Yhteis­työ­kump­pa­nia Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­eel­le ei löy­ty­nyt

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut jär­jes­ti avoi­men ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lun Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­een toteut­ta­jan valit­se­mi­sek­si. Kiin­nos­tus­ta yhteis­työ­hön ei ole, sil­lä mää­rä­ai­kaan vii­me per­jan­tai­hin men­nes­sä ei jätet­ty yhtään hake­mus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki koros­taa enna­koin­tia

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki tulee voi­maan kesä­kuun alus­sa. Uudel­la lail­la lisä­tään lii­ken­teen suju­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta sekä luo­daan edel­ly­tyk­siä lii­ken­teen digi­ta­li­soi­tu­mi­sel­le ja tur­val­li­sel­le auto­maa­tiol­le samal­la kun sään­te­lyä keven­ne­tään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muho­jo­ki halu­taan pitää puh­taa­na tur­ve­ve­sis­tä – Iin kun­ta ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta valit­ta­vat Muho­suon tur­ve­lu­vas­ta

Iin kun­ta ja Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta valit­ta­vat molem­mat Vaa­saan hal­lin­to-oikeu­teen Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton Tur­ve­ruuk­ki Oy:lle myön­tä­mäs­tä Muho­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ympä­ris­tö­lu­vas­ta. Molem­mat tahot esit­tä­vät hal­lin­to-oikeu­teen ympä­ris­tö­lu­van kumoa­mis­ta. Esi­tys­tä perus­tel­laan ris­kil­lä Muho­joen veden pilaan­tu­mi­ses­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nancy Pelo­si ja lapis­lat­su­li Iin visai­li­joi­den hans­kas­sa

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat pala­si­vat jou­lu­tauol­ta tie­toa puh­kuen. Tasai­nen ilta­puh­de saa­tiin­kin istua pas­se­lien kysy­mys­ten äärel­lä. Toi­sel­la jak­sol­la uupu­neet Toh­ve­li­rois­tot huo­kai­li­vat, että arvai­luk­si menee. Kun nekään eivät aina osu koh­dal­leen, on tulos sen mukai­nen. Eka­jak­son vih­jees­tä nap­sah­ti kol­mo­nen ja myös Maria Gra­pen suun­nit­te­le­mas­ta kamp­pees­ta, oli­vat­pa valaat­kin tut­tu­ja. Kak­ko­nen tuli vie­lä opaak­ki­la­sis­ta ja jää­kie­kos­ta, mut­ta muu­ten oli ykkös­voit­toi­nen rivi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­nie­mi Egen­land-mat­kaop­paas­sa

Pölök­ky­päit­ten polo­ku Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dal­la valit­tiin mat­ka­koh­teek­si Egen­land-ohjel­maan. Polul­ta kuvat­tu jak­so, jos­sa ker­ro­taan laa­jem­min­kin kylän his­to­rias­ta, on nyt näh­tä­vis­sä Yle Aree­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Kun­ta­lais­ten osal­li­suus ja tasa­ver­tai­suus Iijoen van­han uoman vie­mä­röin­ti­hank­kees­sa

Iin kun­ta on sitou­tu­nut edis­tä­mään vesien­suo­je­lua ja myös meil­lä asuk­kail­la on vas­tuu ympä­ris­tön, ran­to­jen ja vesien hyvän tilan säi­ly­mi­ses­tä. Haja-asu­tusa­luei­den puut­teel­li­ses­ti toi­mi­vat jär­jes­tel­mät tuli uusia 31.10.2019 men­nes­sä, jos kiin­teis­tö on raken­net­tu ennen vuot­ta 2004 ja sijait­see poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai 100 met­rin säteel­lä vesis­tös­tä.


Voi­daan hyvin: Mikä ihmeen edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Ter­veys­kes­kuk­sen vas­taa­no­tol­la tapa­na­ni on kysyä kyp­sään ikään ehti­neil­tä asiak­kail­ta­ni, eri­tyi­ses­ti muis­ti­asioi­den hoi­toon ja 75-vuo­tiai­den ter­veys­tar­kas­tuk­siin liit­tyen, että onko edun­val­von­ta­val­tuu­tus asia­na tut­tu. Enem­mis­tö asiak­kais­ta on asias­ta kuul­lut mut­ta ei ole miet­ti­nyt asi­aa sen kum­mem­min. Usein tulee vas­taus: “En minä sitä vie­lä tar­vit­se, ei ole ajan­koh­tai­nen asia.”


Mikä sink­ki aut­taa fluns­saan? Ei ole saman­te­ke­vää, mil­loin syöt sink­kia­se­taat­tia ja mil­loin sink­ki­sit­raat­tia

Isoi­na annok­si­na nau­tit­tu sink­ki lyhen­tää fluns­saa, kun sink­kiä ale­taan ottaa heti ensim­mäis­ten fluns­sa­oi­rei­den ilmaan­nut­tua. Oike­aan aikaan, riit­tä­vän isol­la annok­sel­la ja riit­tä­vän tiheäs­ti otet­tu sink­ki lyhen­tää fluns­san kes­toa muu­ta­mil­la päi­vil­lä. Tut­ki­mus­ten mukaan sink­kia­se­taat­ti lyhen­tää fluns­saa jopa 40 pro­sent­tia ja sink­kiglu­ko­naat­ti 28 pro­sent­tia.Teks­ta­rit

Voi­si­ko ilmas­toun­ta Ii ottaa ylä­kou­lus­saan käyt­töön säh­köi­sen jou­lu­to­dis­tuk­sen, kos­ka pape­ri­sel­le todis­tuk­sel­le ei ole edes kir­je­kuor­ta suo­jak­si. Ylä­kou­lu­lai­sen repus­sa ryt­tään­ty­nyt A4-ark­ki on surul­li­nen tuliai­nen, vaik­ka lap­sen saa­mat arvo­sa­nat hyviä oli­vat­kin.