Vir­pi­nie­men asuk­kaat ovat kyl­läs­ty­neet kau­pun­gin vitkutteluun

Asuk­kaat ovat Vir­pi­nie­men ja Kel­lon­lah­den alu­eel­la elä­neet hyvin epä­mää­räi­ses­sä tilan­tees­sa jo pit­kään. Osal­la on alu­eel­la vaki­tui­sen asu­mi­sen oikeus, osal­la ei. Näin saat­taa olla jopa samas­sa talou­des­sa asu­vil­la ihmi­sil­lä. Asuk­kaat ovat yrit­tä­neet saa­da Oulun kau­pun­kia rat­kai­se­maan tilan­teen kaa­vio­tuk­sen kei­noin, mut­ta tah­toa sii­hen ei ole löytynyt. 

Lue lisää


Kalas­tus­ta val­vo­taan myös tal­vel­la – Tal­vi­ka­las­ta­jat nou­dat­ta­vat sään­tö­jä hyvin

Ete­lä- ja Poh­jois-Iin jako­kun­nat ovat kehit­tä­neet kalas­tus­val­von­taa alueil­laan. Maa­lis­kuun alus­sa meria­lu­eel­la suo­ri­te­tus­sa val­von­nas­sa jako­kun­nat tote­si­vat tyy­ty­väi­si­nä, että tal­vel­la verk­ko­ka­las­tus­ta har­joit­ta­vat kalas­ta­jat ovat tie­toi­sia sää­dök­sis­tä ja myös nou­dat­ta­vat niitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­ta ja kokoo­mus koh­ti vaaleja

Kes­kus­tan vaa­li­tee­mois­ta puo­lu­een kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rei­jo Kehus ker­too, että puo­lue tavoit­te­lee sekä yri­tyk­sil­le että kun­ta­lai­sil­le veto­voi­mais­ta kuntaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIso Ryti­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen kaa­voi­tus on käynnissä

Iso Ryti­suon tuu­li­voi­ma­hank­keen kaa­voi­tus on käyn­nis­tet­ty ja nyt val­mis­tel­laan kaa­vaan liit­ty­vää osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­maa (OAS). Sen yhtey­teen tulee myös YVA-suun­ni­tel­ma eli kuvaus sii­tä, mitä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia tul­laan sel­vit­tä­mään kaa­voi­tus­ta varten. 
Puo­lue vää­rin vaalijutussa

Ran­ta­poh­jan kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ju­tus­sa tors­tai­na 18.3. Teu­vo Ukko­lan ja Mau­no Sipo­lan puo­lue­kan­ta oli mai­nit­tu vää­rin. Molem­mat ovat Vasem­mis­to­lii­ton ehdok­kai­ta. Val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­ven (ps.) koh­dal­ta oli jää­nyt mai­nit­se­mat­ta, että hän on myös val­tuus­ton 2. varapuheenjohtaja.