Putaan Pul­lan uuden lei­po­mo­myy­mä­län ava­jai­siin yleisöryntäys

Putaan Pul­lan uuden lei­po­mo­myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin vii­me tors­tai­na kah­vi­tar­joi­lun ja winer­munk­kien kera Mar­tin­nie­mes­sä. Sade­päi­vä­kään ei tah­tia hai­tan­nut, vaan väkeä saa­pui san­koin jou­koin pai­kal­le koko päi­vän lähel­tä ja kau­em­paa­kin heti ovien avau­dut­tua. Odo­tet­tui­hin ava­jai­siin oli varau­dut­tu lei­po­mal­la tuhat munkkia. 

Lue lisää

Pent­ti Pus­si­sen muistolle

Ahke­ra teki­jä on pois­sa. Kas­vu­ym­pä­ris­tös­tään voi­mak­kaas­ti eteen­päin pon­nis­tel­len, oman tien­sä ahke­ran kul­ki­jan teh­tä­vä on saa­vut­ta­nut mää­rän­pään. Vilk­kaan koti­ky­län Mar­tin­nie­men kasvatti…Puna­hilk­ka seik­kai­lee Iin Hui­lin­gin kesäteatterissa

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön Puna­hilk­ka-musi­kaa­li näh­dään Iin Hui­lin­gin laval­la lau­an­tai­na 2.7. Musi­kaa­li kuu­luu Iin koti­seu­tu­vii­kon ohjelmistoon.

Puna­hilk­ka on kai­ken ikäi­sil­le sopi­va musi­kaa­li, jos­sa on muka­na sadun­omai­set hah­mot ja live-orkes­te­ri. Tun­ne­tun Kan­san­sa­dun tapaan Puna­hil­kas­sa luo­daan jän­nit­tei­tä hyvän ja pahan välil­lä ja varoi­te­taan lii­as­ta sini­sil­mäi­syy­des­tä koh­da­tes­sa uusia asioi­ta. Näyt­tä­möl­lä taus­tal­la on sadun­omai­set puukulissit.
Ala­ky­län osay­leis­kaa­vas­ta jäl­leen uusi ehdo­tus nähtäville

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­va on ollut tekeil­lä jo vuo­sia. Nyt esil­le on jäl­leen ase­tet­tu uusi ehdo­tus, jos­sa asuk­kai­den muis­tu­tuk­set edel­li­seen ehdo­tuk­seen on pyrit­ty otta­maan huo­mioon. Edel­li­ses­tä ehdo­tuk­ses­ta jätet­tiin kaik­ki­aan seit­se­män muis­tu­tus­ta, jois­sa esi­tet­tiin muu­tok­sia kylä­aluei­den rajauksiin. 


85 vuot­ta täyt­tä rautaa

Kii­min­ki­läi­nen Jus­si “Kii­min­gin pik­ku jät­ti” Var­pe­nius juh­li 20.6. maa­nan­tai­na kun­nioi­tet­ta­vaa 85 vuo­den merk­ki­paa­lua. Ikä ei ole ollut Var­pe­niuk­sel­le hidas­te vaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVie­lä älykännykästä

Kat­so­taan­pa vie­lä käy­tän­nön esi­mer­kin avul­la, miten voi käy­dä, jos las­ket äly­kän­ny­käl­lä etkä muis­ta mate­ma­tii­kan perus­sään­tö­jä. Olet myy­mäs­sä tar­vik­kei­ta ja ostaja…