Hyvis-tun­neil­ta eväs­tä elä­mään

Yli-Iin kou­lun perin­tei­sel­lä hyvin­voin­ti­vii­kol­la aloi­tet­tiin tänä vuon­na uusi, kuu­kausit­tai­nen käy­tän­tö, Hyvis-tun­­ti, jon­ka avul­la etsi­tään omal­le kou­lul­le uuden­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä ja jokai­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIllin­juok­su­jen vetä­jil­le kii­tos

Kii­tos sii­tä arvok­kaas­ta työs­tä, jota jak­sat­te teh­dä vuo­si vuo­den ja ker­ta toi­sen­sa jäl­keen kan­sa­lais­ten liik­ku­mi­sen eteen, jär­jes­tä­mäl­lä Illin tes­ti­juok­su­ja. On.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ako­lan kar­ta­no remon­toi­tu­na val­mii­na uuteen aikaan

Ako­lan kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­sen remont­ti aloi­tet­tiin noin kym­me­nen vuot­ta Museo­vi­ras­ton tuke­mal­la ulkoik­ku­noi­den kun­nos­ta­mi­sel­la. Kun talo tuli rei­lut kol­me vuot­ta sit­ten Tee­mu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEU-ruo­kaa jos­sa Yli-Iis­sä

Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osas­to jakaa EU-ruo­­kaa enti­sel­lä kun­nan­ta­lol­la kes­ki­viik­ko­na 30.9. kel­lo 17 alkaen. Jako tapah­tuu ulko­sal­la. SPR muis­tut­taa sii­tä, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii valit­see katu-ura­koit­si­jat

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta valit­see tänään tiis­tai­na kokouk­ses­saan ura­koit­si­jat kun­nan katu­jen ja piho­jen tal­vi­kun­nos­tuk­seen kah­te­na seu­raa­va­na tal­vi­kau­te­na. Tek­ni­nen joh­ta­ja esit­tää kokouk­sel­le, että…