Hyvin­voin­ti­huo­ne koko­aa alan yrittäjiä

Iihin on avat­tu hyvin­voin­ti­huo­ne Iisii, jos­ta alan yrit­tä­jät voi­vat vuo­kra­ta huo­neen vaik­ka päi­väk­si ker­ral­laan. Uuden idean toteut­ta­ja on iiläi­nen lii­kun­ta­neu­vo­ja Satu Kais­to, joka perus­ti pari vuot­ta sit­ten Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin pap­pi­la ins­pi­roi tila­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Eloa

Iis­sä lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa asu­nut tila­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Elo suun­nit­te­lee remont­te­ja julk­kis­ten kotei­hin discovery+-palvelussa meneil­lään ole­vas­sa Super­täh­tien yllä­tys­re­mon­tit Suo­mi ‑ohjel­mas­sa. Sar­jas­sa Anna Puu, Han­ne­le Lau­ri, Mikael Gabriel, Kai­sa Mäkä­räi­nen, Min­na Parik­ka, Arman Alizad, Niklas Hag­man ja Hjal­lis Har­ki­mo kiit­tä­vät heil­le tär­kei­tä ihmi­siä teke­mäl­lä heil­le remont­tia. Lau­ra Elo pereh­tyy näi­den yllä­tet­tä­vien hen­ki­löi­den per­soo­naan ja suun­nit­te­lee koh­tei­siin sopi­vat asuk­kai­den tyy­li­set remon­tit. Hän on myös muka­na toteut­ta­mas­sa remont­te­ja yhdes­sä julk­kis­ten, ohjel­man juon­ta­ja Juk­ka Hildé­nin ja remont­ti­mes­ta­ri Jonas Hele­niuk­sen kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kala­ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa etsi­tään rat­kai­sua Iijoen kes­tä­vään käyttöön

Merel­tä Kuusa­moon ulot­tu­val­le Iijoen kala­ta­lous­a­lu­eel­le ollaan val­mis­te­le­mas­sa käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­maa vuo­sil­le 2021–2029. Suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on jär­jes­tää jokia­lu­een kala­va­ro­jen ja kes­tä­vä käyt­tö perus­tuen par­haa­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vaan tietoon. 


Asu­tus­ti­lan his­to­ri­aa tallennettu

Asu­tus­ti­lan his­to­ri­aa on tal­len­net­tu kir­jaan Kyl­män tilan rai­vaa­jat – Muis­tel­mia elä­mäs­tä asu­tus­ti­lal­la seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajal­ta. Juha­ni Hat­tu­lan kir­joit­ta­ma kir­ja ker­too Rant­si­lan Lie­vo­pe­räs­tä, mut­ta yhtä lail­la se voi­si ker­toa mis­tä tahan­sa asu­tus­ti­las­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le kir­jan tuo lähei­sek­si se, että kir­joit­ta­jan äiti Elma (o.s. Hyry) oli kotoi­sin Kui­va­ni­men Hyro­jal­ta. Hän oli kir­jai­li­ja Ant­ti Hyryn täti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi ikäih­mis­ten per­he­ko­ti avat­tiin Jäälissä

Yksi pie­ni puhe­lin­kes­kus­te­lu jää­li­läis­ten Rai­ja Hil­tusen ja Sari Koop­ma­nin välil­lä joh­ti sii­hen, että Rai­jan kotiin perus­tet­tiin ikäih­mi­sil­le suun­nat­tu Per­he­ko­ti Hel­li. Nyt kou­lu­tuk­set on käy­ty ja koti on val­mis otta­maan asuk­kai­ta. Per­he­ko­ti Hel­lis­sä on kuusi päi­vä­paik­kaa sekä mah­dol­li­suus ottaa kak­si asu­kas­ta myös ympärivuorokautisesti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus