OuluZo­ne Power race -kil­pai­lut kerä­si­vät moot­to­riur­hei­lu­har­ras­ta­jil­ta kehu­ja

OuluZo­nes­sa kisat­tiin vii­kon­lop­pu­na OuluZo­ne Power Race -kil­pai­lut, jos­sa ajet­tiin nel­jän eri ral­­lic­­ross-luo­­kan ajot sekä cross­­kart-ajo­­ja. Lau­an­tain alkue­rä­päi­vä oli aurin­koi­nen ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­ra­näyt­te­ly hou­kut­te­li Iihin 350 koi­raa

Koi­ra­näyt­te­lyt ovat tänä vuon­na monien mui­den tapah­tu­mien tapaan vähis­sä. Niin­pä Ran­­ta­­poh­­ja-alu­een Hir­vi­koi­rayh­dis­tys ry:n ja Kii­min­gin Erä­mie­het ry:n jär­jes­tä­mä ryh­mä­näyt­te­ly kiin­nos­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­na Kais­to ryh­tyi auto­kou­lu­yrit­tä­jäk­si halus­ta vai­kut­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen

Pit­kään lii­ken­nea­lal­la työs­ken­nel­lyt iiläi­nen San­na Kais­to aloit­ti kevääl­lä sopi­mus­yrit­tä­jä­nä auto­kou­lus­sa, kos­ka halu­aa vai­kut­taa asioi­hin lii­ken­tees­sä. – Haluan edis­tää lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta niin, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meri­hel­mi ava­taan jäl­leen

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la sijait­se­va mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi on saa­nut uudet yrit­tä­jät. Mana­ma­sa­lon Por­tin yrit­tä­jät Tii­na ja Ari Alao­pas avaa­vat Meri­hel­men syys­kuun lop­pu­puo­lel­la.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Iijo­ki­var­ren asuk­kail­le

Kuu­lun sii­hen 40-luvul­­la syn­ty­nee­seen suku­pol­veen, joka eli lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa vapaan Iijoen var­rel­la. Kylät ovat Iijo­ki­var­res­sa kuin hel­met nau­has­sa, niis­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raja­var­ti­jat pela­si­vat Vir­pi­nie­mes­sä

Raja­var­ti­joi­den jal­ka­pal­lon SM-kil­­pai­­lu pelat­tiin Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­ton teko­nur­mel­la vii­me per­jan­tai­na. Pai­kal­le oli saa­pu­nut kaik­ki­aan 7 jouk­kuet­ta eri puo­lil­ta Suo­mea, kauim­mai­set Kaak­­kois-Suo­­men.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus