Yli-Olha­van tuu­li­puis­tos­ta kar­sit­tu voi­ma­loi­ta

Yli-Olha­­van tuu­li­puis­tos­ta on kar­sit­tu voi­ma­loi­den mää­rää val­mis­te­lu­vai­heen aineis­ton näh­tä­vil­lä­olon jäl­keen. Kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa kah­del­le osa-alu­eel­­le sijoit­tuu yhteen­sä 50 tuu­li­voi­ma­laa. Val­mis­te­lu­vai­hees­sa suun­ni­tel­tiin enim­mil­lään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kun­nan asioin­ti­pis­te muut­ti

Iin kun­nan asioin­ti­pis­te on muut­ta­nut kun­nan­vi­ras­tol­ta Iisi-aree­­nan aulaan osoit­tee­seen Kisa­tie 2B. Asioin­ti­pis­tees­tä saa yleis­neu­von­taa ja jul­kis­hal­lin­non viran­omais­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tys­ti yhdes­tä pai­kas­ta.…Nais­ten­päi­vä Iis­sä

Olen Nai­nen -nais­ten­päi­vää vie­te­tään Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la ensi lau­an­tai­na 10.10. Vie­rai­li­joik­si tule­vat Hel­sin­gis­tä sai­raa­la­teo­lo­gi Tuu­la Por­tin ja pää­toi­mit­ta­ja Sari Save­la. Tapah­tu­ma…


Iin kun­nan hen­ki­lös­töä kan­nus­te­taan pal­kat­to­mal­le vapaal­le – Jou­lu­ruo­kai­lua ei jär­jes­te­tä

Iin kun­ta hakee tänä vuon­na hen­ki­lös­tö­sääs­tö­jä kan­nus­ta­mal­la kun­nan työn­te­ki­jöi­tä pal­kat­to­mil­le vapail­le. Nel­jäs­tä vapaa­eh­toi­ses­ta pal­kat­to­mas­ta vapaa­päi­väs­tä anne­taan yksi pal­kal­li­nen vapaa­päi­vä. Toi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilma­läm­pö­pump­pu­jen tek­niik­ka kehit­tyy koko ajan

Ilma­läm­pö­pump­pu­jen tek­niik­ka on kehit­ty­nyt hui­mas­ti sii­tä, kun nii­den asen­ta­mi­sen suo­sio alkoi. – Nykyis­ten ilma­läm­pö­pump­pu­jen hyö­ty­suh­de on aiem­paa huo­mat­ta­vas­ti parem­pi. Mark­ki­noil­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus