Koti­ää­nes­tys on hie­no mahdollisuus

Äänes­tä­mi­nen ja vai­kut­ta­mi­nen siten oman kun­nan asioi­hin ja pää­tök­sen­te­koon on hau­ki­pu­taa­lai­sen paris­kun­nan Muru ja Veli-Mat­ti Kan­sa­na­hon mie­les­tä tär­ke­ää. Kos­ka pää­se­mi­nen äänes­tys­pai­kal­le oli­si tuot­ta­nut heil­le koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia, he pyy­si­vät koti­ää­nes­tys­tä, ja oli­vat sii­hen oikeutettuja.

Paris­kun­ta on vakuut­tu­nut sii­tä, että äänes­tä­mi­nen kannattaa.

Lue lisää


Kie­ri­kin uusi museo­leh­to­ri aloit­ti työs­sään – Iiläi­nen Han­na Puo­lak­ka naut­tii his­to­rian elä­väk­si tekemisestä

Kie­rik­ki on tul­lut tutuk­si iiläi­sel­le arkeo­lo­gil­le Han­na Puo­la­kal­le vuo­sien mit­taan vapaa­eh­tois­työn kaut­ta. Iin kun­nal­la osa-aikai­se­na museon­hoi­ta­ja­na aiem­min ollut Puo­lak­ka aloit­ti vas­ti­kään Kie­rik­ki­kes­kuk­sen uute­na museo­leh­to­ri­na Sami Vil­jan­maan rinnalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iis­sä jär­jes­te­tään valo­kui­tuin­fo­ja — “Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tus muut­tuu tilauksiksi”

Iisi­verk­ko ja Iin Ener­gia suun­nit­te­le­vat valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mis­ta Yli-Iihin. Yli-Iiläi­sil­lä on nyt mah­dol­li­suus tutus­tua valo­kui­tuun Iisi­ver­kon info­pis­teil­lä, joi­ta jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Yli-Iitä hei­nä­kuun alkuun asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPerus­suo­ma­lai­sil­la vah­va usko menes­tyk­seen Oulussa

Perus­suo­ma­lais­ten vaa­li­tel­tal­la Kel­los­sa syn­tyi pal­jon puhet­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kees­ta ja sen kus­tan­nuk­sis­ta, ter­vey­den­huol­los­ta, yli­opis­ton sijain­nis­ta sekä lähi­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä eri puo­lil­la Oulua. Pai­kal­la Kel­los­sa lau­an­tai­na ollut kan­san­edus­ta­ja Olli Immo­nen tote­si, että vaik­ka vaa­leis­sa val­ta­kun­nal­li­set asiat ovat nyt vah­vas­ti esil­lä, pai­kal­li­ses­ti koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suu­teen ja lähi­pal­ve­lui­hin liit­ty­vät asiat.
Illin­juok­sut sii­vit­ti Oulun kulttuuripääkaupungiksi

Illin juok­su­jen aaton aat­to­na vah­vis­tet­tiin juhu­lal­li­ses­ti, että Oulun kau­pun­ki saa Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ‑tit­te­lin vii­den vuo­den pääs­tä. Päi­vä ei ollut sat­tu­ma, vaan kan­sain­vä­li­sen raa­din tar­koin har­kit­se­ma. EU:ssa kyl­lä tii­je­tään hyvin Illinjuoksut. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus