Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­nen tar­vit­see enem­män toi­mia

Vir­pi­nie­meä kuva­taan monis­sa yhteyk­sis­sä Oulun hel­me­nä. Alue tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det eri­lai­siin lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin ja vapaa-ajan­­viet­­toon yksi­­lö- ja per­he­lii­kun­nas­sa ympä­ri vuo­den. Vir­pi­nie­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man puo­les­ta kerä­tään nimiä

Kui­va­nie­mel­lä kerä­tään nimiä ter­veys­a­se­man toi­min­to­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man lak­kaut­ta­mi­nen sääs­tö­syis­tä on ollut esil­lä vii­me vuo­si­na. Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man, labo­ra­to­rion, ham­mas­huol­lon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­ki­läi­nen Läm­pö-Ilma­ri vink­kaa hel­pot kikat ilman­vaih­to­lait­tei­den huol­toon

Yli­kii­min­ki­läi­sen Läm­­pö-Ilma­­rin yrit­tä­jän, Pasi Lau­ri­lan, mukaan läm­pö­pum­put ja ilmas­toin­ti­ka­na­vat pysy­vät kun­nos­sa yllät­tä­vän pit­kään, kun­han omis­ta­ja muis­taa sään­nöl­li­ses­ti teh­dä pie­net huol­to­toi­met.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Kyl­lä Iin seu­ra­kun­nan­kin pitäi­si kat­soa, miten se antaa rais­ka­ta ja hak­kuut­taa iki­met­siä. Naa­va Tapah­tui­pa kaup­pa­reis­sul­la Hau­ki­pu­taal­la. Emme jak­sa­neet nos­taa kalk­ki­säk­kiä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toh­ve­li­rois­tot voit­to­put­kes­sa Iin visas­sa

Kyse­li­jä luu­li teh­neen­sä edel­lis­tä hel­pom­mat kysy­myk­set Iin Järk­kä­vi­saan, mut­ta mitä vie­lä. Kysyä on hel­pom­pi kuin vas­ta­ta. Dinglet ja Itä­maan tie­tä­jät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus