Mal­mi­net­sin­tää ei halu­ta lähel­le poh­ja­ve­sia­luet­ta ja Kii­min­ki­joen vesistöä

Ala­ti kas­va­va akti­vis­ti­jouk­ko käy kii­vas­ta tais­te­lu­aan suur­ta kai­vos­yh­tiö­tä vas­taan vält­tääk­seen mal­mi­net­sin­nän käyn­nis­ty­mi­sen Kii­min­gis­sä Mar­ti­mo 1:ksi nime­tyl­lä alu­eel­la. Tuke­naan heil­lä on Oulun kau­pun­ki päät­tä­ji­neen, joka on niin ikään anta­nut kriit­ti­set lausun­ton­sa suunnitelmista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuk­ki­laut­ta­pro­jek­ti hui­pen­tuu sunnuntaina

Ensi sun­nun­tai­na voi näh­dä tuk­ki­lau­tan las­ke­van Iijo­kea ensim­mäis­tä ker­taa 60 vuo­teen. Laut­ta­pro­jek­tin toteut­ta­jat halua­vat osoit­taa kun­nioi­tus­ta niil­le suku­pol­vil­le, jot­ka rohkeudella,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­va­hin­gon tor­jun­taa har­joi­tel­laan Vir­pi­nie­men edustalla

Raja­var­tio­lai­tok­sen Län­si-Suo­men Meri­var­tios­to jär­jes­tää ympä­ris­tö­va­hin­gon tor­jun­ta­har­joi­tuk­sen Vir­pi­nie­men edus­tal­la. Har­joi­tus alkaa tänään tors­tai­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 24.5. saak­ka. Har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu meri­var­tio­ase­man ja pelas­tus­lai­tok­sen pin­tayk­si­köi­den lisäk­si pal­ve­luso­pi­mus­kump­pa­ni M/s Aal­to öljyn­tor­jun­ta-alus miehistöineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOsal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys käynnissä

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys on käyn­nis­sä eli oulu­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään, mihin 70 000 euroa käy­te­tään. Omia suo­sik­ke­jaan voi äänes­tää 34 ehdo­tuk­sen jou­kos­ta. Kaik­kiin ehdo­tuk­siin voi tutus­tua Osal­lis­tu Oulu-sivus­tol­la (osallistu.ouka.fi) jos­sa myös äänes­tys tapah­tuu. Äänes­ty­sai­ka on 16.5.–29.5.Oulun Seu­dun Säh­kö ja Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta kar­toit­ta­vat maa-aluei­ta aurinkosähköpuistoille

Oulun seu­dul­le raken­tuu uuden­lais­ta uusi­tu­van ener­gian pai­kal­lis­ta tuo­tan­toa. Oulun Seu­dun Säh­kö ja Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta aloit­ta­vat alueil­laan sopi­vien maa-aluei­den kar­toit­ta­mi­sen aurin­ko­säh­kö­puis­to­jen rakentamiseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKoh­da­taan ihmi­nen ihmisenä

Tiis­tai­na Hau­ki­pu­taan Asu­kas­tu­val­la jär­jes­tet­tiin Me Itse ry:n avoi­met ovet, mis­sä pys­tyi tutus­tu­maan niin yhdis­tyk­sen kuin myös Koh­taa mut ‑kah­vi­lan toi­min­taan. Pai­kal­li­sen Me Itse ‑ryh­män taus­ta­tu­ki­hen­ki­lö Sir­pa Pykä­läi­nen ker­toi, että yhdis­tyk­sel­lä on ollut toi­min­taa Hau­ki­pu­taal­la jo vuo­des­ta 2010 alkaen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuli­pa­han voit­to ja finaalipaikka

Ran­ta­poh­jas­ta 24.5.1973: Olet­te­ko kuul­leet, mikä on lai­hia­lai­nen lann­toi­tus­me­ne­tel­mä? Jos ette, niin nyt kuu­let­te: Toi­nen mies menee pel­lon toi­seen pää­hän ja toi­nen toi­seen pää­hän ja he puhu­vat puh­das­ta apu­lan­taa. L.K.H

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus