kun­nan­val­tuu­te­tut Oili Kale­va ja Noo­ra Huo­ta­ri sekä vara­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho ilmoit­ti­vat maa­nan­tai­na kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa eroa­van­sa Iin Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäs­tä. Samal­la Kaleva.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus