Kun­nan pää­tös jät­täy­tyä pitä­jä­mark­ki­noi­den jär­jes­te­lyis­tä tyr­mis­tyt­tää Kui­va­nie­mel­lä – Pie­ni­muo­toi­ses­ta Kunin­gas­jät­kä-tapah­tu­mas­ta ensi kesä­nä vie­lä toivoa

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­nan pää­tös olla jär­jes­tä­mät­tä tänä vuon­na Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­ta tyr­mis­tyt­tää Kuivaniemellä.

– Meil­lä mei­naa olla kapi­na­miel­tä tämän tyr­mis­tyt­tä­vän pää­tök­sen suh­teen, ker­too Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pate­nie­meen täydennysrakentamista

Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi vii­me kokouk­ses­saan 29.3.Pateniemen kau­pun­gin­osaan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, joka mah­dol­lis­taa pien­ta­loa­sun­to­jen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen. Kaa­van myö­tä Sahan­tien var­res­sa sijait­se­vaan kort­te­liin on mah­dol­lis­ta rakentaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­ras­tus­ten aar­reark­ku on toi­mi­va malli

Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön toi­min­ta­vä­li­tun­nil­la on taval­li­sen väli­tun­ti­toi­min­nan lisäk­si uuden­lais­ta säpi­nää, sil­lä käyn­nis­sä ovat joka päi­vä pyö­ri­vät Oulun Har­ras­tus­ten aar­reark­ku ‑hank­keen ker­hot. Vii­den­nen luo­kan oppi­laat ovat ohjaa­ji­na väli­tun­ti­ker­hois­sa, ja on hie­noa näh­dä, kuin­ka he kan­ta­vat vas­tuun­sa ja ovat kuin iso­vel­jiä ja ‑sis­ko­ja pie­nem­mil­leen. Har­ras­ta­mi­sen ja yhdes­sä teke­mi­sen ilo on käsin kos­ke­tel­ta­vaa. Lii­kun­ta­sa­lis­sa pela­taan säh­lyä, käsi­työ­luo­kas­sa askar­rel­laan pääsiäistipuja. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tihen­ty­nyt kau­ris­kan­ta lisän­nyt kola­ri­ris­kiä ja aiheut­taa pul­mia asu­tus­ten lähellä

Met­sä­kau­ris­kan­ta on lisään­ty­nyt voi­mak­kaas­ti vii­me aikoi­na myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la, mikä näkyy myös kau­ris­ko­la­rei­den mää­rän kas­vu­na. Kau­riit hakeu­tu­vat ruo­kaa etsies­sään maatilojen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le ase­tet­tu uhka­sak­ko poistettiin

Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on pois­ta­nut Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sel­le aset­ta­man­sa 10 000 euron uhka­sa­kon. Lau­ta­kun­ta aset­ti uhka­sa­kon tam­mi­kuus­sa, kos­ka Iin vesi­lii­ke­lai­tos ei ollut toi­mit­ta­nut ter­vey­den­suo­je­lu­lain mukais­ta ris­kiar­vioin­tia annet­tui­hin mää­rä­ai­koi­hin men­nes­sä. Uhka­sak­ko oli­si tul­lut mak­set­ta­vak­si, mikä­li ris­kiar­vioin­nin hyväk­sy­mis­ha­ke­mus­ta ei oltai­si toi­mi­tet­tu vii­meis­tään 15.3., eikä ris­kiar­vioin­ti oli­si ollut hyväk­syt­tä­vis­sä vii­meis­tään 17.5.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta hakee lupaa anniskelualueille

Iin kun­ta hakee hyväk­syn­tää annis­ke­lua­lu­eek­si Ran­ta­kes­ti­län tapah­tu­ma-alu­eel­le, Kui­va­nie­men ase­man urhei­lu­ken­täl­le, Raa­sak­ka­kos­ken tapah­tu­ma-alu­eel­le sekä Hui­lin­gin alu­eel­le. Ii-insi­tuut­ti-lau­ta­kun­ta hoi­taa hyväk­syn­näs­tä koi­tu­van yhteen­sä 1 800 euron mak­sun avustusmäärärahoistaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jois-Iihin lupa 80 000 kuu­tion hiekanottoon

Poh­jois-Iihin on myön­net­ty Jus­si­la Group Oy:lle lupa ottaa noin 5,8 heh­taa­rin suu­rui­sel­ta alu­eel­ta hiek­kaa yhteen­sä 80 000 kuu­tio­ta kym­me­nen vuo­den aika­na. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta myön­si maa-aines­lu­van Kal­lis­to-nimi­sel­le kiin­teis­töl­le, joka sijait­see Poh­jois-Iis­sä noin 50 met­rin etäi­syy­del­lä Kei­häs­kan­kaan­ties­tä. Kysees­sä on uusi toi­min­ta, mut­ta otta­mi­sa­lu­een ete­lä- ja lou­nais­puo­lel­la sijait­se­vil­la kiin­teis­töil­lä on Jus­si­la Group Oy:n maa-aines­ten­ot­toa­lu­eet. Ete­lä­puo­lei­sel­ta alu­eel­la on voi­mas­sao­le­va lupa kal­lio­ki­viai­nek­sen lou­hin­taan sekä murs­kauk­seen ja lou­nais­puo­lel­la kiin­teis­töl­lä lupa hiekanottoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKari Hol­man akva­rel­lit Tuomiokirkkoon

Hau­ki­pu­taa­lai­sen tai­tei­li­jan Kari Hol­man akva­rel­lit Oulun ensim­mäi­ses­tä kir­kos­ta ja Tuo­mio­kir­kos­ta löy­si­vät paik­kan­sa Oulun Tuo­mio­kir­kon kryp­tas­ta. Tilaa­ja­na toi­mi Oulun Tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ja teok­set otti vas­taan tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus