Aut­ta­va yhtei­sö ‑kam­pan­ja haas­taa naapuriapuun

Oulun kau­pun­gin Aut­ta­va yhtei­sö ‑han­ke käyn­nis­tää hyvän mie­len kam­pan­jan naa­pu­rin aut­ta­mi­sen puo­les­ta ja yksi­näi­syyt­tä vastaan.

– Haas­tam­me kaik­ki oulu­lai­set mukaan julis­ta­maan asui­nyh­tei­sön­sä Aut­ta­vak­si yhtei­sök­si ja levit­tä­mään hyvää miel­tä omas­sa naa­pu­rus­tos­saan, innos­taa Mai­ju Tee­riaho, Oulun kau­pun­gin Aut­ta­va yhtei­sö ‑hank­keen vuorovaikutussuunnittelija.

Lue lisää


Koro­na näkyy myös kou­lu­po­lii­sin työssä

Yli­kons­taa­pe­li Mer­ja Rasin­kan­gas sekä van­hem­pi kons­taa­pe­li Jark­ko Käh­kö­nen toi­mi­vat kou­lu­po­lii­sei­na Oulus­sa ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa, tär­keim­pä­nä työ­teh­tä­vä­nä on ennal­ta ehkäi­se­vä toi­min­ta koulumaailmassa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


PVO-Vesi­voi­man uusi toi­min­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä­te­hos­taa vesi­voi­ma­lai­tos­ten toimintaa

PVO-Vesi­voi­man Iijoen, Kemi­joen ja Koke­mäen­joen vesi­voi­ma­lai­tos­ten ope­roin­nis­sa siir­ry­tään maa­lis­kuun aika­na uuteen toi­min­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään. Jär­jes­tel­mä antaa PVO-Vesi­voi­mal­le entis­tä parem­man tilan­ne­ku­van tuo­tan­to­pro­ses­sis­ta sekä tehos­taa toi­min­taa säh­kö­mark­ki­noil­la uusien sää­tö­rat­kai­su­jen avulla.


Van­hus­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si Pöy­kiö, hen­ki­lös­tö­pääl­li­kök­si Saglamer

Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tus on valin­nut Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si oulu­lai­sen Han­ne­le Pöy­kiön. Pöy­kiö on hoi­ta­nut viran­si­jai­suut­ta jo pari vuot­ta Mat­ti Vähä­kuo­puk­sen siir­ryt­tyä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin pal­ve­luk­seen. Aiem­min Pöy­kiö on toi­mi­nut muun muas­sa Iin hoi­va- ja asu­mis­pal­ve­lu­jen pal­ve­lue­si­mie­he­nä. Kou­lu­tuk­sel­taan Pöy­kiö on hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri ja eri­kois­sai­raan­hoi­ta­ja. Varal­le valit­tiin oulu­lai­nen Han­na Sil­ta­kos­ki.


Vil­je­ly Haka­suol­la alka­nee ensi kesänä

Run­saas­ti eri­mie­li­syyk­siä ja ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­ta aiheut­ta­nut Vapon enti­sen tur­ve­suon, Haka­suon otta­mi­nen vil­je­ly­käyt­töön ete­nee. Alu­een Vapol­ta osta­neet vil­je­li­jät Rei­ma Pyy ja Jyri Koi­vis­to ker­to­vat, että alue on tar­koi­tus saa­da viher­tä­mään tule­va­na kesänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pie­nel­tä­kin pai­kal­ta voi pon­nis­taa musiik­ki­maa­il­man huipulle


Suo­mea
tou­ko­kuus­sa Ams­ter­da­mis­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä Euro­vii­suis­sa edus­ta­va Blind Chan­nel ‑yhtye pal­kit­tiin Oulus­sa lois­ta­vas­ta suo­ri­tuk­ses­taan. Oulun kau­pun­ki perus­taa yhtyeen nimeä kan­ta­van sti­pen­di­ra­has­ton, arvol­taan 2000 euroa. Pal­kin­toa vas­taa­not­ta­mas­sa oli­vat yhtyeen jäse­nis­tä Olli Mate­la, Niko Vil­helm, Joo­nas Por­ko ja Alek­si Kau­nis­ve­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen tulee uudel­leen päätettäväksi

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­den ja Kunin­gas­jät­kä-tuk­ki­lais­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä jätet­tiin molem­mis­ta val­tuus­toa­loi­te val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Molem­mis­sa aloit­teis­sa toi­vo­taan, että kun­ta ottaa edel­leen pää­vas­tuun näi­den tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä. Aloit­tei­den myö­tä tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen tulee uudel­leen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja ‑val­tuus­ton käsiteltäväksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus