Mal­mi­net­sin­tää ei halu­ta lähel­le poh­ja­ve­sia­luet­ta ja Kii­min­ki­joen vesistöä

Ala­ti kas­va­va akti­vis­ti­jouk­ko käy kii­vas­ta tais­te­lu­aan suur­ta kai­vos­yh­tiö­tä vas­taan vält­tääk­seen mal­mi­net­sin­nän käyn­nis­ty­mi­sen Kii­min­gis­sä Mar­ti­mo 1:ksi nime­tyl­lä alu­eel­la. Tuke­naan heil­lä on Oulun kau­pun­ki päät­tä­ji­neen, joka on niin ikään anta­nut kriit­ti­set lausun­ton­sa suunnitelmista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuk­ki­laut­ta­pro­jek­ti hui­pen­tuu sunnuntaina

Ensi sun­nun­tai­na voi näh­dä tuk­ki­lau­tan las­ke­van Iijo­kea ensim­mäis­tä ker­taa 60 vuo­teen. Laut­ta­pro­jek­tin toteut­ta­jat halua­vat osoit­taa kun­nioi­tus­ta niil­le suku­pol­vil­le, jot­ka rohkeudella,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö­va­hin­gon tor­jun­taa har­joi­tel­laan Vir­pi­nie­men edustalla

Raja­var­tio­lai­tok­sen Län­si-Suo­men Meri­var­tios­to jär­jes­tää ympä­ris­tö­va­hin­gon tor­jun­ta­har­joi­tuk­sen Vir­pi­nie­men edus­tal­la. Har­joi­tus alkaa tänään tors­tai­na ja jat­kuu tiis­tai­hin 24.5. saak­ka. Har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu meri­var­tio­ase­man ja pelas­tus­lai­tok­sen pin­tayk­si­köi­den lisäk­si pal­ve­luso­pi­mus­kump­pa­ni M/s Aal­to öljyn­tor­jun­ta-alus miehistöineen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kel­lo-Emma oli kuu­lui­sa kuppari

Kii­tos paki­noit­si­ja Rent­ta­he­le­kul­le, joka ker­toi Ran­ta­poh­jas­sa 12.5. kah­vin­juon­ti­ta­vois­ta ja mai­nit­si Kel­lo-Emman oikean kah­vin­ryys­tä­mi­sen tavat. Kel­lo-Elman tapo­ja on todis­ta­nut moni­kin iiläi­nen, sil­lä hän kul­ki talos­ta taloon hie­ro­mas­sa ja kup­paa­mas­sa ihmi­siä. Ja toki hänel­le kah­vit kokattiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­val­li­suus, sään­nöt ja järki

Pur­naan nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta Hau­ki­pu­taan läpi kul­ke­val­la pää­tiel­lä välil­lä polii­si­lai­tok­sen risteys-ABC:n ris­teys. Nopeus­ra­joi­tuk­sek­si on mää­rät­ty 50 km tun­nis­sa. Noin kilo­met­rin pit­käl­lä suo­ral­la on katu­va­lot ja molem­min puo­lin tie­tä kevyen lii­ken­teen on mah­dol­lis­ta käyt­tää tien vie­res­sä kul­ke­via eril­lis­tei­tä (kävely/pyörätie ja pai­kal­lis­tie). Tien lai­dal­la on myös riit­tä­vä kul­ku­ti­la esim. jalankulkijoille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raport­ti ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ulkois­tuk­ses­ta annettava

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti kokouk­ses­saan 5.10.2020, tiu­kan äänes­tyk­sen jäl­keen, ulkois­taa ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lu­toi­min­nan. Todet­ta­koon täs­sä, että koko SDP:n val­tuus­to­ryh­mä äänes­ti ulkois­ta­mis­ta vastaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pois­nuk­ku­neet

Kor­jaus. Elsa Brii­ta Juop­pe­rin kuo­lin­päi­vä oli vää­rin tiis­tain 17.5. leh­des­sä. Elsa Brii­ta Juop­pe­ri Iis­tä kuo­li 3.5.2022. Hän oli 101-vuotias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lisää tur­val­li­suut­ta

Venä­jän tuho­tes­sa Ukrai­naa ja sen nai­sia, lap­sia ja mie­hiä nousee mie­leen myös aja­tuk­sia sii­tä, miten Suo­mel­le oli­si voi­nut käy­dä, jos se oli­si teh­nyt toi­sen maa­il­man­so­dan aika­na toi­sen­lai­sia rat­kai­su­ja. Oli­si­ko Suo­mi voi­nut vält­tää tal­vi­so­dan suos­tu­mal­la Neu­vos­to­lii­ton vaa­ti­muk­siin alue­luo­vu­tuk­sis­ta. Sodan vaih­toeh­to­na oli­si voi­nut olla Viron koh­ta­lo. Viro sol­mi Neu­vos­to­lii­ton kans­sa sopi­muk­sen tuki­koh­dis­ta. Ei kulu­nut kau­aa, niin Viros­ta oli tul­lut väki­sin sosia­lis­ti­nen neuvostotasavalta.Päät­tä­jäl­tä: Pro­sent­ti kylille

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut jät­ti­vät vas­ti­kään talous­ar­vio­aloit­tei­ta. Niis­sä teh­dään esi­tyk­siä vuo­den 2023 talous­ar­vioon. Nyt näi­tä koo­taan yhteen ja las­ke­taan kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sia hallintokunnissa.