Huu­me­ti­lan­ne muut­tuu koko ajan huo­nom­paan suun­taan – Yhä nuo­rem­mat myy­vät ja käyt­tä­vät huumausaineita

– Vii­me vuo­sien aika­na huu­mausai­ne­ti­lan­ne on muut­tu­nut älyt­tö­män huo­noon suun­taan. Omal­le koh­dal­le­ni on sat­tu­nut jopa 13-vuo­tiai­ta huu­me­myy­jiä. Joka vii­kon­lop­pu jou­dum­me työs­säm­me teke­mi­siin alai­käis­ten huu­mei­den­käyt­tä­jien kans­sa, aloit­ti polii­si San­na Luk­ka­ri puheen­sa Kii­min­ki­puis­ton kou­lul­la van­hem­pain­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä “Huu­mei­ta­ko Kii­min­gis­sä” ‑tilai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mes­sut Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan kou­lul­la jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 11.5. isot har­ras­tus­mes­sut. Tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na on antaa Hau­ki­pu­taan nuo­ril­le lisää tie­toa vapaa-ajan- ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Kai­kil­le avoi­meen har­ras­teil­taan voi osal­lis­tua kel­lo 17–19 väli­se­nä aika­na Hau­ki­pu­taan kou­lun pihal­la ja sisä­ti­lois­sa salissa. 


Iiläi­siä yri­tyk­siä mukaan sparrausohjelmiin

Vii­si Iis­sä toi­mi­vaa yri­tys­tä on valit­tu mukaan kah­teen Kas­vu Ope­nin Kas­vu­pol­ku-spar­raus­oh­jel­maan. Uudis­tu­van teol­li­suu­den spar­raus­oh­jel­maan valit­tiin koko maas­ta 15 yri­tys­tä. Iistä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kat­ri Tas­ki­lal­ta runo­kir­ja äitiy­des­tä ja luon­nos­ta –Kir­jan tuot­to menee nuo­ril­le ja luonnolle

Lähes koko ikän­sä kir­joit­ta­mis­ta har­ras­ta­nut jää­li­läi­nen Kat­ri Tas­ki­la on koon­nut runo­jaan oma­kus­tan­ne­kir­jak­si, jon­ka tuo­ton hän ohjaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Kir­jan avul­la hän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOllin­kor­ven tuu­li­puis­to­kaa­va hyväk­syt­tiin uusin­ta­kä­sit­te­lys­sä – Kun­ta­stra­te­gia valmistumassa

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van äänin 26–4. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi ensim­mäi­sen ker­ran kaa­van jo kokouk­ses­saan tam­mi­kuus­sa. Tuol­loin kaa­vaeh­do­tus hyväk­syt­tiin äänin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Varau­tu­mi­ses­ta hyvä puhua, vaik­kei uhkaa olisikaan

Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa käy­tiin läpi kun­nan varau­tu­mis­ta poik­keus­o­loi­hin. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen koros­ti val­tio­val­lan perus­vies­tiä, ettei Suo­meen koh­dis­tu täl­lä het­kel­lä aseellisen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­ki­puis­ton kou­lun talous­osaa­jat EMQ-finaaliin

Kii­min­ki­puis­ton kou­lun yrit­tä­jyy­den valin­nai­sai­neen oppi­laat Kons­ta Impiö ja Iiro Paa­na­nen edus­ta­vat Suo­mea euroop­pa­lai­sen talous­osaa­mis­kil­pai­lu Euro­pean Money Quizin finaa­lis­sa, joka jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­se­na tiis­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta. Euro­pean Money Quiz ‑finaa­liin ottaa osaa yli 20 Euroo­pan maa­ta. Finaa­lis­sa kun­kin maan finaa­liin pääs­seet kak­si­hen­ki­set jouk­ku­eet kisaa­vat toi­si­aan vas­taan suo­ras­sa verk­ko­lä­he­tyk­ses­sä. Finaa­lin vii­si paras­ta jouk­kuet­ta pää­see pal­kin­to­mat­kal­le Brys­se­liin, ja kol­me paras­ta kou­lua saa rahapalkintoja.


Cem­ba­lo­räp­piä Teatterikuopalla

Uut­ta van­haa musiik­kia saa­daan kokea Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la 12.5. Lau­ra Mad­da­le­na musiik­ki­näy­tel­mäs­sä on baro­kin ajan musii­kin lisäk­si Eero Hämeen­nie­men sävel­tä­mää musiik­kia, kuten “Isä-Anto­nion räp­pi”. Esi­tys alkaa kel­lo 19.