Suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­lo koko­aa eri ikäi­set yli-iiläi­set yhteen

Yli-Iis­sä otet­tiin posi­tii­vi­ses­ti vas­taan suun­ni­tel­mat uudes­ta kou­lun ja Vorel­lin lähei­syy­teen raken­net­ta­vas­ta moni­toi­mi­ta­los­ta. Yksi­ker­rok­si­seen raken­nuk­seen kaa­vail­laan siir­ret­tä­väk­si Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen, kir­jas­ton, hyvin­voin­ti­pis­teen, Oulu10:n, Yli-Iin päi­vä­ko­din sekä Oulu-opis­ton toi­min­not. Moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu on nyt hankeselvitysvaiheessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iglu­kah­vi­la meren jääl­lä ihastuttaa

Dmit­ry Murzin ava­si iglu­kah­vi­lan meren jääl­le Hau­ki­pu­taan Rivin­no­kan ja Mar­tin­nie­men edus­tal­le per­jan­tai­na. Vie­lä per­jan­tai­na kävi­jöi­tä oli vain muu­ta­mia, mut­ta lau­an­tain ja sun­nun­tain väki­mää­rä yllät­ti kah­vi­lan­pi­tä­jän täysin.

Aurin­koi­nen sää lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na sai väen liik­keel­le Kii­min­ki­joel­le ja meren jääl­le suk­sin, kävel­len, moot­to­ri­kel­koil­la ja möki­jöil­lä. Myös pilk­ki­jöi­tä oli nar­raa­mas­sa kalo­ja. Per­he­kun­tia oli run­saas­ti liik­keel­lä ja koi­ria­kin oli muka­na mat­kas­sa. Jääl­le vede­tyt ladut ja rei­tit sai­vat kii­tos­ta, jos­kin run­sas peh­meä lumi haas­toi urien teki­jät kuin kulkijatkin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Peu­kut pys­tyyn Riit­ta-Lii­sa Roposelle

Jän­ni­tys koti­kat­so­mois­sa jat­kuu. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen kisaa tänään tiis­tai­na nais­ten vapaal­la kym­pil­lä MM-kisois­­sa Sak­san Oberst­dor­fis­sa. Kil­pai­lu alkaa kel­lo 14.15. Tapahtumasta…


Soin­nuk­kaat hyväs­tit kir­jas­toau­to Akselille

– Akse­lil­la aje­taan varo-varo­vas­ti, ettei kaa­tui­si kir­ja­las­ti, mut­kas­ta tie­tä, mut­kas­ta tie­tä, pysäk­ke­jä on mat­kan var­rel­la, lau­loi­vat Jak­ku­ky­län kou­lun oppi­laat sekä ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din väki, kun kir­jas­toau­to Akse­li vii­me per­jan­tai­na saa­pui vii­meis­tä ker­taa Jak­ku­ky­län kou­lun pihapiiriin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pai­niu­ras­ta hie­no­ja koke­muk­sia ja muistoja

Kun Eero Tapio kym­men­ke­säi­se­nä poi­ka­se­na kävi kat­so­mas­sa isom­pien kou­lu­ka­ve­rei­den pai­ni­har­joi­tuk­sia Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon yli­sil­lä, hän tie­si heti, että pai­ni oli­si hänen lajin­sa. Sil­loin hän ei ehkä vie­lä osan­nut aavis­taa, että pai­ni vei­si Kur­tin­hau­dan pojan kil­pai­le­maan ympä­ri maa­il­maa, maa­il­man- ja euroo­pan­mes­ta­rik­si, olym­pia­ki­soi­hin ja kuuluisuuteen.


Toi­mit­ta­jal­ta: Irto­aa­ko kiri?

Hal­li­tus hou­kut­te­lee lop­pu­ki­riin pan­de­mian tor­jun­nas­sa. Nuo­ret siir­ty­vät etä­opis­ke­luun, har­ras­tuk­set kes­key­te­tään. Ravin­to­loi­ta uhkaa sul­ku, kokoon­tu­mi­sia rajoi­te­taan aiem­paa tiu­kem­min.  Poh­­jois-Poh­­jan­­maal­­la seu­ra­taan, miten…Avus­tus kelkkakerholle

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta myön­si Olha­van­seu­dun Kelk­kai­li­jat ry:lle 3 000 euron avus­tuk­sen. Avus­tus kos­kee uras­ton tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa sekä lii­ken­ne- ja reit­ti­merk­kien uusintaa. 


Iijoen kala­ta­lous­a­lue esit­tää lohi­saa­liin seurantaa

Iijoen kala­ta­lous­a­lu­een hal­li­tus päät­ti hel­mi­kuun kokouk­ses­saan yhtyä Perä­me­ren kala­ta­lous­a­luei­den yhtei­seen esi­tyk­seen lohi­saa­lii­den seu­ran­nas­ta ja sen kehit­tä­mi­ses­tä. Iijoen kala­ta­lous­a­lue esit­tää, että val­von­nas­ta vas­taa­va ELY-kes­kus ja val­tion kalan­tut­ki­mus­lai­tos Luke otta­vat viral­li­ses­ti käyt­töön mene­tel­män, jota käy­te­tään jo epä­vi­ral­li­ses­ti. “Kai­kil­ta istu­tet­ta­vil­ta lohil­ta on pois­tet­tu ras­vae­vä, mut­ta vil­leil­lä luon­nos­sa syn­ty­neil­lä lohil­la se on pai­kal­laan. Näin istu­tus­ka­la ja vil­li lohi voi­daan hel­pos­ti erot­taa saa­liis­sa. Kalas­ta­jien on aina ilmoi­tet­ta­va saa­dut lohet jo merel­tä ELY-kes­kuk­sen kalas­tus­val­vo­jil­le. Kun kalas­ta­ja tulee ran­taan, on pai­kal­le tule­vien kalas­tus­val­vo­jien mah­dol­lis­ta tar­kis­taa istuk­kai­den ja vil­lien lohien saa­li­so­suu­det. Mene­tel­mä on luo­tet­ta­va, eikä sen toteut­ta­mi­seen tar­vi­ta käy­tän­nös­sä ollen­kaan lisä­työ­voi­maa tai eri­tyi­siä tut­ki­mus­oh­jel­mia”, Iijoen kala­ta­lous­a­lue tote­aa kannanotossaan.