Mar­tin­nie­men vene­sa­ta­man kun­nos­tus alkaa syksyllä

Mar­tin­nie­men vene­sa­ta­man kun­nos­tus­työt Kur­tin­hau­dal­la toteu­te­taan vuo­si­na 2022–2024. Tänä kesä­nä kalas­tus- ja venei­ly­kau­den pää­tyt­tyä kent­tä tyh­jen­ne­tään, jot­ta sata­ma-alu­een maa­toi­min­to­jen raken­ta­mi­nen ja huo­no­kun­tois­ten lai­tu­ri­ra­ken­tei­den pur­ka­mi­nen voi­daan käynnistää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Täys­pit­kä Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta melo­jien toiveissa

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­nan juu­ret ovat 1980-luvul­ta, jol­loin koko 170 kilo­met­riä pit­kä Kii­min­ki­jo­ki melot­tiin läpi osal­lis­tu­jien toi­mes­ta. Sit­tem­min tapah­tu­man läh­tö- ja maa­li­paik­ka ovat vaih­del­leet, ja tänä vuon­na melot­tiin 25 kilo­met­rin mat­ka Yli­kii­min­gin Ven­gas­ran­nal­ta Kii­min­gin Koiteliin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kan­san­val­lan juh­laa vuon­na 2023

Suo­ma­lai­sen demo­kra­tian mie­len­kiin­toi­sin tapah­tu­ma lähes­tyy. Seu­raa­vat edus­kun­ta­vaa­lit käy­dään 2.4.2023 eli alle kym­me­nen kuu­kau­den pääs­tä. Oulun vaa­li­pii­ris­sä puo­lu­eet aset­ta­vat ehdok­kaan­sa kukin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylä on elos­sa, kun siel­tä kuu­luu ääntä

Ensim­mäis­tä ker­taa kol­mi­päi­väi­se­nä jär­jes­tet­ty Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi hou­kut­te­li kävi­jöi­tä koko vii­kon­lo­pun ajan. Vapaa­eh­tois­voi­min jär­jes­tet­ty kylä­juh­la tar­jo­si kävi­jöil­leen kult­tuu­ria lai­das­ta lai­taan ja ylei­sö pää­si pis­tä­mään jalal­la koreas­ti use­aan otteeseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pur­ka­mis­ta esi­te­tään kunnille

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män yhty­mä­val­tuus­to esit­tää jäsen­kun­nil­leen Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pur­ka­mis­ta. Pur­ka­mi­nen tulee ajan­koh­tai­sek­si kos­ka ensi vuo­den­vaih­tees­ta alkaen sosi­aa­­li- ja ter­vey­den­huol­lon teh­tä­vien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeke­mis­tä isoil­le ja pie­nil­le Hyvinvointilauantaissa

Maa­il­man Vah­vin Pupu ‑las­ten­musiik­kiyh­tye tar­jo­si taus­ta­musiik­kia, kun ensim­mäi­set pyö­räi­li­jät start­ta­si­vat rei­lun kah­den­kym­me­nen kilo­met­rin mit­tai­sel­le Leu­van len­kil­le. Samaan aikaan tapah­tu­man nuorimmat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus