Uudes­sa Lois­to-lei­ri­kes­kuk­ses­sa tois­tai­sek­si vain luon­to on läsnä

Uusi upea lei­ri­kes­kus Lois­to Hau­ki­pu­taan Iso­nie­mes­sä val­mis­tui käyt­töön tam­mi­kuus­sa, mut­ta koro­na­ti­lan­teen ja rajoi­tus­ten vuok­si toi­min­nan suh­teen odo­tel­laan parem­pia aiko­ja. Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien uuden meren­ran­ta­lei­ri­kes­kuk­sen vih­ki­mi­nen ja käyt­töön­ot­to­juh­la piti olla tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mut­ta sekin siirtyi.

– Viral­li­sil­le ava­jai­sil­le ei ole sovit­tu vie­lä uut­ta ajan­koh­taa, vaan odo­te­taan koro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta. Ava­jai­set kui­ten­kin pide­tään, kos­ka nii­den yksi mer­kit­tä­vä teh­tä­vä on tutus­tut­taa oulu­lai­sia Lois­to-lei­ri­kes­kuk­seen, lupaa kiin­teis­tö­joh­ta­ja Jaa­na Val­jus Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Maa­ta­lous­tuet ovat tiloil­le eli­neh­to, niil­lä tur­va­taan ja kehi­te­tään koti­mais­ta ruuantuotantoa

Ruo­ka­vi­ras­to on jul­kais­sut vuon­na 2020 mak­se­tut maa­ta­lous­tuet. Tukia mak­set­tiin Suo­mes­sa kaik­ki­aan rei­lut kak­si mil­jar­dia euroa, jois­ta noin 1,74 mil­jar­dia oli vil­je­li­jä­tu­kia. Maa­ta­lous­tuis­ta noin 40 pro­sent­tia on EU-rahoi­tus­ta. Suu­rin osa tuen­saa­jis­ta on maa­ti­lo­ja, mut­ta jou­kos­sa on myös mui­den alo­jen yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja oppilaitoksia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ropo­nen hiih­ti SM-kul­taa, Hök­kä vii­des mies­ten päämatkalla

Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen Hau­ki­pu­taal­ta voit­ti SM-kul­taa 30 kilo­met­rin vapaan kisas­sa Ris­ti­jär­vel­lä sun­nun­tai­na. Suo­men mes­ta­ruus oli Ropo­sen pit­kän hiih­tou­ran 16:s. Kon­ka­ri­hiih­tä­jä jät­ti taak­seen Anne Kyl­lö­sen, Kris­ta Pär­mä­kos­ken ja Kai­sa Mäkä­räi­sen. Mat­kaan osal­lis­tui 76 kilpailijaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVasem­mis­to ja vih­reät koh­ti vaaleja

Iin vii­mei­ses­sä vaa­li-live­lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­tiin vasem­mis­to­lii­ton kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des­tä ja vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­meä. Hei­tä haas­tat­te­li kir­jas­ton­joh­ta­ja Min­na Halo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin Osuus­kau­pan lei­pu­ri ja Argen­tii­nan pai­ni­mes­ta­ri Evald Kallas

Monis­ta Ran­ta­poh­jaan kir­joit­ta­mis­ta­ni hen­ki­löis­tä sai­si koh­tuu­del­la romaa­nin. Evald Kal­las oli­si keu­la­pääs­sä. Hänen elä­män­sä kul­ki Viron Kures­saa­res­ta Sipe­rian ja Suo­men kaut­ta toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa ja takaisin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kii­tos Kari Erik­son esiin­ty­mi­ses­tä ja haas­tat­te­lus­ta Flinkkilä&Kellomäki ‑ohjel­mas­sa. Lähi­pii­ri­ni on laa­jas­ti kii­tel­lyt sinua esiin nos­ta­mis­ta­si, ennen kaik­kea nuor­ten asiois­ta. Toi­vot­ta­vas­ti poliit­ti­set päät­tä­jät oli­vat kuulolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mel­kein totta

Pyö­räi­len koh­ti Hami­nan vene­sa­ta­maa niin kuin usea­na aamu­na sii­tä läh­tien kun sata­ma avat­tiin. Kyl­lä mei­dän iiläis­ten kel­paa näin hie­noil­la pyö­rä­teil­lä huris­tel­la, koh­ta saam­me kier­tää maan­kuu­lua riip­pusil­taa joki­var­ren ympäri. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus