Kelio­lo­suh­teet maa­kun­ta­vies­tien uhka­na

Poh­jois-Poh­jan­maan hiih­don maa­kun­ta­vies­tit kisa­taan Vir­pi­nie­mes­sä sun­nun­tai­na 19.1. kel­lo 11 alkaen. Tal­ven oikuk­kaat sää­olo­suh­teet aiheut­ta­vat kui­ten­kin epä­var­muut­ta kiso­jen koh­ta­los­ta, sil­lä Nor­jan suun­nas­ta puhal­ta­va Föhn-tuu­li on saa­nut lumet sula­maan ja paik­ka pai­koin jopa ruo­ho vihe­riöi.


Pai­kal­lis­his­to­ri­aa ja suvun tari­naa yksis­sä kan­sis­sa – Lea Pie­ti­län omae­lä­män­ker­ral­li­sen teok­sen jul­kai­sua juh­lit­tiin Kii­min­gis­sä

Tun­tei­ta täyn­nä oli Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­ty Lea (o.s Talon­poi­ka, s. 1931) ja Vil­le Pie­ti­län Vil­len ja Lean tari­nat osa 2. Yhtei­set vuo­det –teok­sen jul­kai­su­ti­lai­suus. Tilai­suu­teen oli kokoon­tu­nut suu­ri jouk­ko muun muas­sa Kii­min­gin kes­ki­kou­lun ensim­mäi­se­nä reh­to­ri­na tun­ne­tun Pie­ti­län ystä­viä, suku­lai­sia ja enti­siä oppi­lai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Innos­tus vie eteen­päin amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opet­ta­jan työs­sä

Amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta, kuten koko työ­elä­mää, lei­maa jat­ku­va muu­tos, joka hei­jas­tuu myös ope­tus- ja ohjaus­hen­ki­lös­tön sekä joh­ta­jien ja esi­mies­ten työ­hön. Uudis­tu­vas­sa amma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa oppi­lai­tos­ten tulee toi­mia tulok­sel­li­ses­ti, tehok­kaas­ti ja laa­duk­kaas­ti, mut­ta vähe­ne­vin resurs­sein.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Ihmet­te­len, mik­si Iin R-kios­kin lopet­ta­mi­ses­ta ei tie­do­tet­tu aikai­sem­min? Jou­lun väli­päi­vi­nä tein verk­ko­ti­lauk­sen, ja pake­tin toi­mi­tus­pai­kak­si valit­sin Iin R-kios­kin. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, min­ne paket­ti­ni nyt toi­mi­te­taan, kun Iin R-kios­kia ei enää ole?Esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa

Perus­o­pe­tus­lain mukaan lap­sen on osal­lis­tut­ta­va vuo­den kes­tä­vään esio­pe­tuk­seen tai muu­hun esio­pe­tuk­sen tavoit­teet saa­vut­ta­vaan toi­min­taan oppi­vel­vol­li­suu­den alka­mis­ta edel­tä­vä­nä vuon­na.


Iin kun­ta jat­kaa vael­lus­ka­la­hank­kees­sa

Iin kun­ta osal­lis­tuu Iin vael­lus­ka­la­hank­kee­seen 2020–2022 edel­lyt­täen, että kaik­ki muut osa­puo­let teke­vät myön­tei­sen rahoi­tus­pää­tök­sen. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kun­ta osoit­taa hank­keen rahoi­tuk­seen vuo­den 2020 talous­ar­vioon hyväk­sy­tys­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen mää­rä­ra­has­ta 10 000 euroa. Vuo­sien 2021–22 talous­ar­vioon vara­taan 15 000 euron vuo­tui­nen mää­rä­ra­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus